2009-2015 ©


ข้อมูลสรุปเกี่ยวกับอาจารย์
รายงาน :: ตำแหน่งทางวิชาการ คณะสัตวแพทยศาสตร์
ลำดับที่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา
1 ผศ.ดร. พัชนี ศรีงาม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ -
2 ผศ.ดร. พัชนี ศรีงาม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ -
3 นาย พิทยา ภาภิรมย์ - -
4 นาง อรุณี ฤทธิภานันท์ - -
5 นาง ฝากจิต คุณุรัตน์ - -
6 นาย วสันต์ จันทรสนิท - -
7 นาย ประยงค์ แสงศรีเรือง - -
8 นาย พิทักษ์ น้อยเมล์ - -
9 นางสาว แจ่มจิต แซ่เลี้ยว - -
10 นาย จิรศักดิ์ สุทัศนะจินดา - -
11 ผศ.ดร. สุวลักษณ์ ศรีสุภา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ -
12 นาย อดิศักดิ์ สังข์แก้ว - -
13 นางสาว กิ่งกาญจน์ สาระชู - -
14 ผศ. นุสรา สุวรรณโชติ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พยาธิวิทยา
15 ผศ. ธนาคาร นะศรี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พยาธิวิทยา
16 อ. เรืองทอง กิจเจริญปัญญา อาจารย์ พยาธิวิทยา
17 รศ.ดร. ราณี ซิงห์ รองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ เภสัชวิทยา
18 อ. ไพโรจน์ วงศ์หทัยไพศาล อาจารย์ เภสัชวิทยา
19 ผศ.ดร. จรีรัตน์ เอี่ยมสะอาด ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ เภสัชวิทยา
20 ผศ. ณภัทร ทองสร้อย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ศัลยศาสตร์
21 อ.ดร. วรรณนา สุริยาสถาพร อาจารย์ ศัลยศาสตร์
22 อ. เชี่ยวชาญ กระจ่างโพธิ์ อาจารย์ ศัลยศาสตร์
23 อ. ภาวิน สายหู อาจารย์ อายุรศาสตร์
24 รศ.ดร. เจษฎา จิวากานนท์ รองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ อายุรศาสตร์
25 ผศ.ดร. พัชรา เผือกเทศ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ - คณะ / ไม่ระบุภาค -
26 ผศ.ดร. ชุลีพร ศักดิ์สง่าวงษ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ - คณะ / ไม่ระบุภาค -
27 ผศ.ดร. ปาณิสรา คุณกิตติ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ - คณะ / ไม่ระบุภาค -
28 อ.ดร. สุภัทตรา จิตติมณี อาจารย์ - คณะ / ไม่ระบุภาค -
29 - มนัสนันท์ บริสุทธิ์เพ็ชร - - คณะ / ไม่ระบุภาค -
30 อ. มธุ บำรุงคุณากร อาจารย์ ทุกภาควิชาสอนร่วมกัน
31 อ.ดร. น้ำฟ้า เฟื่องบุญ อาจารย์ ทุกภาควิชาสอนร่วมกัน
32 รศ.ดร. จารุวรรณ คำพา รองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ ทุกภาควิชาสอนร่วมกัน
33 รศ.ดร. ถาวร มิ่งสกุล รองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ กายวิภาคศาสตร์
34 ผศ. สายใจ กองเพชร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กายวิภาคศาสตร์
35 รศ.ดร. ชูชาติ กมลเลิศ รองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ กายวิภาคศาสตร์
36 รศ.ดร. ประสาน ตังควัฒนา รองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ กายวิภาคศาสตร์
37 รศ.ดร. พีระพล สุขอ้วน รองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ กายวิภาคศาสตร์
38 ผศ. สราวุธ ศรีงาม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กายวิภาคศาสตร์
39 รศ.ดร. สุวิทย์ อุปสัย รองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ กายวิภาคศาสตร์
40 ผศ. ชัยวัฒน์ จรัสแสง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กายวิภาคศาสตร์
41 รศ. ประจักษ์ พัวเพิ่มพูลศิริ รองศาสตราจารย์ กายวิภาคศาสตร์
42 ผศ.ดร. ประภาพร ตั้งธนธานิช ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ สรีรวิทยา
43 ผศ.ดร. พิสิทธิ์ สุวรรณโชติ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ สรีรวิทยา
44 อ. จีระศักดิ์ ถิรธนบูรณ์ อาจารย์ สรีรวิทยา
45 ผศ.ดร. กรวุธ พันธ์อารีวัฒนา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ เภสัชวิทยา
46 ผศ.ดร. นพมาศ ตระการรังสี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ เภสัชวิทยา
47 ผศ. พงษ์ธร สุวรรณธาดา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เภสัชวิทยา
48 ผศ. ชัยสิทธิ์ มาศเกษม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เภสัชวิทยา
49 ผศ.ดร. วีรพล ทวีนันท์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ พยาธิวิทยา
50 รศ. อารินี ชัชวาลชลธีระ รองศาสตราจารย์ พยาธิวิทยา
51 ผศ. เอกชัย ภัทรพันธ์วิเชียร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พยาธิวิทยา
52 ผศ. วราภรณ์ ศุกลพงศ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พยาธิวิทยา
53 รศ.ดร. สมบูรณ์ แสงมณีเดช รองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ พยาธิวิทยา
54 รศ.ดร. สิริขจร ตังควัฒนา รองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ พยาธิวิทยา
55 รศ. สุรสิทธิ์ อ้วนพรมมา รองศาสตราจารย์ พยาธิวิทยา
56 รศ. สุทธิศักดิ์ นพวิญญูวงศ์ รองศาสตราจารย์ พยาธิวิทยา
57 รศ. มงคล โปร่งเจริญ รองศาสตราจารย์ ศัลยศาสตร์
58 ผศ.ดร. นฤพนธ์ คำพา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ ศัลยศาสตร์
59 รศ. ปรีณัน จิตะสมบัติ รองศาสตราจารย์ ศัลยศาสตร์
60 ผศ. สุชาติ วัฒนชัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ศัลยศาสตร์
61 ผศ. ดวงเดือน แก่นค้างพลู ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ศัลยศาสตร์
62 รศ.ดร. สุณีรัตน์ เอี่ยมละมัย รองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ ศัลยศาสตร์
63 รศ. วีระศักดิ์ วงศ์ศรีแก้ว รองศาสตราจารย์ ศัลยศาสตร์
64 อ.ดร. ศักดิ์ศิริ ศิริเสถียร อาจารย์ ศัลยศาสตร์
65 รศ.ดร. บงกช นพผล รองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ สัตวแพทยสาธารณสุข
66 ผศ. เสรี แข็งแอ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สัตวแพทยสาธารณสุข
67 รศ.ดร. นริศร นางาม รองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ สัตวแพทยสาธารณสุข
68 รศ.ดร. คมกริช พิมพ์ภักดี รองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ สัตวแพทยสาธารณสุข
69 ผศ.ดร. ขวัญเกศ กนิษฐานนท์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ สัตวแพทยสาธารณสุข
70 รศ. พิเชฎฐ์ เหลืองทองคำ รองศาสตราจารย์ สัตวแพทยสาธารณสุข
71 รศ.ดร. สรรเพชญ อังกิติตระกูล รองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ สัตวแพทยสาธารณสุข
72 อ. เบญจมาศ พรหมโสภณ อาจารย์ สัตวแพทยสาธารณสุข
73 รศ.ดร. ไพรัตน์ ศรแผลง รองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ สัตวแพทยสาธารณสุข
74 ผศ.ดร. ปิยวัฒน์ สายพันธุ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ สัตวแพทยสาธารณสุข
75 รศ.ดร. ประพันธ์ศักดิ์ ฉวีราช รองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ สัตวแพทยสาธารณสุข
76 รศ.ดร. กชกร ดิเรกศิลป์ รองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ อายุรศาสตร์
77 ผศ.ดร. คณิต ชูคันหอม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ อายุรศาสตร์
78 ผศ.ดร. สาธร พรตระกูลพิพัฒน์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ อายุรศาสตร์
79 ผศ.ดร. อรัญ จันทร์ลุน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ อายุรศาสตร์
80 รศ. กัลยา วรวงศ์ รองศาสตราจารย์ อายุรศาสตร์
81 รศ.ดร. ณรงค์ กิจพาณิชย์ รองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ อายุรศาสตร์
82 ผศ. พิมชนก สุวรรณธาดา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อายุรศาสตร์
83 รศ.ดร. ฟ้าน่าน สุขสวัสดิ์ รองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ อายุรศาสตร์
84 ผศ.ดร. สมโภชน์ วีระกุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ อายุรศาสตร์
85 ศ.ดร. เชิดชัย รัตนเศรษฐากุล ศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ อายุรศาสตร์
86 รศ.ดร. บัณฑิตย์ เต็งเจริญกุล รองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ อายุรศาสตร์
87 ผศ.ดร. ประวิทย์ บุตรอุดม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ อายุรศาสตร์
88 รศ.ดร. ไชยพัศร์ ธำรงยศวิทยากุล รองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ อายุรศาสตร์
89 อ.ดร. วิทยา สุริยาสถาพร อาจารย์ -
90 ผศ. เรียง ม่วงดิษฐ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ -
91 ผศ.ดร. ธวัชชัย โพธิ์เฮือง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ -
92 อ.ดร. พิมพ์ประภา วงศ์ศรีแก้ว อาจารย์ -
93 นาง เพ็ญนภา ชนะทัพ - กองกิจการนักศึกษา
94 อ.ดร. ทรรศิดา พลอยงาม อาจารย์ - ยังไม่กำหนด -
95 ผศ.ดร. สุปราณี จิตรเพียร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ - ยังไม่กำหนด -
96 รศ. อารยาพร มคธเพศ รองศาสตราจารย์ - ยังไม่กำหนด -
97 อ.ดร. สุชีวา จันทร์หนู อาจารย์
98 อ.ดร. เกตุมณี เสนาพันธ์ อาจารย์

ข้อมูล ณ วันที่ 19 เมษายน 2564