2009-2015 ©


:: ระดับการศึกษา คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี บริหารธุรกิจ
8
1 ผศ.ดร. ฐิรชญา ชัยเกษม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ บริหารธุรกิจ
2 ผศ.ดร. ดลฤทัย โกวรรธนะกุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ บริหารธุรกิจ
3 รศ.ดร. นิติพล ภูตะโชติ รองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ บริหารธุรกิจ
4 ผศ.ดร. บัณฑิต สวรรยาวิสุทธิ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ บริหารธุรกิจ
5 ผศ.ดร. ก่อพงษ์ พลโยราช ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ บริหารธุรกิจ
6 อ.ดร. ภัทรวดี เพิ่มวณิชกุล อาจารย์ บริหารธุรกิจ
7 ผศ.ดร. สุกานดา นาคะปักษิณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ บริหารธุรกิจ
8 รศ.ดร. เพ็ญศรี เจริญวานิช รองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ บริหารธุรกิจ
1
1 ผศ. ปรเมศวร์ จรัสเมธากุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ บริหารธุรกิจ

25 กันยายน 2563