2009-2015 ©


:: ระดับการศึกษา คณะสาธารณสุขศาสตร์ วิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม
11
1 ผศ.ดร. ภารดี ช่วยบำรุง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ วิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม
2 อ.ดร. ชัชชาย แจ่มใส อาจารย์ วิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม
3 รศ.ดร. พรพรรณ สกุลคู รองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ วิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม
4 ผศ.ดร. รุจิรา ดวงสงค์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ วิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม
5 รศ.ดร. สุนิสา ชายเกลี้ยง รองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ วิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม
6 ผศ.ดร. กาญนิถา ครองธรรมชาติ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ วิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม
7 ผศ.ดร. ยรรยงค์ อินทร์ม่วง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ วิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม
8 รศ.ดร. วรางคณา สังสิทธิสวัสดิ์ รองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ วิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม
9 รศ.ดร. ดาริวรรณ เศรษฐีธรรม รองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ วิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม
10 ผศ.ดร. สมศักดิ์ พิทักษานุรัตน์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ วิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม
11 รศ.ดร. อุไรวรรณ อินทร์ม่วง รองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ วิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม
6
1 ผศ. พจน์ ภาคภูมิ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม
2 ผศ. ภาณี ฤทธิ์มาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม
3 รศ. กาญจนา นาถะพินธุ รองศาสตราจารย์ วิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม
4 ผศ. ชัชวาล กีรติวรสกุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม
5 รศ. วิภารัตน์ โพธิ์ขี รองศาสตราจารย์ วิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม
6 อ. เฟื่องฟ้า กาญจโนภาส อาจารย์ วิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม

26 กันยายน 2563