2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัติอาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษา
ข้อมูลอาจารย์
รหัสอาจารย์ 9655 , 3997   สังกัดมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ชือนามสกุล(ไทย) รศ.ดร. ชุลี โจนส์  ชือนามสกุล(อังกฤษ) Assoc. Prof. Dr. Chulee Jones 
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา กายภาพบำบัด  คณะ คณะเทคนิคการแพทย์ 
ความเชี่ยวชาญพิเศษ      
 
 
ข้อมูลอาจารย์
ประเภทหลักสูตร วิทยานิพนธ์
ที่ปรึกษาหลัก
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
รวมทั้งหมด 0 รายการ
ที่ปรึกษาร่วม
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
625090008-2  นาย บุรณัชย์ อัศวจุฬามณี  คณะเทคนิคการแพทย์  กายภาพบำบัด  ปริญญาโท ภาคปกติ     
635090001-7  นาย นิมิตร กอสุระ  คณะเทคนิคการแพทย์  กายภาพบำบัด  ปริญญาโท ภาคปกติ     
637090003-7  Mrs. AUNG AUNG NWE  คณะเทคนิคการแพทย์  - ยังไม่กำหนด -  ปริญญาเอก ภาคปกติ นานาชาติ     
รวมทั้งหมด 3 รายการ
ประเภทหลักสูตร การศึกษาอิสระ
ที่ปรึกษาหลัก
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
รวมทั้งหมด 0 รายการ
ที่ปรึกษาร่วม
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
รวมทั้งหมด 0 รายการ
รวมทั้งหมด   3   รายการ
 
 
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ 1 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความ Breathing Training for Older Patients with Controlled Isolated Systolic Hypertension 
ชื่อวารสาร Medicine & Science in Sport & Exercise 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร The American Collage of Sport Medicine 
ISBN/ISSN   วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 20 April 2016 
ปีที่   ฉบับที่  
เดือน   ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2016 
หน้า   การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 

การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ 2 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความ Design and functions of a new conical positive expiratory pressure device to be used during exercise: physical characteristic and safety. 
ชื่อวารสาร Respiratory Care Jounual 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร The American Association for Respiratory Care 
ISBN/ISSN   วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 7 January 2018 
ปีที่   ฉบับที่  
เดือน   ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2018 
หน้า   การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 

การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ 1 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความที่เผยแพร่ ขนาดของเซนเซอร์ที่เหมาะสมในการวัดความดันโลหิตแบบไม่รุกล้ำด้วยเครื่องวัดอย่างต่อเนื่องแบบใหม่ (KKU-KMITL NICBP) 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 28 พฤษภาคม 2561 
ชื่อการประชุม การประชุมวิชาการระดับชาติเครือข่ายวิจัยอุดมศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 12 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 27 พฤษภาคม 2561 ถึง 29 พฤษภาคม 2561  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ร่วมกับเครือข่ายอุดมศึกษาภาคใต้ตอนล่าง และ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 
สถานที่จัดประชุม โรงแรมธรรมรินทร์ ธนา  จังหวัด/รัฐ ตรัง 
Proceeding Paper Volume 2018  Proceeding Paper Issue
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 1551-1561  Proceeding Paper Editors/edition/publisher มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์และมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Poster  รูปแบบ Proceeding Full paper 
ชื่อรางวัล บทความวิจัยดีเด่นสาขานวัตกรรมและงานสร้างสรรค์  หน่วยงาน/องค์กรที่มอบรางวัล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์และมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ 2 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความที่เผยแพร่ การตอบสนองระยะเฉียบพลันของระบบไหลเวียนเลือดต่อเทคนิคการขยายปอดด้วยเครื่องช่วยหายใจในผู้ป่วยบาดเจ็บระยะวิกฤติที่มีภาวะแทรกซ้อนของระบบหายใจ 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 20 มิถุนายน 2559 
ชื่อการประชุม โครงการประชุมวิชาการกายภาพบำบัดแห่งชาติครั้งที่ 8 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 20 มิถุนายน 2559 ถึง 23 มิถุนายน 2559  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม สมาคมกายภาพบำบัดแห่งประเทศไทย 
สถานที่จัดประชุม โรงแรมเดอะทวินทาวเวอร์  จังหวัด/รัฐ กรุงเทพมหานคร 
Proceeding Paper Volume Proceeding Paper Issue
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 52-58  Proceeding Paper Editors/edition/publisher  
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Oral  รูปแบบ Proceeding Full paper 
ชื่อรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 2  หน่วยงาน/องค์กรที่มอบรางวัล สมาคมกายภาพบำบัดแห่งประเทศไทย 

การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ 3 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความที่เผยแพร่ กิจกรรมทางกายด้านการเดินกับวิธีการประเมินในผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังในชุมชน: การศึกษาเบื้องต้น (Walking physical activity and measure in patientswithCOPD in communities: preliminary study)  
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 20 มิถุนายน 2559 
ชื่อการประชุม โครงการประชุมวิชาการกายภาพบำบัด ครั้งที่ 8 เรื่อง "'งานบริการกายภาพบำบัดและการรับมือกับสังคมผู้สูงอายุ" 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 20 มิถุนายน 2559 ถึง 23 มิถุนายน 2559  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม สมาคมกายภาพบำบัดแห่งประเทศไทย 
สถานที่จัดประชุม โรงแรมเดอะ ทวิน ทาวเวอร์  จังหวัด/รัฐ กรุงเทพมหานคร 
Proceeding Paper Volume Proceeding Paper Issue
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 67  Proceeding Paper Editors/edition/publisher
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Oral  รูปแบบ Proceeding Full paper 

การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ 4 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความที่เผยแพร่ The Optimum Designs of a Conical Positive Expiratory Pressure device for Resting and Exercise 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 8 มิถุนายน 2559 
ชื่อการประชุม การประชุมวิชาการโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษกครั้งที่ 17  
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 8 มิถุนายน 2559 ถึง 11 มิถุนายน 2559  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก, สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 
สถานที่จัดประชุม Jomtien Palm Beach Hotel & Resort  จังหวัด/รัฐ เมืองพัทยา, ชลบุรี 
Proceeding Paper Volume 17  Proceeding Paper Issue
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 316  Proceeding Paper Editors/edition/publisher  
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Poster  รูปแบบ Proceeding Abstract 

การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ 5 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความที่เผยแพร่ การพัฒนาอุปกรณ์ก่อแรงดันบวกแบบใหม่สำหรับการออกกำลังกายในผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 20 มิถุนายน 2560 
ชื่อการประชุม การประชุมวิชาการกายภาพบำบัดแห่งชาติ ครั้งที่ 8 เรื่อง งานบริการกายภาพบำบัดและการรับมือกับสังคมผู้สูงอายุ 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 20 มิถุนายน 2559 ถึง 23 มิถุนายน 2559  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม สมาคมกายภาพบำบัดแห่งประเทศไทย 
สถานที่จัดประชุม โรงแรมเดอะทวินทาวเวอร์  จังหวัด/รัฐ กรุงเทพมหานคร 
Proceeding Paper Volume Proceeding Paper Issue
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 94  Proceeding Paper Editors/edition/publisher  
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Poster  รูปแบบ Proceeding Abstract 
ชื่อรางวัล ชนะเลิศการนำเสนอในรูปแบบโปรสเตอร์  หน่วยงาน/องค์กรที่มอบรางวัล สมาคมกายภาพบำบัดแห่งประเทศไทย 

การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ 6 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความที่เผยแพร่ Effect of a new conical-PEP device on cardiopulmonary function during exercise in elderly 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 5 กันยายน 2559 
ชื่อการประชุม European Respiratory Society International Congress 2016 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 3 กันยายน 2559 ถึง 7 กันยายน 2559  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม The European Respiratory Society 
สถานที่จัดประชุม The ExCel, London, UK  จังหวัด/รัฐ  
Proceeding Paper Volume 48  Proceeding Paper Issue European Respiratory Journal 2016 48: OA2015; DOI: 10.1183/13993003.congress-2016.OA2015 
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ OA2015  Proceeding Paper Editors/edition/publisher  
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Oral  รูปแบบ Proceeding Abstract 

การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ 7 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความที่เผยแพร่ A Conical Design of Positive Expiratory Pressure Device 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 22 มกราคม 2558 
ชื่อการประชุม International Conference on “Research for Social Devotion” in Commemoration of the 50th Anniversary of KKU 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 22 มกราคม 2558 ถึง 23 มกราคม 2558  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม Khon Kaen University 
สถานที่จัดประชุม KhonKaen University  จังหวัด/รัฐ Khon Kaen, Thailand 
Proceeding Paper Volume 2015  Proceeding Paper Issue
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 242-243  Proceeding Paper Editors/edition/publisher  
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Poster  รูปแบบ Proceeding Abstract