2009-2015 ©


ข้อมูลสรุปเกี่ยวกับอาจารย์
รายงาน :: คุณสมบัติ คณะสัตวแพทยศาสตร์
ลำดับที่ ชื่อ-สกุล คุณสมบัติ ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา
1 ผศ.ดร. พัชนี ศรีงาม - -
2 ผศ.ดร. พัชนี ศรีงาม - -
3 นาย พิทยา ภาภิรมย์ - -
4 นาง อรุณี ฤทธิภานันท์ - -
5 นาง ฝากจิต คุณุรัตน์ - -
6 นาย วสันต์ จันทรสนิท - -
7 นาย ประยงค์ แสงศรีเรือง - -
8 นาย พิทักษ์ น้อยเมล์ - -
9 นางสาว แจ่มจิต แซ่เลี้ยว - -
10 นาย จิรศักดิ์ สุทัศนะจินดา - -
11 ผศ.ดร. สุวลักษณ์ ศรีสุภา - -
12 นาย อดิศักดิ์ สังข์แก้ว - -
13 นางสาว กิ่งกาญจน์ สาระชู - -
14 ผศ. นุสรา สุวรรณโชติ - พยาธิวิทยา
15 ผศ. ธนาคาร นะศรี อาจารย์ประจำ พยาธิวิทยา
16 อ. เรืองทอง กิจเจริญปัญญา - พยาธิวิทยา
17 รศ.ดร. ราณี ซิงห์ อาจารย์ประจำ เภสัชวิทยา
18 อ. ไพโรจน์ วงศ์หทัยไพศาล - เภสัชวิทยา
19 ผศ.ดร. จรีรัตน์ เอี่ยมสะอาด อาจารย์ประจำ เภสัชวิทยา
20 ผศ. ณภัทร ทองสร้อย อาจารย์ประจำ ศัลยศาสตร์
21 อ.ดร. วรรณนา สุริยาสถาพร - ศัลยศาสตร์
22 อ. เชี่ยวชาญ กระจ่างโพธิ์ - ศัลยศาสตร์
23 อ. ภาวิน สายหู - อายุรศาสตร์
24 รศ.ดร. เจษฎา จิวากานนท์ อาจารย์ประจำ อายุรศาสตร์
25 ผศ.ดร. พัชรา เผือกเทศ อาจารย์ประจำ - คณะ / ไม่ระบุภาค -
26 ผศ.ดร. ชุลีพร ศักดิ์สง่าวงษ์ - - คณะ / ไม่ระบุภาค -
27 ผศ.ดร. ปาณิสรา คุณกิตติ - - คณะ / ไม่ระบุภาค -
28 อ.ดร. สุภัทตรา จิตติมณี - - คณะ / ไม่ระบุภาค -
29 - มนัสนันท์ บริสุทธิ์เพ็ชร - - คณะ / ไม่ระบุภาค -
30 อ. มธุ บำรุงคุณากร - ทุกภาควิชาสอนร่วมกัน
31 อ.ดร. น้ำฟ้า เฟื่องบุญ - ทุกภาควิชาสอนร่วมกัน
32 รศ.ดร. จารุวรรณ คำพา อาจารย์ประจำ ทุกภาควิชาสอนร่วมกัน
33 รศ.ดร. ถาวร มิ่งสกุล อาจารย์ประจำ กายวิภาคศาสตร์
34 ผศ. สายใจ กองเพชร อาจารย์ประจำ กายวิภาคศาสตร์
35 รศ.ดร. ชูชาติ กมลเลิศ อาจารย์ประจำ กายวิภาคศาสตร์
36 รศ.ดร. ประสาน ตังควัฒนา อาจารย์ประจำ กายวิภาคศาสตร์
37 รศ.ดร. พีระพล สุขอ้วน อาจารย์ประจำ กายวิภาคศาสตร์
38 ผศ. สราวุธ ศรีงาม อาจารย์ประจำ กายวิภาคศาสตร์
39 รศ.ดร. สุวิทย์ อุปสัย อาจารย์ประจำ กายวิภาคศาสตร์
40 ผศ. ชัยวัฒน์ จรัสแสง อาจารย์ประจำ กายวิภาคศาสตร์
41 รศ. ประจักษ์ พัวเพิ่มพูลศิริ - กายวิภาคศาสตร์
42 ผศ.ดร. ประภาพร ตั้งธนธานิช อาจารย์ประจำ สรีรวิทยา
43 ผศ.ดร. พิสิทธิ์ สุวรรณโชติ อาจารย์ประจำ สรีรวิทยา
44 อ. จีระศักดิ์ ถิรธนบูรณ์ - สรีรวิทยา
45 ผศ.ดร. กรวุธ พันธ์อารีวัฒนา - เภสัชวิทยา
46 ผศ.ดร. นพมาศ ตระการรังสี - เภสัชวิทยา
47 ผศ. พงษ์ธร สุวรรณธาดา อาจารย์ประจำ เภสัชวิทยา
48 ผศ. ชัยสิทธิ์ มาศเกษม - เภสัชวิทยา
49 ผศ.ดร. วีรพล ทวีนันท์ อาจารย์ประจำ พยาธิวิทยา
50 รศ. อารินี ชัชวาลชลธีระ อาจารย์ประจำ พยาธิวิทยา
51 ผศ. เอกชัย ภัทรพันธ์วิเชียร อาจารย์ประจำ พยาธิวิทยา
52 ผศ. วราภรณ์ ศุกลพงศ์ อาจารย์ประจำ พยาธิวิทยา
53 รศ.ดร. สมบูรณ์ แสงมณีเดช อาจารย์ประจำ พยาธิวิทยา
54 รศ.ดร. สิริขจร ตังควัฒนา อาจารย์ประจำ พยาธิวิทยา
55 รศ. สุรสิทธิ์ อ้วนพรมมา อาจารย์ประจำ พยาธิวิทยา
56 รศ. สุทธิศักดิ์ นพวิญญูวงศ์ อาจารย์ประจำ พยาธิวิทยา
57 รศ. มงคล โปร่งเจริญ อาจารย์ประจำ ศัลยศาสตร์
58 ผศ.ดร. นฤพนธ์ คำพา อาจารย์ประจำ ศัลยศาสตร์
59 รศ. ปรีณัน จิตะสมบัติ อาจารย์ประจำ ศัลยศาสตร์
60 ผศ. สุชาติ วัฒนชัย อาจารย์ประจำ ศัลยศาสตร์
61 ผศ. ดวงเดือน แก่นค้างพลู อาจารย์ประจำ ศัลยศาสตร์
62 รศ.ดร. สุณีรัตน์ เอี่ยมละมัย อาจารย์ประจำ ศัลยศาสตร์
63 รศ. วีระศักดิ์ วงศ์ศรีแก้ว - ศัลยศาสตร์
64 อ.ดร. ศักดิ์ศิริ ศิริเสถียร อาจารย์ประจำ ศัลยศาสตร์
65 รศ.ดร. บงกช นพผล อาจารย์ประจำ สัตวแพทยสาธารณสุข
66 ผศ. เสรี แข็งแอ - สัตวแพทยสาธารณสุข
67 รศ.ดร. นริศร นางาม อาจารย์ประจำ สัตวแพทยสาธารณสุข
68 รศ.ดร. คมกริช พิมพ์ภักดี อาจารย์ประจำ สัตวแพทยสาธารณสุข
69 ผศ.ดร. ขวัญเกศ กนิษฐานนท์ อาจารย์ประจำ สัตวแพทยสาธารณสุข
70 รศ. พิเชฎฐ์ เหลืองทองคำ - สัตวแพทยสาธารณสุข
71 รศ.ดร. สรรเพชญ อังกิติตระกูล อาจารย์ประจำ สัตวแพทยสาธารณสุข
72 อ. เบญจมาศ พรหมโสภณ - สัตวแพทยสาธารณสุข
73 รศ.ดร. ไพรัตน์ ศรแผลง อาจารย์ประจำ สัตวแพทยสาธารณสุข
74 ผศ.ดร. ปิยวัฒน์ สายพันธุ์ อาจารย์ประจำ สัตวแพทยสาธารณสุข
75 รศ.ดร. ประพันธ์ศักดิ์ ฉวีราช อาจารย์ประจำ สัตวแพทยสาธารณสุข
76 รศ.ดร. กชกร ดิเรกศิลป์ อาจารย์ประจำ อายุรศาสตร์
77 ผศ.ดร. คณิต ชูคันหอม อาจารย์ประจำ อายุรศาสตร์
78 ผศ.ดร. สาธร พรตระกูลพิพัฒน์ อาจารย์ประจำ อายุรศาสตร์
79 ผศ.ดร. อรัญ จันทร์ลุน อาจารย์ประจำ อายุรศาสตร์
80 รศ. กัลยา วรวงศ์ อาจารย์ประจำ อายุรศาสตร์
81 รศ.ดร. ณรงค์ กิจพาณิชย์ - อายุรศาสตร์
82 ผศ. พิมชนก สุวรรณธาดา อาจารย์ประจำ อายุรศาสตร์
83 รศ.ดร. ฟ้าน่าน สุขสวัสดิ์ อาจารย์ประจำ อายุรศาสตร์
84 ผศ.ดร. สมโภชน์ วีระกุล อาจารย์ประจำ อายุรศาสตร์
85 ศ.ดร. เชิดชัย รัตนเศรษฐากุล - อายุรศาสตร์
86 รศ.ดร. บัณฑิตย์ เต็งเจริญกุล อาจารย์ประจำ อายุรศาสตร์
87 ผศ.ดร. ประวิทย์ บุตรอุดม อาจารย์ประจำ อายุรศาสตร์
88 รศ.ดร. ไชยพัศร์ ธำรงยศวิทยากุล อาจารย์ประจำ อายุรศาสตร์
89 อ.ดร. วิทยา สุริยาสถาพร - -
90 ผศ. เรียง ม่วงดิษฐ์ - -
91 ผศ.ดร. ธวัชชัย โพธิ์เฮือง อาจารย์ประจำ -
92 อ.ดร. พิมพ์ประภา วงศ์ศรีแก้ว อาจารย์ประจำ -
93 นาง เพ็ญนภา ชนะทัพ - กองกิจการนักศึกษา
94 อ.ดร. ทรรศิดา พลอยงาม อาจารย์ประจำ - ยังไม่กำหนด -
95 ผศ.ดร. สุปราณี จิตรเพียร อาจารย์ประจำ - ยังไม่กำหนด -
96 รศ. อารยาพร มคธเพศ อาจารย์ประจำ - ยังไม่กำหนด -
97 อ.ดร. สุชีวา จันทร์หนู -
98 อ.ดร. เกตุมณี เสนาพันธ์ -

ข้อมูล ณ วันที่ 14 เมษายน 2564