2012 ©
Data Real time
             ประวัติอาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษา
ข้อมูลอาจารย์
รหัสอาจารย์ 12031   สังกัดมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ชือนามสกุล(ไทย) รศ.ดร. สมนึก วรวิเศษ  ชือนามสกุล(อังกฤษ) Assoc. Prof. Dr. Somnuek Worawiset 
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา คณิตศาสตร์  คณะ คณะวิทยาศาสตร์ 
ความเชี่ยวชาญพิเศษ    
 
 
ข้อมูลอาจารย์
ประเภทหลักสูตร วิทยานิพนธ์
ที่ปรึกษาหลัก
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
645050188-0  น.ส. วิริยา หมอแสน  คณะศึกษาศาสตร์  คณิตศาสตรศึกษา แผน ก แบบ ก 2 (มีพื้นฐานการศึกษา)   ปริญญาโท โครงการพิเศษ   
665050147-6  น.ส. เอมวิภา พรหมวงษ์ซ้าย  คณะศึกษาศาสตร์  คณิตศาสตรศึกษา แผน ก แบบ ก 2 (มีพื้นฐานการศึกษา)   ปริญญาโท โครงการพิเศษ     
665050108-6  นาย วันเฉลิม บุญหล้า  คณะศึกษาศาสตร์  คณิตศาสตรศึกษา แผน ก แบบ ก 2 (มีพื้นฐานการศึกษา)   ปริญญาโท โครงการพิเศษ     
665050144-2  น.ส. มณัญญา กัลยาสนธิ์  คณะศึกษาศาสตร์  คณิตศาสตรศึกษา แผน ก แบบ ก 2 (มีพื้นฐานการศึกษา)   ปริญญาโท โครงการพิเศษ     
665050022-6  นาย รัฐพงศ์ สุระคาย  คณะศึกษาศาสตร์  คณิตศาสตรศึกษา แผน ก แบบ ก 2   ปริญญาโท ภาคปกติ     
665050018-7  น.ส. ปิยธิดา ศรีหามงคล  คณะศึกษาศาสตร์  คณิตศาสตรศึกษา แผน ก แบบ ก 2   ปริญญาโท ภาคปกติ     
655050113-2  นาย จักรพันธ์ แก้วศิริ  คณะศึกษาศาสตร์  คณิตศาสตรศึกษา แผน ก แบบ ก 2 (มีพื้นฐานการศึกษา)   ปริญญาโท โครงการพิเศษ   
625050158-7  นาย ชานนท์ มาตะราช  คณะศึกษาศาสตร์  คณิตศาสตรศึกษา แผน ก แบบ ก 2 (มีพื้นฐานการศึกษา)   ปริญญาโท โครงการพิเศษ  คำสั่ง ศศ.บศ. 278/2563 ลว. 29 ก.ค. 2563  
625050159-5  น.ส. พิมพิไล ชัยสมภาร  คณะศึกษาศาสตร์  คณิตศาสตรศึกษา แผน ก แบบ ก 2 (มีพื้นฐานการศึกษา)   ปริญญาโท โครงการพิเศษ  เปลี่ยนจาก รศ.ดร.ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์  
รวมทั้งหมด 9 รายการ
ที่ปรึกษาร่วม
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
รวมทั้งหมด 0 รายการ
ประเภทหลักสูตร การศึกษาอิสระ
ที่ปรึกษาหลัก
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
รวมทั้งหมด 0 รายการ
ที่ปรึกษาร่วม
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
รวมทั้งหมด 0 รายการ
รวมทั้งหมด   9   รายการ   *ภาระงานเกิน
 
 
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ 1 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความ ความเชื่อของทีมการศึกษาชั้นเรียนเกี่ยวกับการสอนคณิตศาสตร์ที่ใช้การศึกษาชั้นเรียนและวิธีการแบบเปิด : กรณีศึกษา  
ชื่อวารสาร วารสารวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
ISBN/ISSN   วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 11 เมษายน 2565 
ปีที่ 15  ฉบับที่
เดือน กรกฎาคม-ธันวาคม  ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2565 
หน้า   การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 

การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ 2 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความ การวัดสมรรถนะทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาตอนปลาย 
ชื่อวารสาร วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์ 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อาคารเรียนรวมโซน B ชั้น 5 เลขที่ 79 หมู่ 1 ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13170  
ISBN/ISSN   วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 19 ธันวาคม 2565 
ปีที่ 12  ฉบับที่
เดือน พฤศจิกายน-ธันวาคม  ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2566 
หน้า   การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 

การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ 1 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความที่เผยแพร่ A STUDY OF THE MATHEMATICAL CREATIVITY OF 4TH GRADE STUDENT’S IN MATHEMATICS CLASSROOM USING LESSON STUDY AND OPEN APPROACH  
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 
ชื่อการประชุม Universal Academic Cluster International February Conference in Bangkok 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 27 กุมภาพันธ์ 2563 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2563  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม Universal Academic Cluster  
สถานที่จัดประชุม SM Tower   จังหวัด/รัฐ Bangkok, Thailand  
Proceeding Paper Volume 2020  Proceeding Paper Issue
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 1-12  Proceeding Paper Editors/edition/publisher  
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Poster  รูปแบบ Proceeding Full paper 

การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ 2 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความที่เผยแพร่ Students' Mathematical Representation in Lesson Study and Open Approach 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 14 พฤศจิกายน 2562 
ชื่อการประชุม The Universal Academic Cluster International November Conference in Bangkok 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 14 พฤศจิกายน 2562 ถึง 15 พฤศจิกายน 2562  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  
สถานที่จัดประชุม SM Tower   จังหวัด/รัฐ Bangkok Thailand 
Proceeding Paper Volume 2019  Proceeding Paper Issue
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 8-14  Proceeding Paper Editors/edition/publisher  
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Poster  รูปแบบ Proceeding Full paper 

การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ 3 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความที่เผยแพร่ ค่านิยมในการเรียนรู้คณิตศาสตร์ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 26 ธันวาคม 2564 
ชื่อการประชุม การประชุมวิชาการระดับชาติครุศาสตร์วิชาการ ครั้งที่ 12 "การศึกษาฐานสมรรถนะในยุค New Normal" 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 25 ธันวาคม 2564 ถึง 26 ธันวาคม 2564  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช 
สถานที่จัดประชุม Online by Zoom  จังหวัด/รัฐ นครศรีธรรมราช 
Proceeding Paper Volume 12  Proceeding Paper Issue
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 331-341  Proceeding Paper Editors/edition/publisher  
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Oral  รูปแบบ Proceeding Full paper