2009-2015 ©


:: ระดับการศึกษา คณะแพทยศาสตร์ เวชศาสตร์ชุมชน
12
1 ศ.ดร. อมร เปรมกมล ศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ เวชศาสตร์ชุมชน
2 รศ.ดร. มานพ คณะโต รองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ เวชศาสตร์ชุมชน
3 รศ.ดร. สมพงษ์ ศรีแสนปาง รองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ เวชศาสตร์ชุมชน
4 ผศ.ดร. สุชาดา ภัยหลีกลี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ เวชศาสตร์ชุมชน
5 รศ.ดร. เนสินี ไชยเอีย รองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ เวชศาสตร์ชุมชน
6 ผศ.ดร. ปัตพงษ์ เกษสมบูรณ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ เวชศาสตร์ชุมชน
7 รศ.ดร. ปิยธิดา คูหิรัญญรัตน์ รองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ เวชศาสตร์ชุมชน
8 ผศ.ดร. ฐานพัฒน์ ดิฐสถาพรเจริญ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ เวชศาสตร์ชุมชน
9 รศ.ดร. อมรรัตน์ รัตนสิริ รองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ เวชศาสตร์ชุมชน
10 อ.ดร. เสาวนันท์ บำเรอราช อาจารย์ เวชศาสตร์ชุมชน
11 ผศ.ดร. ณิชานันทน์ ปัญญาเอก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ เวชศาสตร์ชุมชน
12 ผศ.ดร. พรหมพิศิษฐ์ โจทย์กิ่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ เวชศาสตร์ชุมชน
3
1 รศ. นฤมล สินสุพรรณ รองศาสตราจารย์ เวชศาสตร์ชุมชน
2 รศ. สมเดช พินิจสุนทร รองศาสตราจารย์ เวชศาสตร์ชุมชน
3 รศ. ศรีน้อย มาศเกษม รองศาสตราจารย์ เวชศาสตร์ชุมชน

20 กันยายน 2563