2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัติอาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษา
ข้อมูลอาจารย์
รหัสอาจารย์ 42003   สังกัดมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ชือนามสกุล(ไทย) อ.ดร. นที พนากานต์  ชือนามสกุล(อังกฤษ) Dr. Natee Panagant 
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา - คณะ / ไม่ระบุภาค -  คณะ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
ความเชี่ยวชาญพิเศษ      
 
 
ข้อมูลอาจารย์
ประเภทหลักสูตร วิทยานิพนธ์
ที่ปรึกษาหลัก
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
627040041-8  นาย ศิวกร อะโนศรี  คณะวิศวกรรมศาสตร์  เครื่องกล  ปริญญาเอก ภาคปกติ  คำสั่งคณะฯที่ 372/2563 ลว.12 พฤษภาคม 2563  
615040079-8  นาย สรศักดิ์ พันมะณีย์  คณะวิศวกรรมศาสตร์  เครื่องกล  ปริญญาโท ภาคปกติ  คำสั่งคณะวิศวกรรมศาสตร์ ที่ 187/2563 ลว. 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563  
รวมทั้งหมด 2 รายการ
ที่ปรึกษาร่วม
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
635040006-7  นาย กฤษฎาวัฒน์ สุขสนิท  คณะวิศวกรรมศาสตร์  เครื่องกล  ปริญญาโท ภาคปกติ    คำสั่งคณะฯที่ 876/2563 ลว.28 ธันวาคม 2563  
รวมทั้งหมด 1 รายการ
ประเภทหลักสูตร การศึกษาอิสระ
ที่ปรึกษาหลัก
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
รวมทั้งหมด 0 รายการ
ที่ปรึกษาร่วม
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
รวมทั้งหมด 0 รายการ
รวมทั้งหมด   3   รายการ
 
 
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ 1 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความ Surrogate‑Assisted Reliability Optimisation of an Aircraft Wing with Static and Dynamic Aeroelastic Constraints 
ชื่อวารสาร International Journal of Aeronautical and Space Sciences 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร Korean Society for Aeronautical and Space Sciences 
ISBN/ISSN วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 20 December 2019 
ปีที่ ฉบับที่
เดือน January  ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2020 
หน้า 10.1007/s42405-019-00246-6  การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 

การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ 2 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความ Multiobjective meta-heuristic with iterative parameter distribution estimation for aeroelastic design of an aircraft wing 
ชื่อวารสาร Engineering with Computers 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร Springer-Verlag London Ltd. 
ISBN/ISSN   วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 26 May 2020 
ปีที่   ฉบับที่  
เดือน June  ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2020 
หน้า https://doi.org/10.1007/s00366-020-01077-w  การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 

การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ 3 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความ Surrogate-assisted optimization for UAV wing preliminary design using evolutionary algorithms 
ชื่อวารสาร Defence Technology Academic Journal 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ 
ISBN/ISSN   วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 2 August 2019 
ปีที่ ฉบับที่
เดือน August  ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2019 
หน้า 46-57  การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ