2009-2015 ©


ข้อมูลสรุปเกี่ยวกับอาจารย์
รายงาน :: ตำแหน่งทางวิชาการ คณะเศรษฐศาสตร์
ลำดับที่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา
1 นาย อนัน เค้าสิม - -
2 ผศ.ดร. นรชิต จิรสัทธรรม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ -
3 ผศ.ดร. อาร์ม นาครทรรพ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ -
4 ผศ.ดร. วรวีร์ แสงอาวุธ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ -
5 ผศ.ดร. ศิวาพร ฟองทอง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ -
6 ผศ.ดร. จงรักษ์ หงษ์งาม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ -
7 ผศ. จักรกฤช เจียวิริยบุญญา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ -
8 ผศ. ประเสริฐ วิจิตรนพรัตน์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ -
9 ผศ. วิไลวรรณ เที่ยงตรง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ -
10 อ.ดร. ศิรประภา บำรุงกิจ อาจารย์ -
11 ผศ.ดร. จักรพันธ์ สุขสวัสดิ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ -
12 นางสาว แสงจันทร์ สัมฤทธิ์รินทร์ - -
13 ผศ.ดร. วรรณดี บัญญัติรัชต ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ จุลชีววิทยา
14 อ.ดร. พชร ชาตะวิถี อาจารย์ - คณะ / ไม่ระบุภาค -
15 อ.ดร. ชัยพร วิเทศสนธิ อาจารย์ - คณะ / ไม่ระบุภาค -
16 อ.ดร. ธัญมัชฌ สรุงบุญมี อาจารย์ - คณะ / ไม่ระบุภาค -
17 ผศ.ดร. อรอนงค์ พัวรัตนอรุณกร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ การเงินและการบัญชี
18 รศ. สุเมธ แก่นมณี รองศาสตราจารย์ เศรษฐศาสตร์
19 ผศ. จินตนา สมสวัสดิ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เศรษฐศาสตร์
20 รศ. อนงค์นุช เทียนทอง รองศาสตราจารย์ เศรษฐศาสตร์
21 ผศ.ดร. สุทิน เวียนวิวัฒน์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ - ยังไม่กำหนด -
22 ศ.ดร. กัลปพฤกษ์ ผิวทองงาม ศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ - ยังไม่กำหนด -
23 รศ.ดร. ภูมิสิทธิ์ มหาสุวีระชัย รองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ - ยังไม่กำหนด -

ข้อมูล ณ วันที่ 19 เมษายน 2564