2009-2015 ©


ข้อมูลสรุปเกี่ยวกับอาจารย์
รายงาน :: คุณสมบัติ คณะเศรษฐศาสตร์
ลำดับที่ ชื่อ-สกุล คุณสมบัติ ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา
1 นาย อนัน เค้าสิม - -
2 ผศ.ดร. นรชิต จิรสัทธรรม - -
3 ผศ.ดร. อาร์ม นาครทรรพ - -
4 ผศ.ดร. วรวีร์ แสงอาวุธ - -
5 ผศ.ดร. ศิวาพร ฟองทอง อาจารย์ประจำ -
6 ผศ.ดร. จงรักษ์ หงษ์งาม อาจารย์ประจำ -
7 ผศ. จักรกฤช เจียวิริยบุญญา อาจารย์ประจำ -
8 ผศ. ประเสริฐ วิจิตรนพรัตน์ อาจารย์ประจำ -
9 ผศ. วิไลวรรณ เที่ยงตรง - -
10 อ.ดร. ศิรประภา บำรุงกิจ - -
11 ผศ.ดร. จักรพันธ์ สุขสวัสดิ์ อาจารย์ประจำ -
12 นางสาว แสงจันทร์ สัมฤทธิ์รินทร์ - -
13 ผศ.ดร. วรรณดี บัญญัติรัชต อาจารย์ประจำ จุลชีววิทยา
14 อ.ดร. พชร ชาตะวิถี - - คณะ / ไม่ระบุภาค -
15 อ.ดร. ชัยพร วิเทศสนธิ - - คณะ / ไม่ระบุภาค -
16 อ.ดร. ธัญมัชฌ สรุงบุญมี - - คณะ / ไม่ระบุภาค -
17 ผศ.ดร. อรอนงค์ พัวรัตนอรุณกร อาจารย์ประจำ การเงินและการบัญชี
18 รศ. สุเมธ แก่นมณี อาจารย์ประจำ เศรษฐศาสตร์
19 ผศ. จินตนา สมสวัสดิ์ อาจารย์ประจำ เศรษฐศาสตร์
20 รศ. อนงค์นุช เทียนทอง อาจารย์ประจำ เศรษฐศาสตร์
21 ผศ.ดร. สุทิน เวียนวิวัฒน์ อาจารย์ประจำ - ยังไม่กำหนด -
22 ศ.ดร. กัลปพฤกษ์ ผิวทองงาม อาจารย์ประจำ - ยังไม่กำหนด -
23 รศ.ดร. ภูมิสิทธิ์ มหาสุวีระชัย อาจารย์ประจำ - ยังไม่กำหนด -

ข้อมูล ณ วันที่ 14 เมษายน 2564