2012 ©
Data Real time
             ประวัติอาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษา
ข้อมูลอาจารย์
รหัสอาจารย์ 42003   สังกัดมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ชือนามสกุล(ไทย) รศ.ดร. นที พนากานต์  ชือนามสกุล(อังกฤษ) Assoc. Prof. Dr. Natee Panagant 
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา - คณะ / ไม่ระบุภาค -  คณะ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
ความเชี่ยวชาญพิเศษ      
 
 
ข้อมูลอาจารย์
ประเภทหลักสูตร วิทยานิพนธ์
ที่ปรึกษาหลัก
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
657040024-1  นาย กันตินันท์ เผือกพันธ์  คณะวิศวกรรมศาสตร์  วิศวกรรมเครื่องกล แบบ 1.1   ปริญญาเอก ภาคปกติ  คำสั่งคณะฯที่ 726/2565 ลว.28 พฤศจิกายน 2565  
655040071-8  น.ส. กนกวรรณ ฟ้ากระจ่างชัยสิน  คณะวิศวกรรมศาสตร์  วิศวกรรมเครื่องกล แผน ก แบบ ก2   ปริญญาโท ภาคปกติ  คำสั่งคณะฯที่ 522/2566 ลว.28 สิงหาคม 2566  
627040041-8  นาย ศิวกร อะโนศรี  คณะวิศวกรรมศาสตร์  วิศวกรรมเครื่องกล แบบ 1.1   ปริญญาเอก ภาคปกติ  คำสั่งคณะฯที่ 372/2563 ลว.12 พฤษภาคม 2563  
รวมทั้งหมด 3 รายการ
ที่ปรึกษาร่วม
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
647070024-2  น.ส. นัธทมน วงศ์บา  คณะแพทยศาสตร์  วิทยาศาสตร์คลินิก (นานาชาติ) แบบ 1.1   ปริญญาเอก ภาคปกติ นานาชาติ    คำสั่งที่ 865/2565 ลว 14 กันยายน 2565  
รวมทั้งหมด 1 รายการ
ประเภทหลักสูตร การศึกษาอิสระ
ที่ปรึกษาหลัก
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
รวมทั้งหมด 0 รายการ
ที่ปรึกษาร่วม
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
รวมทั้งหมด 0 รายการ
รวมทั้งหมด   4   รายการ
 
 
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ 1 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความ การออกแบบตามแนวคิดของเครื่องบินพาณิชย์โดยการหาค่าเหมาะที่สุดแบบหลายเป้าหมาย : ศึกษาโดยการเปรียบเทียบ 
ชื่อวารสาร วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
ISBN/ISSN   วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 10 กันยายน 2562 
ปีที่ 2562  ฉบับที่
เดือน กันยายน - ตุลาคม  ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2562 
หน้า 470-478  การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 

การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ 2 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความ Self-adaptive many-objective meta-heuristic based on decomposition for many-objective conceptual design of a fixed wing unmanned aerial vehicle 
ชื่อวารสาร Aerospace Science and Technology 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร Elsevier Masson 
ISBN/ISSN 12709638  วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 12 February 2020 
ปีที่ 2020  ฉบับที่ 100 
เดือน May  ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2020 
หน้า   การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 

การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ 3 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความ Surrogate‑Assisted Reliability Optimisation of an Aircraft Wing with Static and Dynamic Aeroelastic Constraints 
ชื่อวารสาร International Journal of Aeronautical and Space Sciences 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร Korean Society for Aeronautical and Space Sciences 
ISBN/ISSN วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 20 December 2019 
ปีที่ ฉบับที่
เดือน January  ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2020 
หน้า 10.1007/s42405-019-00246-6  การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 

การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ 4 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความ Multiobjective meta-heuristic with iterative parameter distribution estimation for aeroelastic design of an aircraft wing 
ชื่อวารสาร Engineering with Computers 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร Springer-Verlag London Ltd. 
ISBN/ISSN   วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 26 May 2020 
ปีที่   ฉบับที่  
เดือน June  ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2020 
หน้า https://doi.org/10.1007/s00366-020-01077-w  การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 

การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ 5 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความ Surrogate-assisted optimization for UAV wing preliminary design using evolutionary algorithms 
ชื่อวารสาร Defence Technology Academic Journal 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ 
ISBN/ISSN   วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 2 August 2019 
ปีที่ ฉบับที่
เดือน August  ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2019 
หน้า 46-57  การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 

การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ 6 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความ INVESTIGATION ON THE PERFORMANCE OF META-HEURISTICS FOR SOLVING SINGLE OBJECTIVE CONCEPTUAL DESIGN OF A CONVENTIONAL FIXED WING UNMANNED AERIAL VEHICLE 
ชื่อวารสาร Journal of Research and Applications in Mechanical 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร Thai Society of Mechanical Engineers (TSME) 
ISBN/ISSN   วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 8 February 2022 
ปีที่ 2022  ฉบับที่  
เดือน   ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2022 
หน้า   การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 

การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ 7 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความ Development of Nitrogen Oxides (NOx) emission prediction model of Nam Phong Power Plant with Machine Learning 
ชื่อวารสาร วารสารวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
ISBN/ISSN 1906-6627  วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 2 January 2024 
ปีที่ 16  ฉบับที่
เดือน พฤษภาคม - สิงหาคม  ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2024 
หน้า   การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 

การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ 8 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความ Simultaneous aerodynamic and structural optimisation of a low-speed horizontal-axis wind turbine blade using metaheuristic algorithms 
ชื่อวารสาร Materials Testing 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร DE GRUYTER 
ISBN/ISSN   วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 8 March 2023 
ปีที่ 2023  ฉบับที่ vol. 65, no. 5 
เดือน April  ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2023 
หน้า 699-714  การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ