2012 ©
Data Real time
             ประวัติอาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษา
ข้อมูลอาจารย์
รหัสอาจารย์ 40603   สังกัดมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ชือนามสกุล(ไทย) อ.ดร. ปรเมษฐ์ กลั่นฤทธิ์  ชือนามสกุล(อังกฤษ) Dr. Poramate Klanrit 
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา - คณะ / ไม่ระบุภาค -  คณะ คณะแพทยศาสตร์ 
ความเชี่ยวชาญพิเศษ      
 
 
ข้อมูลอาจารย์
ประเภทหลักสูตร วิทยานิพนธ์
ที่ปรึกษาหลัก
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
665070049-4  น.ส. ปิยวดี ป้องพันธ์  คณะแพทยศาสตร์  วิทยาศาสตร์การแพทย์และสุขภาพมหาบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) แผน ก แบบ ก 2   ปริญญาโท ภาคปกติ นานาชาติ  คำสั่งที่ 1339/2566 ลว 13 ธันวาคม 2566  
665070039-7  น.ส. วัลย์นภัสร์ มาแสงวันทอง  คณะแพทยศาสตร์  ชีวเคมีทางการแพทย์และชีววิทยาโมเลกุล แผน ก แบบ ก 2   ปริญญาโท ภาคปกติ นานาชาติ  คำสั่งที่ 572/2567 ลว. 7 มิถุนายน 2567  
รวมทั้งหมด 2 รายการ
ที่ปรึกษาร่วม
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
665070100-0  น.ส. ภัทรวรินทร์ เลิศชนะ  คณะแพทยศาสตร์  วิทยาศาสตร์การแพทย์และสุขภาพมหาบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) แผน ก แบบ ก 2   ปริญญาโท ภาคปกติ นานาชาติ  คำสั่งที่ 274/2567 ลว. 9 เมษายน 2567  
665070100-0  น.ส. ภัทรวรินทร์ เลิศชนะ  คณะแพทยศาสตร์  วิทยาศาสตร์การแพทย์และสุขภาพมหาบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) แผน ก แบบ ก 2   ปริญญาโท ภาคปกติ นานาชาติ  คำสั่งที่ 274/2567 ลว. 9 เมษายน 2567  
665070029-0  นาย อาณัติ กลางประพันธ์  คณะแพทยศาสตร์  วิทยาศาสตร์การแพทย์และสุขภาพมหาบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) แผน ก แบบ ก 2   ปริญญาโท ภาคปกติ นานาชาติ  คำสั่งที่ 358/2567 ลว. 23 เมษายน 2567  
665070029-0  นาย อาณัติ กลางประพันธ์  คณะแพทยศาสตร์  วิทยาศาสตร์การแพทย์และสุขภาพมหาบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) แผน ก แบบ ก 2   ปริญญาโท ภาคปกติ นานาชาติ  คำสั่งที่ 358/2567 ลว. 23 เมษายน 2567  
665070029-0  นาย อาณัติ กลางประพันธ์  คณะแพทยศาสตร์  วิทยาศาสตร์การแพทย์และสุขภาพมหาบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) แผน ก แบบ ก 2   ปริญญาโท ภาคปกติ นานาชาติ  คำสั่งที่ 358/2567 ลว. 23 เมษายน 2567  
665070027-4  น.ส. จุฑามาศ กลางหน  คณะแพทยศาสตร์  วิทยาศาสตร์การแพทย์และสุขภาพมหาบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) แผน ก แบบ ก 2   ปริญญาโท ภาคปกติ นานาชาติ  คำสั่งที่ 270/2567 ลว. 9 เมษายน 2567  
665070004-6  น.ส. มัลลิกา แหนกลาง  คณะแพทยศาสตร์  ชีวเคมีทางการแพทย์และชีววิทยาโมเลกุล แผน ก แบบ ก 2   ปริญญาโท ภาคปกติ นานาชาติ  คำสั่งที่ 571/2567 ลว. 7 มิถุนายน 2567  
665070004-6  น.ส. มัลลิกา แหนกลาง  คณะแพทยศาสตร์  ชีวเคมีทางการแพทย์และชีววิทยาโมเลกุล แผน ก แบบ ก 2   ปริญญาโท ภาคปกติ นานาชาติ  คำสั่งที่ 571/2567 ลว. 7 มิถุนายน 2567  
655070059-0  น.ส. อทิตยา ฝ้ายป่าน  คณะแพทยศาสตร์  ชีวเคมีทางการแพทย์และชีววิทยาโมเลกุล แผน ก แบบ ก 2   ปริญญาโท ภาคปกติ นานาชาติ  คำสั่งที่ 498/2566 ลว 26 มิถุนายน 2566  
655070053-2  นาย ณัฐวุฒิ ประทุมวัน  คณะแพทยศาสตร์  ชีวเคมีทางการแพทย์และชีววิทยาโมเลกุล แผน ก แบบ ก 2   ปริญญาโท ภาคปกติ นานาชาติ  คำสั่งที่ 480/2566 ลว 22 มิถุนายน 2566  
655070053-2  นาย ณัฐวุฒิ ประทุมวัน  คณะแพทยศาสตร์  ชีวเคมีทางการแพทย์และชีววิทยาโมเลกุล แผน ก แบบ ก 2   ปริญญาโท ภาคปกติ นานาชาติ  คำสั่งที่ 480/2566 ลว 22 มิถุนายน 2566  
655070040-1  น.ส. ศิริลักษณ์ เนื้อไม้หอม  คณะแพทยศาสตร์  ชีวเคมีทางการแพทย์และชีววิทยาโมเลกุล แผน ก แบบ ก 2   ปริญญาโท ภาคปกติ นานาชาติ  คำสั่งที่ 496/2566 ลว 26 มิถุนายน 2566  
655070040-1  น.ส. ศิริลักษณ์ เนื้อไม้หอม  คณะแพทยศาสตร์  ชีวเคมีทางการแพทย์และชีววิทยาโมเลกุล แผน ก แบบ ก 2   ปริญญาโท ภาคปกติ นานาชาติ  คำสั่งที่ 496/2566 ลว 26 มิถุนายน 2566  
655070055-8  น.ส. วราภรณ์ ทวีศิล  คณะแพทยศาสตร์  ชีวเคมีทางการแพทย์และชีววิทยาโมเลกุล แผน ก แบบ ก 2   ปริญญาโท ภาคปกติ นานาชาติ  คำสั่งที่ 499/2566 ลว 26 มิถุนายน 2566  
665070028-2  น.ส. ปรียา โคยะบุตร  คณะแพทยศาสตร์  วิทยาศาสตร์การแพทย์และสุขภาพมหาบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) แผน ก แบบ ก 2   ปริญญาโท ภาคปกติ นานาชาติ  คำสั่งที่ 683/2567 ลว. 2 กรกฎาคม 2567  
รวมทั้งหมด 15 รายการ
ประเภทหลักสูตร การศึกษาอิสระ
ที่ปรึกษาหลัก
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
รวมทั้งหมด 0 รายการ
ที่ปรึกษาร่วม
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
รวมทั้งหมด 0 รายการ
รวมทั้งหมด   17   รายการ   *ภาระงานเกิน
 
 
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ 1 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความ A fluorescence AuNPs-LISA: A new approach for Opisthorchis viverrini (Ov) antigen detection with a simple fluorescent enhancement strategy by surfactant micelle in urine samples 
ชื่อวารสาร Spectrochimica Acta Part A: Molecular and Biomolecular Spectroscopy 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร Elsevier 
ISBN/ISSN 13861425  วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 15 February 2021 
ปีที่   ฉบับที่ 254 
เดือน June  ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2021 
หน้า 119633  การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 

การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ 2 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความ Arctigenin inhibits cholangiocarcinoma progression by regulating cell migration and cell viability via the N-cadherin and apoptosis pathway 
ชื่อวารสาร Naunyn-Schmiedeberg's Archives of Pharmacology 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร Springer-Verlag GmbH Germany, part of Springer Nature 
ISBN/ISSN   วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 2 July 2021 
ปีที่   ฉบับที่  
เดือน   ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2021 
หน้า   การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 

การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ 3 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความ Antioxidant and Anticancer Potential of Bioactive Compounds from Rhinacanthus nasutus Cell Suspension Culture 
ชื่อวารสาร Plants 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร Journal by MDPI 
ISBN/ISSN   วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 26 July 2022 
ปีที่ 11  ฉบับที่ 15 
เดือน สิงหาคม  ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2022 
หน้า 20  การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 

การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ 4 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความ Children with Hirschsprung disease exhibited alterations in host–microbial co-metabolism after pull-through operation 
ชื่อวารสาร Pediatric Surgery International  
หน่วยงานเจ้าของวารสาร Springer Nature 
ISBN/ISSN 0179-0358  วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 23 February 2024 
ปีที่   ฉบับที่  
เดือน   ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2024 
หน้า   การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 

การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ 5 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความ Fecal microbial profiling of young Hirschsprung disease children after pull-through operation 
ชื่อวารสาร Journal of Surgery and Research 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร Fortune journals 
ISBN/ISSN 2640-1002  วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 9 September 2022 
ปีที่ ฉบับที่
เดือน October  ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2022 
หน้า 568-577  การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 

การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความที่เผยแพร่ A Characterization of Asian Oral Cancer Spheroids using the Liquid Overlay Technique 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 30 เมษายน 2564 
ชื่อการประชุม The 6th RSU International Research Conference on Science and Technology 2021 (RSUSCI 2021) 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 30 เมษายน 2564 ถึง 30 เมษายน 2564  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม Rangsit University 
สถานที่จัดประชุม Rangsit University  จังหวัด/รัฐ Pathum Thani, Thailand 
Proceeding Paper Volume N/A  Proceeding Paper Issue
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 356-365  Proceeding Paper Editors/edition/publisher Research Institute of Rangsit University/6th edition/Research Institute of Rangsit University 
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Oral  รูปแบบ Proceeding Full paper