2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัติอาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษา
ข้อมูลอาจารย์
รหัสอาจารย์ 3093   สังกัดมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ชือนามสกุล(ไทย) อ.ดร. ทินกร คำแสน  ชือนามสกุล(อังกฤษ) Dr. Tinnakorn Kumsaen 
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา เคมี  คณะ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
ความเชี่ยวชาญพิเศษ Process dynamics of control     
 
 
ข้อมูลอาจารย์
ประเภทหลักสูตร วิทยานิพนธ์
ที่ปรึกษาหลัก
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
รวมทั้งหมด 0 รายการ
ที่ปรึกษาร่วม
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
รวมทั้งหมด 0 รายการ
ประเภทหลักสูตร การศึกษาอิสระ
ที่ปรึกษาหลัก
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
รวมทั้งหมด 0 รายการ
ที่ปรึกษาร่วม
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
รวมทั้งหมด 0 รายการ
รวมทั้งหมด   0   รายการ
 
 
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ 1 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความ การหาสภาวะที่เหมาะสมที่สุดสำหรับการสังเคราะห์ไดเมทิลอีเทอร์จากเมทานอล ร่วมกับตัวเร่งปฏิกิริยาโคบอลต์บนตัวรองรับไดอะตอมไมต์ โดยวิธีพื้นผิวตอบสนอง Optimization of Dimethyl Ether Synthesis from Methanol over Co Supported on Diatomite Catalyst by Response Surface Method (RSA).  
ชื่อวารสาร วารสารวิจัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับบัณฑิตศึกษา) 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ISBN/ISSN วารสารวิจัย มข. (ฉบับบัณฑิตศึกษา) ปีที่ 17  วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 31 พฤษภาคม 2560 
ปีที่ 2560  ฉบับที่
เดือน ตุลาคม-ธันวาคม  ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2560 
หน้า   การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 

การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ 2 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความ Manganese Removal from Aqueous Solution by Ozonation Process Designed by Box-Behnken Design (BBD) 
ชื่อวารสาร Applied Environmental Research 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร Chulalongkorn University 
ISBN/ISSN ISSN: 2287-075X  วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 11 November 2016 
ปีที่   ฉบับที่ 39 
เดือน JAN.-APR.  ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2017 
หน้า 1-10  การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 

การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ 3 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความ การลดความชื้นข้าวเปลือกด้วยคลื่นไมโครเวฟแบบอัตโนมัติ 
ชื่อวารสาร วิศวกรรมสารเกษมบัณฑิต 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต 
ISBN/ISSN 2286-668X  วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 31 พฤษภาคม 2560 
ปีที่ ฉบับที่
เดือน มกราคม-มิถุนายน  ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2560 
หน้า 124-139  การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 

การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ 1 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความที่เผยแพร่ การตรวจสอบการเกิดตะกรันในเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อน แบบแผ่นในกระบวนการผลิตนมพาสเจอร์ไรซ์  
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 29 มีนาคม 2556 
ชื่อการประชุม การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัย ระดับชาติ ครั้งที่ 1 “การส่งเสริมความรู้เชิงบูรณาการสู่ประชามคมอาเซียน”  
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 29 มีนาคม 2556 ถึง 29 มีนาคม 2556  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม สำนักวิจัยและพัฒนาและบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  
สถานที่จัดประชุม อาคารหอประชุมรวม มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  จังหวัด/รัฐ ขอนแก่น 
Proceeding Paper Volume 2556  Proceeding Paper Issue
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 184-193  Proceeding Paper Editors/edition/publisher  
การประเมินบทความ (Peer Review) ไม่มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Oral  รูปแบบ Proceeding Abstract 

การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ 2 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความที่เผยแพร่ การก้าจัดแมงกานีสในน้าด้วยกระบวนการเติมโอโซนโดยใช้การออกแบบการทดลองแบบ Box-Behnken Design (BBD) 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 27 ตุลาคม 2559 
ชื่อการประชุม The 26th National Thai Institute of Chemical Engineering and Applied Science Conference (TIChE2016) and The 6th International Thai Institute of Chemical Engineering and Applied Science Conference (ITIChE2016) 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 26 ตุลาคม 2559 ถึง 28 ตุลาคม 2559  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม Chemical Engineering Department King Mongkut's University of Technology North Bangkok 
สถานที่จัดประชุม Thailand Science Park Convention Center Bangkok, Thailand  จังหวัด/รัฐ Bangkok, Thailand 
Proceeding Paper Volume Proceeding Paper Issue
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 239  Proceeding Paper Editors/edition/publisher
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Oral  รูปแบบ Proceeding Abstract 
ชื่อรางวัล Oral Presentation Award  หน่วยงาน/องค์กรที่มอบรางวัล Chemical Engineering Department King Mongkut's University of Technology North Bangkok 

การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ 3 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความที่เผยแพร่ ผลของปริมาณโลหะโครเมียมบนตัวรองรับไดอะตอมไมต์ ต่อการส ังเคราะห์ไดเมทิล อีเทอร์จากเมทานอล 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 27 ตุลาคม 2559 
ชื่อการประชุม The 26th National Thai Institute of Chemical Engineering and Applied Science Conference (TIChE2016)  
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 26 ตุลาคม 2559 ถึง 28 ตุลาคม 2559  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม มหสวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
สถานที่จัดประชุม Tha iland Science Park Conven tion Center,  จังหวัด/รัฐ Bangkok 
Proceeding Paper Volume 2016  Proceeding Paper Issue 26 
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 217  Proceeding Paper Editors/edition/publisher  
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Oral  รูปแบบ Proceeding Abstract 

การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ 4 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความที่เผยแพร่ Iron and Manganese Removal by Ozonation Process from Aqueous Solution 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 29 มิถุนายน 2560 
ชื่อการประชุม THE 9th REGIONAL CONFERENCE ON MECHANICAL AND MANUFACTURING ENGINEERING (RCMME 2017) 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 29 มิถุนายน 2560 ถึง 30 มิถุนายน 2560  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม NATIONAL UNIVERSITY OF LAOS, FACULTY OF ENGINEERING, MECHANICAL ENGINEERING 
สถานที่จัดประชุม MUONG THANGH LUXURY HOTEL, VIENTIANE, LAO   จังหวัด/รัฐ VIENTIANE, LAO  
Proceeding Paper Volume Proceeding Paper Issue
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ Proceeding Paper Editors/edition/publisher
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Oral  รูปแบบ Proceeding Abstract