2012 ©
Record not found.
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสประจำตัวนักศึกษา 555080017-0  ระดับการศึกษา ปริญญาโท ภาคปกติ 
ชือนามสกุล(ไทย) น.ส. วิลาสินี โสภาพล ชือนามสกุล(อังกฤษ) Miss WILASINIE SOPAPOL
    คณะ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
แผนการศึกษา ลุ่มน้ำโขงศึกษา แผน ก แบบ ก 2  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ฉบับที่ 59/2555 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2555) 
สถานภาพ 40  สำเร็จการศึกษา     
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์(ไทย) ชุมชนข้ามถิ่น: การข้ามท้องถิ่นและการก่อร่างทางอัตลักษณ์ของแรงงานข้ามชาติสัญชาติพม่าในจังหวัดขอนแก่น ภายใต้บริบทของอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง 
ชื่อวิทยานิพนธ์(อังกฤษ) The Translocal Community: Translocality and Identity Formation of Myanmar Migrant Workers in Khon Kaen in the Greater Mekong Subregion Context 
รายละเอียด แผน ก คำสั่งคณะมนุษยศาสตร์ฯ ที่ 375/2556 
รายการติดตาม
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 13 พฤษภาคม 2557
D อนุมัติเค้าโครง 9 มิถุนายน 2557
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์ 4 กรกฎาคม 2559 
สถานะการส่งเล่ม สิ้นสุดการตรวจ น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว D แก้ไขก่อนเข้าปก
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
ผศ.ดร. จักรพันธ์ ขัดชุ่มแสง คำสั่งคณะมนุษยศาสตร์ฯ ที่ 375/2556
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-
 
 
 
 
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ อาหารพม่า วัฒนธรรมการกินของแรงงานข้ามชาติสัญชาติพม่าในบริบทจังหวัดขอนแก่น 
ชื่อวารสาร วิถีสังคมมนุษย์ 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎกาฬสินธุ์ 
ISBN/ISSN   วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 26 มิถุนายน 2557 
ปีที่ ฉบับที่
เดือน   ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2556 
หน้า   การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 

การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ 1
ชื่อผลงานที่นำเสนอ Trans Border Food and Products The Translocality of Migrant Workers from Myanmar in Khon Kaen City Suburban Area 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 11 กันยายน 2557 
ชื่อการประชุม The 3rd MSSRC International Conference on Mekong Region and ASEAN in Transition People and Transborder Issues 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 11 กันยายน 2557 ถึง 12 กันยายน 2557  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
สถานที่จัดประชุม มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี   จังหวัด/รัฐ อุบลราชธานี 
Proceeding Paper Volume Proceeding Paper Issue
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 16  Proceeding Paper Editors/edition/publisher  
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Oral  รูปแบบ Proceeding Abstract 

การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ 2
ชื่อผลงานที่นำเสนอ The Small Grocery Stores: The Translocality of Consuming Culture of Migrant Workers from Myanmar in Khon Kaen's Suburban Area 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 25 พฤษภาคม 2558 
ชื่อการประชุม Burma/Myanmar in Transition: Connectivity, Changes and Challenges 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 23 กรกฎาคม 2558 ถึง 26 กรกฎาคม 2558  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม RCSD Chiang Mai University 
สถานที่จัดประชุม Chiang Mai University  จังหวัด/รัฐ Chiang Mai 
Proceeding Paper Volume Proceeding Paper Issue
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 233  Proceeding Paper Editors/edition/publisher  
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Oral  รูปแบบ Proceeding Abstract 

การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ 3
ชื่อผลงานที่นำเสนอ สินค้าข้ามแดน: การข้ามท้องถิ่นของแรงงานข้ามชาติสัญชาติพม่าในพื้นที่ชานเมืองขอนแก่น 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 14 กรกฎาคม 2558 
ชื่อการประชุม เทากันแตไมเทาเทียม: ความเปนธรรมทางสังคมในศตวรรษที่ 21 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 25 มิถุนายน 2558 ถึง 26 มิถุนายน 2558  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม โครงการสัมมนาเครือขายนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาสังคมวิทยา และมานุษยวิทยา ครั้งที่ 14 ปการศึกษา 2557 
สถานที่จัดประชุม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  จังหวัด/รัฐ กรุงเทพมหานคร 
Proceeding Paper Volume Proceeding Paper Issue
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 77-93  Proceeding Paper Editors/edition/publisher  
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Oral  รูปแบบ Proceeding Full paper