2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัติอาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษา
ข้อมูลอาจารย์
รหัสอาจารย์ 31793   สังกัดมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ชือนามสกุล(ไทย) อ.ดร. สมควร สีชมภู  ชือนามสกุล(อังกฤษ) Dr. Somkuan Srichompoo 
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา - คณะ / ไม่ระบุภาค -  คณะ คณะศึกษาศาสตร์ 
ความเชี่ยวชาญพิเศษ      
 
 
ข้อมูลอาจารย์
ประเภทหลักสูตร วิทยานิพนธ์
ที่ปรึกษาหลัก
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
รวมทั้งหมด 0 รายการ
ที่ปรึกษาร่วม
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
รวมทั้งหมด 0 รายการ
ประเภทหลักสูตร การศึกษาอิสระ
ที่ปรึกษาหลัก
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
รวมทั้งหมด 0 รายการ
ที่ปรึกษาร่วม
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
รวมทั้งหมด 0 รายการ
รวมทั้งหมด   0   รายการ
 
 
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ 1 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความ ความเข้าใจทางคณิตศาสตร์ของนักเรียน เรื่อง เลขยกกำลัง ในชั้นเรียนที่ใช้การสอนด้วยวิธีการแบบเปิด Students’ mathematical understanding levels on exponent in classroom using taught by open approach.  
ชื่อวารสาร วารสารวิชาการ Veridian E-Journal 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร มหาวิทยาลัยศิลปากร 
ISBN/ISSN 1906-3431  วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 19 สิงหาคม 2558 
ปีที่ ฉบับที่
เดือน พฤษภาคม - สิงหาคม  ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2558 
หน้า 1719-1734  การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 

การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ 2 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความ ความรู้ด้านเนื้อหาของครูสำหรับการสอนเรขาคณิตระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ในชั้นเรียนที่ใช้การศึกษาชั้นเรียนและวิธีการแบบเปิด 
ชื่อวารสาร วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
ISBN/ISSN   วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 24 สิงหาคม 2559 
ปีที่ 14  ฉบับที่ 66 
เดือน กรกฎาคม-กันยายน  ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2560 
หน้า   การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 

การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ 3 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความ กระบวนการสร้างความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เรื่อง เลขยกกำลัง ในชั้นเรียนที่ใช้วิธีการแบบเปิด  
ชื่อวารสาร วารสารมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  
หน่วยงานเจ้าของวารสาร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
ISBN/ISSN 08595992  วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 17 สิงหาคม 2559 
ปีที่ 36  ฉบับที่
เดือน มกราคม - กุมภาพันธ์  ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2560 
หน้า   การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 

การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ 1 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความที่เผยแพร่ The Role of Teacher’s Questioning in Mathematical Problem Solving Classroom 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 19 มิถุนายน 2558 
ชื่อการประชุม 59th International Council of Education for Teaching World Assembly (ICET 2015) 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 19 มิถุนายน 2558 ถึง 22 มิถุนายน 2558  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม International Council of Education for Teaching (ICET) 
สถานที่จัดประชุม Naruto University of Education, Naruto, Tokushima, Japan  จังหวัด/รัฐ Naruto, Tokushima, Japan 
Proceeding Paper Volume Proceeding Paper Issue
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 384-391  Proceeding Paper Editors/edition/publisher Yumiko Ono 
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Oral  รูปแบบ Proceeding Full paper 

การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ 2 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความที่เผยแพร่ อุปนิสัยการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนในชั้นเรียนคณิตศาสตร์ที่ใช้การศึกษาชั้นเรียนและวิธีการแบบเปิด 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 12 มีนาคม 2560 
ชื่อการประชุม การประชุมวิชาการด้านคณิตศาสตรศึกษา ครั้งที่ 3 "ทิศทางใหม่ของการประเมินการเรียนรู้ของผู้เรียนเพื่อยกระดับคุณภาพชั้นเรียน" 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 10 มีนาคม 2560 ถึง 12 มีนาคม 2560  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยสมาคมคณิตศาสตรศึกษา 
สถานที่จัดประชุม คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  จังหวัด/รัฐ เชียงใหม่ 
Proceeding Paper Volume Proceeding Paper Issue
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 77-87  Proceeding Paper Editors/edition/publisher  
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Oral  รูปแบบ Proceeding Full paper 

การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ 3 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความที่เผยแพร่ การให้เหตุผลเชิงการนึกภาพของนักเรียนในชั้นเรียนคณิตศาสตร์ที่ใช้วิธีการแบบเปิด 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 31 พฤษภาคม 2561 
ชื่อการประชุม การประชุมวิชาการทางคณิตศาสตร์ครั้งที่ 23 ประจำปี พ.ศ. 2561 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 3 พฤษภาคม 2561 ถึง 5 พฤษภาคม 2561  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 
สถานที่จัดประชุม โรงแรมแมนดาริน   จังหวัด/รัฐ กรุงเทพมหานคร 
Proceeding Paper Volume 23  Proceeding Paper Issue
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 350-355  Proceeding Paper Editors/edition/publisher  
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Oral  รูปแบบ Proceeding Full paper 

การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ 4 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความที่เผยแพร่ A Study of Students’ Mathematical Communication Competence in Classroom Using Open Approach 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 10 กันยายน 2560 
ชื่อการประชุม The 10th International Conference on Educational Research 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 9 กันยายน 2560 ถึง 10 กันยายน 2560  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
สถานที่จัดประชุม คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  จังหวัด/รัฐ ขอนแก่น 
Proceeding Paper Volume 10  Proceeding Paper Issue
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 992-997  Proceeding Paper Editors/edition/publisher  
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Poster  รูปแบบ Proceeding Full paper