2009-2015 ©


:: ระดับการศึกษา คณะเภสัชศาสตร์ เภสัชกรรมชุมชน
6
1 รศ.ดร. สุพล ลิมวัฒนานนท์ รองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ เภสัชกรรมชุมชน
2 ผศ.ดร. กรแก้ว จันทภาษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ เภสัชกรรมชุมชน
3 ผศ.ดร. ชาญชัย จารุภาชน์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ เภสัชกรรมชุมชน
4 รศ.ดร. นุศราพร เกษสมบูรณ์ รองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ เภสัชกรรมชุมชน
5 รศ.ดร. สุพัตรา ชาติบัญชาชัย รองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ เภสัชกรรมชุมชน
6 รศ.ดร. ไพบูลย์ ดาวสดใส รองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ เภสัชกรรมชุมชน

30 กันยายน 2563