2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัติอาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษา
ข้อมูลอาจารย์
รหัสอาจารย์ 4210   สังกัดมหาวิทยาลัย  
ชือนามสกุล(ไทย) ผศ.ดร. ปรมาภรณ์ กลั่นฤทธิ์  ชือนามสกุล(อังกฤษ) Asst. Prof. Dr. Poramaporn Klanrit 
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา วินิจฉัยโรคช่องปาก  คณะ คณะทันตแพทยศาสตร์ 
ความเชี่ยวชาญพิเศษ    
 
 
ข้อมูลอาจารย์
ประเภทหลักสูตร วิทยานิพนธ์
ที่ปรึกษาหลัก
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
625130024-3  Miss GAYLE PASTORFIDE  คณะทันตแพทยศาสตร์  - ยังไม่กำหนด -  ปริญญาโท ภาคปกติ     
627130002-7  นาย ธนภัทร ศรีโพนทอง  คณะทันตแพทยศาสตร์  - ยังไม่กำหนด -  ปริญญาเอก ภาคปกติ    คำสั่งคณะทันตแพทยศาสตร์ที่ 16/2563 ลว. 7 ก.พ. 2563  
637130011-7  น.ส. อินทิวร ริยะจันทร์  คณะทันตแพทยศาสตร์  - ยังไม่กำหนด -  ปริญญาเอก ภาคปกติ    คำสั่งคณะทันตแพทยศาสตร์ ที่ 160/2563 ลว. 13 ส.ค. 63  
627130001-9  น.ส. กมลชนก ตั้งวานิชกพงษ์  คณะทันตแพทยศาสตร์  - ยังไม่กำหนด -  ปริญญาเอก ภาคปกติ    คำสั่งคณะทันตแพทยศาสตร์ที่ 292/2562 ลว. 3 ธค 2562  
รวมทั้งหมด 4 รายการ
ที่ปรึกษาร่วม
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
รวมทั้งหมด 0 รายการ
ประเภทหลักสูตร การศึกษาอิสระ
ที่ปรึกษาหลัก
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
รวมทั้งหมด 0 รายการ
ที่ปรึกษาร่วม
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
รวมทั้งหมด 0 รายการ
รวมทั้งหมด   4   รายการ
 
 
การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ 1 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความที่เผยแพร่ Determination of Beta-1,3 glucan Content of Spent Yeast by FTIR Spectroscopy Analysis 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 11 พฤศจิกายน 2562 
ชื่อการประชุม the 31st Annual Meeting of Thai Society for Biotechnology and International Conference (TSB 2019) 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 10 พฤศจิกายน 2562 ถึง 12 พฤศจิกายน 2562  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม Thai Society for Biotechnology (TSB) 
สถานที่จัดประชุม Duangjitt Resort & Spa  จังหวัด/รัฐ Phuket 
Proceeding Paper Volume 31  Proceeding Paper Issue
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 779-786  Proceeding Paper Editors/edition/publisher  
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Oral  รูปแบบ Proceeding Full paper 

การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ 2 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความที่เผยแพร่ Localization of Melatonin and Melatonin-Receptor of the Major Salivary Glands in Rats and Cadavers  
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 25 มิถุนายน 2558 
ชื่อการประชุม The 38th Annual Conference of the Anatomy Association of Thailand  
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 24 มิถุนายน 2558 ถึง 26 มิถุนายน 2558  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม สมาคมกายวิภาคศาสตร์แห่งประเทศไทย 
สถานที่จัดประชุม A-ONE the Royal Cruise Hotel  จังหวัด/รัฐ Pattaya, Thailand 
Proceeding Paper Volume 38  Proceeding Paper Issue
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 78  Proceeding Paper Editors/edition/publisher  
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Poster  รูปแบบ Proceeding Abstract 

การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ 3 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความที่เผยแพร่ Effect of NG-nitro-L-arginine methyl ester hydrochloride on rat major salivary glands 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 17 พฤษภาคม 2560 
ชื่อการประชุม การประชุมวิชาการกายวิภาคศาสตร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 40  
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 17 พฤษภาคม 2560 ถึง 19 พฤษภาคม 2560  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม สมาคมกายวิภาคศาสตร์แห่งประเทศไทย/ ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
สถานที่จัดประชุม ราวินทรา บีช รีสอร์ท แอนด์ สปา  จังหวัด/รัฐ สัตหีบ, ชลบุรี 
Proceeding Paper Volume 2017  Proceeding Paper Issue 40 
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 14  Proceeding Paper Editors/edition/publisher  
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Oral  รูปแบบ Proceeding Abstract 

การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ 4 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความที่เผยแพร่ การประเมินองค์ประกอบของน้ําลายในผู้ป่วยโรคเหงือกอักเสบและปริทันต์อักเสบด้วยเครื่องฟูเรียร์ทรานส์ฟอร์ม อินฟราเรดสเปคโทรมิเตอร์ 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 7 ธันวาคม 2562 
ชื่อการประชุม การประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 15 เรื่อง บูรณาการงานวิจัย ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยด้วยนวัตกรรม 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 7 ธันวาคม 2562 ถึง 8 ธันวาคม 2562  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 
สถานที่จัดประชุม อาคารคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น  จังหวัด/รัฐ ปทุมธานี 
Proceeding Paper Volume 2019  Proceeding Paper Issue
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 1-11  Proceeding Paper Editors/edition/publisher  
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Oral  รูปแบบ Proceeding Full paper 

การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ 5 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความที่เผยแพร่ FT-IR Microspectroscopy analysis of Beta-Glucan structure from spent yeast Saccharomyces cerevisiae TISTR 5339 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 18 ตุลาคม 2561 
ชื่อการประชุม NATPRO 7 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 18 ตุลาคม 2561 ถึง 20 ตุลาคม 2561  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม ASNP The Asian Society of Natural Product 
สถานที่จัดประชุม Hotel Hyundai  จังหวัด/รัฐ Gyeongju, Korea 
Proceeding Paper Volume Proceeding Paper Issue
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 84  Proceeding Paper Editors/edition/publisher  
การประเมินบทความ (Peer Review) ไม่มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Oral  รูปแบบ Proceeding Abstract