2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัติอาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษา
ข้อมูลอาจารย์
รหัสอาจารย์ 3843   สังกัดมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ชือนามสกุล(ไทย) อ.ดร. เบญจมาศ อินทรโภคา  ชือนามสกุล(อังกฤษ) Dr. Benjamas Intarapoca 
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา อายุรศาสตร์  คณะ คณะแพทยศาสตร์ 
ความเชี่ยวชาญพิเศษ    
 
 
ข้อมูลอาจารย์
ประเภทหลักสูตร วิทยานิพนธ์
ที่ปรึกษาหลัก
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
รวมทั้งหมด 0 รายการ
ที่ปรึกษาร่วม
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
รวมทั้งหมด 0 รายการ
ประเภทหลักสูตร การศึกษาอิสระ
ที่ปรึกษาหลัก
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
รวมทั้งหมด 0 รายการ
ที่ปรึกษาร่วม
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
รวมทั้งหมด 0 รายการ
รวมทั้งหมด   0   รายการ
 
 
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ 1 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความ Cardiovascular Performance Following Continuous Positive Airway Pressure in Patients with Severe Obstructive Sleep Apnea 
ชื่อวารสาร Sleep and Hypnosis: A Journal of Clinical Neuroscience and Psychopathology 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร ejmanager 
ISBN/ISSN http://dx.doi.org/10.5350/Sleep.Hypn.2017.19.0150  วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 3 October 2017 
ปีที่   ฉบับที่  
เดือน   ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2017 
หน้า   การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 

การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ 2 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความ Oxidative Stress and Inflammation after Continuous Positive Airway Pressure Therapy in Patients with Severe Obstructive Sleep Apnea. 
ชื่อวารสาร Sleep and Hypnosis: A Journal of Clinical Neuroscience and Psychopathology  
หน่วยงานเจ้าของวารสาร ejmanager  
ISBN/ISSN 1302-1192  วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 29 December 2017 
ปีที่ 2018  ฉบับที่
เดือน December  ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2018 
หน้า 275-282  การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 

การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ 3 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความ Impact of continuous positive airway pressure on liver and systemic inflammation in patients with obstructive sleep apnea 
ชื่อวารสาร Sleep Medicine 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร elsevier 
ISBN/ISSN 1389-9457  วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 30 December 2018 
ปีที่ 2017  ฉบับที่ Sup 1 
เดือน December  ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2017 
หน้า e349  การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 

การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ 4 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความ Associations between airway inflammation and indices of sleep apnea severity in obstructive sleep apnea patients. 
ชื่อวารสาร ศรีนคริทร์เวชสาร 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร ฝ่ายวิชาการ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น อ.เมือง จ.ขอนแก่น  
ISBN/ISSN   วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 12 มกราคม 2561 
ปีที่   ฉบับที่  
เดือน   ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2561 
หน้า   การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 

การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ 1 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความที่เผยแพร่ IMPACT OF CONTINUOUS POSITIVE AIRWAY PRESSURE ON LIVER AND SYSTEMIC INFLAMMATION IN PATIENTS WITH OBSTRUCTIVE SLEEP APNEA 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 9 ตุลาคม 2560 
ชื่อการประชุม World Sleep congresses 2017 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 7 ตุลาคม 2560 ถึง 11 ตุลาคม 2560  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม World Sleep Society, Founded by World Association of Sleep Medicine and World Sleep Federation 
สถานที่จัดประชุม Prague Congress Center  จังหวัด/รัฐ Prague 
Proceeding Paper Volume Proceeding Paper Issue
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ Proceeding Paper Editors/edition/publisher  
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Poster  รูปแบบ Proceeding Abstract 

การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ 2 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความที่เผยแพร่ The Association between Sleep Apnea Severity and Systemic Inflammation in Patients with Obstructive Sleep Apnea.  
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 
ชื่อการประชุม The National and International Graduate Research Conference 2017 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 10 มีนาคม 2560 ถึง 10 มีนาคม 2560  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม Khon Kaen University 
สถานที่จัดประชุม Khon Kaen University  จังหวัด/รัฐ  
Proceeding Paper Volume 2017  Proceeding Paper Issue
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 211-212  Proceeding Paper Editors/edition/publisher  
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Oral  รูปแบบ Proceeding Abstract