2009-2015 ©


:: ระดับการศึกษา คณะทันตแพทยศาสตร์ วินิจฉัยโรคช่องปาก
7
1 ผศ.ดร. ภิภพ สุทธิประภาภรณ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ วินิจฉัยโรคช่องปาก
2 ศ.ดร. สุวดี โฆษิตบวรชัย ศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ วินิจฉัยโรคช่องปาก
3 รศ.ดร. พลธรรม ไชยฤทธิ์ รองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ วินิจฉัยโรคช่องปาก
4 ศ.ดร. สุวิมล ทวีชัยศุภพงษ์ ศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ วินิจฉัยโรคช่องปาก
5 ผศ.ดร. อชิรวุธ สุพรรณเภสัช ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ วินิจฉัยโรคช่องปาก
6 ผศ.ดร. ปรมาภรณ์ กลั่นฤทธิ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ วินิจฉัยโรคช่องปาก
7 รศ.ดร. ธีระศักดิ์ ดำรงรุ่งเรือง รองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ วินิจฉัยโรคช่องปาก
3
1 รศ. มุขดา ศิริเทพทวี รองศาสตราจารย์ วินิจฉัยโรคช่องปาก
2 อ. ภัทรนฤน กาญจนบุษย์ อาจารย์ วินิจฉัยโรคช่องปาก
3 รศ. เพ็ญศรี โพธิภักดี รองศาสตราจารย์ วินิจฉัยโรคช่องปาก

30 กันยายน 2563