2009-2015 ©


:: ระดับการศึกษา วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ -
5
1 ผศ.ดร. วิษณุ ภูมิพานิช ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ -
2 ผศ.ดร. ปณัทพร เรืองเชิงชุม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ -
3 อ.ดร. สุวิทย์ ธนียวัน อาจารย์ -
4 ผศ.ดร. กุลเชษฐ์ มงคล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ -
5 ผศ.ดร. ปราโมทย์ ศุภปัญญา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ -

24 กันยายน 2563