2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสนักศึกษา 577030017-6  ระดับการศึกษา ปริญญาเอก ภาคปกติ 
ชือนามสกุล(ไทย) นาย จักรพงษ์ กางโสภา ชือนามสกุล(อังกฤษ) Mr. JAKKRAPONG KANGSOPA
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา รายวิชาในสาขาวิชาพืชไร่  คณะ คณะเกษตรศาสตร์ 
แผนการศึกษา พืชไร่ กลุ่มวิชาการผลิตพืชไร่ แบบ 1.1  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศฉบับที่ 67/2561 ประกาศ ณ วันที่ 1 มิถุนายน 2561) 
สถานภาพ   รอกรรมการคณะอนุมัติจบ/นำเสนอสภา      
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์ (ไทย) ผลของการพอกเมล็ดร่วมกับธาตุอาหารพืชต่อคุณภาพและอายุการเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ผักกาดหอม 
ชื่อวิทยานิพนธ์ (อังกฤษ) EFFECTS OF PELLETING FORMULAS COMBINED PLANT NUTRIENT ON QUALITY AND LONGEVITY OF LETTUCE SEED 
รายละเอียด ลาพักการศึกษา 1/2559 
รายการติดตาม
D สอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.30) 27 พฤศจิกายน 2558
D อนุมัติเค้าโครง 11 ธันวาคม 2558
D ผลสอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.32) 21 มิถุนายน 2560 สอบผ่าน
D สอบ วพ กศ ครั้งที่ 1 28 มิถุนายน 2561
F แจ้งผลสอบ 29 มิถุนายน 2561
F รับรองการแก้ไข 13 กรกฎาคม 2561
D เปลี่ยนชื่อ วพ กศ 17 กรกฎาคม 2561
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์ 10 สิงหาคม 2561 
สถานะการส่งเล่ม สิ้นสุดการตรวจ น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว (Ready to return for binding) D แก้ไขก่อนเข้าปก
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
รศ.ดร. บุญมี ศิริ คำสั่งที่ 067/2558 ลว 10/02/2558
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
นาย นิวัต เหลืองชัยศรี คำสั่งที่ 148/2558 ลว 16/3/2558
 
 
 
ทุนอุดหนุนการค้นคว้าและวิจัยในการทำวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระ
ปีการศึกษา ปีการศึกษา 2560
รายการติดตาม
การยื่นเรื่องเบิกเงิน

รายการติดตาม
การโอนเงิน 
 
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ 1
ชื่อบทความ อิทธิพลของการพอกเมล็ดพันธุ์ร่วมกับ Captan ต่อคุณภาพ และการยับยั้งเชื้อรา Pythium spp. ของเมล็ดพันธุ์ยาสูบ 
ชื่อวารสาร วารสารแก่นเกษตร 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ISBN/ISSN ISSN 0125-0485  วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 16 กันยายน 2558 
ปีที่ 43  ฉบับที่
เดือน กรกฎาคม - กันยายน 2558   ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2558 
หน้า 399-408  การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 

การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ 2
ชื่อบทความ ผลของการพอกเมล็ดพันธุ์ร่วมกับสารเคมีป้องกันเชื้อราที่มีผลต่อคุณภาพหลังการเก็บรักษาในสภาพแวดล้อมแตกต่างกันของเมล็ดพันธุ์ยาสูบ 
ชื่อวารสาร วารสารแก่นเกษตร 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร คณะเกษตรศาสร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ISBN/ISSN 0125-0485  วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 15 พฤศจิกายน 2557 
ปีที่ 43  ฉบับที่
เดือน เมษายน - มิถุนายน 2558  ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2558 
หน้า 331-342  การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 

การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ 3
ชื่อบทความ Seed germination and seedling growth of lettuce after seed pelleting with zinc 
ชื่อวารสาร Khon Kaen Agriculture Journal 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร Faculty of Agriculture, Khon Kaen University 
ISBN/ISSN 0125-0485  วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 20 June 2017 
ปีที่ 45  ฉบับที่
เดือน July-September  ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2017 
หน้า 553-560  การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 

การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ 4
ชื่อบทความ Improvement of lettuce germination and seedling growth by seed pelleting with ammonium nitrate compounds  
ชื่อวารสาร วารสารแก่นเกษตร 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร คณะเกษตรศาสร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ISBN/ISSN 0125-0485  วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 4 October 2017 
ปีที่ 45  ฉบับที่
เดือน ธันวาคม  ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2017 
หน้า 741-750  การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 

การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ 5
ชื่อบทความ การพอกเมล็ดพันธุ์ร่วมกับสารป้องกันเชื้อราเพื่อยับยั้งเชื้อรา Pythium spp. ในระยะต้นกล้าของยาสูบ 
ชื่อวารสาร วารสารแก่นเกษตร 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัย ขอนแก่น 
ISBN/ISSN ISSN 0125-0485  วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 15 มิถุนายน 2558 
ปีที่ 43  ฉบับที่
เดือน ธันวาคม  ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2558 
หน้า 717-728  การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 

การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ 6
ชื่อบทความ ผลของการทำ Seed Treatment ร่วมกับแบคทีเรียส่งเสริมการเจริญเติบโตของพืชต่อความงอกและการเติบโตของผักกาดหอม 
ชื่อวารสาร วารสารเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
ISBN/ISSN 0857-0841  วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 29 มีนาคม 2561 
ปีที่ 34  ฉบับที่
เดือน กันยายน-ธันวาคม  ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2561 
หน้า 385-397  การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 

การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ 7
ชื่อบทความ Lettuce seeds pelleting: A new bilayer matrix for lettuce (Lactuca sativa) seeds 
ชื่อวารสาร Seed Science and Technology 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร International Seed Testing Association 
ISBN/ISSN   วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 10 October 2018 
ปีที่ 46  ฉบับที่
เดือน December  ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2018 
หน้า 521-531  การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 

การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ 1
ชื่อบทความที่เผยแพร่ ศักยภาพของการใช้ carboxymethyl cellulose และ hydroxypropyl methylcellulose เป็นวัสดุประสาน สำหรับการพอกเมล็ดพันธุ์ผักกาดหอม 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 26 มกราคม 2558 
ชื่อการประชุม การประชุมวิชาการเกษตร ครั้งที่ 16 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 26 มกราคม 2558 ถึง 27 มกราคม 2558  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
สถานที่จัดประชุม คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  จังหวัด/รัฐ ขอนแก่น 
Proceeding Paper Volume 43  Proceeding Paper Issue 0125-0485 
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 268-273  Proceeding Paper Editors/edition/publisher แก่นเกษตร 
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Oral  รูปแบบ Proceeding Full paper 
ชื่อรางวัล รางวัลชมเชยในการนำเสนอแบบบรรยาย  หน่วยงาน/องค์กรที่มอบรางวัล คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ 2
ชื่อบทความที่เผยแพร่ พอลิเมอร์ที่เหมาะสมสำหรับการเคลือบเมล็ดพันธุ์ผักกาดหอม 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 25 มกราคม 2559 
ชื่อการประชุม การประชุมวิชาการเกษตรครั้งที่ 17 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 25 มกราคม 2559 ถึง 26 มกราคม 2559  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
สถานที่จัดประชุม คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  จังหวัด/รัฐ ขอนแก่น 
Proceeding Paper Volume 44  Proceeding Paper Issue
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 362-367  Proceeding Paper Editors/edition/publisher  
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Oral  รูปแบบ Proceeding Full paper 

การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ 3
ชื่อบทความที่เผยแพร่ การเคลือบเมล็ดพันธุ์ร่วมกับจุลินทรีย์ที่ส่งเสริมการงอกและการเจริญเติบโตของต้นกล้าผักกาดหอม  
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 19 มิถุนายน 2561 
ชื่อการประชุม การประชุมทางวิชาการเมล็ดพันธุ์พืชแห่งชาติ ครั้งที่ 15 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 19 มิถุนายน 2561 ถึง 21 มิถุนายน 2561  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม สมาคมเมล็ดพันธุ์แห่งประเทศไทย 
สถานที่จัดประชุม ห้องประชุมภูมิระพี โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ   จังหวัด/รัฐ จังหวัดเชียงใหม่ 
Proceeding Paper Volume Proceeding Paper Issue
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 53-67  Proceeding Paper Editors/edition/publisher  
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Oral  รูปแบบ Proceeding Full paper 
ชื่อรางวัล ยอดนิยมระดับชมเชย ประเภทบรรยาย  หน่วยงาน/องค์กรที่มอบรางวัล กรมการข้าว กรมส่งเสริมการเกษตร