2012 ©
Data Real time
             ประวัติอาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษา
ข้อมูลอาจารย์
รหัสอาจารย์ 4458   สังกัดมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ชือนามสกุล(ไทย) รศ.ดร. นพดล ตั้งสกุล  ชือนามสกุล(อังกฤษ) Assoc. Prof. Dr. Nopadon Thungsakul 
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา - ยังไม่กำหนด -  คณะ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
ความเชี่ยวชาญพิเศษ ทฏษฎีการออกแบบ, พฤติกรรมมนุษย์และการวิจัยทางสถาปัตยกรรม     
 
 
ข้อมูลอาจารย์
ประเภทหลักสูตร วิทยานิพนธ์
ที่ปรึกษาหลัก
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
645200022-0  นาย ปิยวัฒน์ พงษ์ไพบูลย์  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  สถาปัตยกรรมศาสตร์ แผน ก แบบ ก 2   ปริญญาโท ภาคปกติ     
645200021-2  น.ส. กัลยกร จดจำ  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  สถาปัตยกรรมศาสตร์ แผน ก แบบ ก 2   ปริญญาโท ภาคปกติ     
645200001-8  นาย เสฐียรพงษ จันทรลา  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  สถาปัตยกรรมศาสตร์ แผน ก แบบ ก 2   ปริญญาโท ภาคปกติ     
637200002-9  นาย ธเนศ ปัญญาดี  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  การวางแผนภาคและเมือง แบบ 1.1   ปริญญาเอก ภาคปกติ     
รวมทั้งหมด 4 รายการ
ที่ปรึกษาร่วม
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
รวมทั้งหมด 0 รายการ
ประเภทหลักสูตร การศึกษาอิสระ
ที่ปรึกษาหลัก
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
รวมทั้งหมด 0 รายการ
ที่ปรึกษาร่วม
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
รวมทั้งหมด 0 รายการ
รวมทั้งหมด   4   รายการ
 
 
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ 1
ชื่อบทความ Place Identity of Chinese-Thai People in Korat Town 
ชื่อวารสาร journal of mekong societies 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร Thai-Journal Citation Index Center (TCI) 
ISBN/ISSN ISSN 1686-1841 (Print) , ISSN 2697-3901 (Online)  วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 15 May 2021 
ปีที่ 18  ฉบับที่
เดือน April  ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2022 
หน้า 28-51  การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 

การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ 2 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความ สถานภาพผลงานวิชาการการศึกษาเรือนพื้นถิ่นในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย 
ชื่อวารสาร วารสารวิชาการคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ISBN/ISSN ISSN 16854489  วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 19 พฤษภาคม 2559 
ปีที่ 15  ฉบับที่
เดือน มกราคม-มิถุนายน  ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2559 
หน้า 59-75  การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 

การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ 3 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความ 6 กระบวนทัศน์ในการศึกษาสถาปัตยกรรมพื้นถิ่น 
ชื่อวารสาร วารสารหน้าจั่ว ฉบับสถาปัตยกรรม การออกแบบ และสภาพแวดล้อม 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
ISBN/ISSN 0857-1457  วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 14 ตุลาคม 2556 
ปีที่ 2557  ฉบับที่ 28 
เดือน กันยายน2556-สิงหาคม 2557  ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2557 
หน้า 247-265  การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 

การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ 4 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความ สำนึกในถิ่นที่ในย่านการค้าเก่าเมืองอุบลราชธานี 
ชื่อวารสาร วารสารสิ่งแวดล้อมสรรค์สร้างวินิจฉัย  
หน่วยงานเจ้าของวารสาร คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ISBN/ISSN ISSN 1685 - 4489  วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 30 พฤษภาคม 2560 
ปีที่ 16  ฉบับที่
เดือน มกราคม-มิถุนายน  ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2560 
หน้า ุึ67  การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 

การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ 5 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความ พลวัตของรูปแบบบ้านเรือนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย 
ชื่อวารสาร วารสารวิชาการคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ISBN/ISSN 16854489  วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 17 ตุลาคม 2559 
ปีที่ 15  ฉบับที่
เดือน กรกฎาคม-ธันวาคม  ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2559 
หน้า 1-16  การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 

การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ 6 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความ Conservation Practice of Vernacular Houses in the Northeastern Thailand  
ชื่อวารสาร วารสารวิชาการ Veridian E-Journal, Silpakorn University ฉบับ International (Humanities, Social Sciences and Arts) 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร 
ISBN/ISSN 1906-3431  วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 11 June 2018 
ปีที่ 11  ฉบับที่
เดือน มกราคม-มิถุนายน  ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2018 
หน้า 817-838  การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 

การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ 7 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความ ปัจจัยที่ส่งผลต่อสำนึกในถิ่นที่ในย่านการค้าเก่าเมืองอุบลราชธานี 
ชื่อวารสาร วารสารวิชาการคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ISBN/ISSN 16854489  วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 18 พฤศจิกายน 2558 
ปีที่ 14  ฉบับที่
เดือน มกราคม-มิถุนายน  ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2559 
หน้า 41-58  การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 

การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ 8 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความ การสำรวจลักษณะอาคารพักอาศัยรวมของบุคลากรทางการแพทย์ เพื่อเสนอแนวทางการออกแบบที่ลดการแพร่ระบาดของเชื้อโรคในสถานการณ์โรคติดต่อทางอากาศ 
ชื่อวารสาร วารสารสถาปัตยกรรม การออกแบบและการก่อสร้าง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
ISBN/ISSN 2673-0340 (Online), 2673-0332 (Print)  วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 6 กันยายน 2565 
ปีที่ ฉบับที่
เดือน กันยายน-ธันวาคม  ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2565 
หน้า   การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 

การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ 9 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความ ปัจจัยในการออกแบบบ้านสำเร็จรูปขนาดเล็กในประเทศไทย 
ชื่อวารสาร วารสารวิชาการ การออกแบบสภาพแวดล้อม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ / Faculty of Architecture, Chiang Mai University 
ISBN/ISSN 2392-5477  วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 14 พฤศจิกายน 2565 
ปีที่ ฉบับที่
เดือน   ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2565 
หน้า   การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 

การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ 10 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความ ปริทัศน์บทความ : เรื่องพื้นที่สาธารณะ พื้นที่ทางวัฒนธรรม และพื้นที่สาธารณะทางวัฒนธรรม 
ชื่อวารสาร หน้าจั่ว ว่าด้วยประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรมและสถาปัตยกรรมไทย  
หน่วยงานเจ้าของวารสาร ภาควิชาศิลปสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ 
ISBN/ISSN ISSN 1686-1841 (Print) ISSN 2697-3901 (online)  วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 20 เมษายน 2564 
ปีที่ 18  ฉบับที่
เดือน มกราคม 2564-มิถุนายน 2564  ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2565 
หน้า 134-158  การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ