2012 ©
Data Real time
             ประวัติอาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษา
ข้อมูลอาจารย์
รหัสอาจารย์ 4458   สังกัดมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ชือนามสกุล(ไทย) รศ.ดร. นพดล ตั้งสกุล  ชือนามสกุล(อังกฤษ) Assoc. Prof. Dr. Nopadon Thungsakul 
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา - ยังไม่กำหนด -  คณะ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
ความเชี่ยวชาญพิเศษ ทฏษฎีการออกแบบ, พฤติกรรมมนุษย์และการวิจัยทางสถาปัตยกรรม     
 
 
ข้อมูลอาจารย์
ประเภทหลักสูตร วิทยานิพนธ์
ที่ปรึกษาหลัก
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
635200002-5  น.ส. จานิจ สุพรรณวงศ์  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  สถ.ม. (สถาปัตยกรรมศาสตร์)  ปริญญาโท ภาคปกติ     
625200020-2  น.ส. นันท์นลิน ตันตยานุพนธ์  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  สถ.ม. (สถาปัตยกรรมศาสตร์)  ปริญญาโท ภาคปกติ     
645200017-3  Mr. Afin Ulul Azmi   คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  สถ.ม. (สถาปัตยกรรมศาสตร์)  ปริญญาโท ภาคปกติ     
645200018-1  Mr. Badri   คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  สถ.ม. (สถาปัตยกรรมศาสตร์)  ปริญญาโท ภาคปกติ     
607200001-8  นาย ตุลชัย บ่อทรัพย์  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  - ยังไม่กำหนด -  ปริญญาเอก ภาคปกติ     
617200005-1  น.ส. มาริสา หิรัญตียะกุล  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  ปร.ด. (สถาปัตยกรรมศาสตร์)  ปริญญาเอก ภาคปกติ     
617200006-9  นาย เมธี พิริยการนนท์  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  ปร.ด. (สถาปัตยกรรมศาสตร์)  ปริญญาเอก ภาคปกติ     
637200002-9  นาย ธเนศ ปัญญาดี  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  ปร.ด. (การวางแผนภาคและเมือง)  ปริญญาเอก ภาคปกติ     
635200001-7  น.ส. กัณฐษร ลนขุนทด  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  สถ.ม. (สถาปัตยกรรมศาสตร์)  ปริญญาโท ภาคปกติ     
รวมทั้งหมด 9 รายการ
ที่ปรึกษาร่วม
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
รวมทั้งหมด 0 รายการ
ประเภทหลักสูตร การศึกษาอิสระ
ที่ปรึกษาหลัก
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
รวมทั้งหมด 0 รายการ
ที่ปรึกษาร่วม
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
รวมทั้งหมด 0 รายการ
รวมทั้งหมด   9   รายการ   *ภาระงานเกิน
 
 
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ 1 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความ สถานภาพผลงานวิชาการการศึกษาเรือนพื้นถิ่นในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย 
ชื่อวารสาร วารสารวิชาการคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ISBN/ISSN ISSN 16854489  วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 19 พฤษภาคม 2559 
ปีที่ 15  ฉบับที่
เดือน มกราคม-มิถุนายน  ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2559 
หน้า 59-75  การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 

การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ 2 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความ 6 กระบวนทัศน์ในการศึกษาสถาปัตยกรรมพื้นถิ่น 
ชื่อวารสาร วารสารหน้าจั่ว ฉบับสถาปัตยกรรม การออกแบบ และสภาพแวดล้อม 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
ISBN/ISSN 0857-1457  วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 14 ตุลาคม 2556 
ปีที่ 2557  ฉบับที่ 28 
เดือน กันยายน2556-สิงหาคม 2557  ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2557 
หน้า 247-265  การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 

การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ 3 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความ สำนึกในถิ่นที่ในย่านการค้าเก่าเมืองอุบลราชธานี 
ชื่อวารสาร วารสารสิ่งแวดล้อมสรรค์สร้างวินิจฉัย  
หน่วยงานเจ้าของวารสาร คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ISBN/ISSN ISSN 1685 - 4489  วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 30 พฤษภาคม 2560 
ปีที่ 16  ฉบับที่
เดือน มกราคม-มิถุนายน  ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2560 
หน้า ุึ67  การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 

การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ 4 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความ พลวัตของรูปแบบบ้านเรือนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย 
ชื่อวารสาร วารสารวิชาการคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ISBN/ISSN 16854489  วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 17 ตุลาคม 2559 
ปีที่ 15  ฉบับที่
เดือน กรกฎาคม-ธันวาคม  ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2559 
หน้า 1-16  การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 

การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ 5 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความ Conservation Practice of Vernacular Houses in the Northeastern Thailand  
ชื่อวารสาร วารสารวิชาการ Veridian E-Journal, Silpakorn University ฉบับ International (Humanities, Social Sciences and Arts) 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร 
ISBN/ISSN 1906-3431  วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 11 June 2018 
ปีที่ 11  ฉบับที่
เดือน มกราคม-มิถุนายน  ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2018 
หน้า 817-838  การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 

การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ 6 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความ ปัจจัยที่ส่งผลต่อสำนึกในถิ่นที่ในย่านการค้าเก่าเมืองอุบลราชธานี 
ชื่อวารสาร วารสารวิชาการคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ISBN/ISSN 16854489  วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 18 พฤศจิกายน 2558 
ปีที่ 14  ฉบับที่
เดือน มกราคม-มิถุนายน  ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2559 
หน้า 41-58  การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ