2012 ©
Data Real time
             ประวัติอาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษา
ข้อมูลอาจารย์
รหัสอาจารย์ 31241   สังกัดมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ชือนามสกุล(ไทย) ศ.ดร. วิชุดา เสถียรนาม  ชือนามสกุล(อังกฤษ) Prof. Dr. Wichuda Satiennam 
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา โยธา  คณะ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
ความเชี่ยวชาญพิเศษ      
 
 
ข้อมูลอาจารย์
ประเภทหลักสูตร วิทยานิพนธ์
ที่ปรึกษาหลัก
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
665040074-3  นาย ศตวรรษ มาวิน  คณะวิศวกรรมศาสตร์  วิศวกรรมโยธา แผน ก แบบ ก 2   ปริญญาโท โครงการพิเศษ  คำสั่งคณะฯที่ 767/2566 ลว.23 พฤศจิกายน 2566  
665040037-9  น.ส. ณหทัย ไชยพรหม  คณะวิศวกรรมศาสตร์  วิศวกรรมโยธา แผน ก แบบ ก 2   ปริญญาโท ภาคปกติ  คำสั่งคณะฯที่ 665/2566 ลว. 10 ตุลาคม 2566  
655040001-9  น.ส. กนกวรรณ อมรโรจน์วรวุฒิ  คณะวิศวกรรมศาสตร์  วิศวกรรมโยธา แผน ก แบบ ก 2   ปริญญาโท ภาคปกติ  คำสั่งคณะฯที่ 709/2565 ลว.28 พฤศจิกายน 2565  
655040004-3  น.ส. นิตินพรัช ก่อทอง  คณะวิศวกรรมศาสตร์  วิศวกรรมโยธา แผน ก แบบ ก 2   ปริญญาโท ภาคปกติ  คำสั่งคณะฯที่ 711/2565 ลว.28 พฤศจิกายน 2565  
655040028-9  น.ส. สิริลักษณ์ รัตนะปัญญา  คณะวิศวกรรมศาสตร์  วิศวกรรมโยธา แผน ก แบบ ก 2   ปริญญาโท ภาคปกติ  คำสั่งคณะฯที่ 710/2565 ลว.28 พฤศจิกายน 2565  
627040005-2  น.ส. อัญมณี ทะเสนฮด  คณะวิศวกรรมศาสตร์  วิศวกรรมโยธา แบบ 1.1   ปริญญาเอก ภาคปกติ  คำสั่งคณะฯที่ 62/2563 ลว. 9 มกราคม 2563  
รวมทั้งหมด 6 รายการ
ที่ปรึกษาร่วม
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
รวมทั้งหมด 0 รายการ
ประเภทหลักสูตร การศึกษาอิสระ
ที่ปรึกษาหลัก
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
รวมทั้งหมด 0 รายการ
ที่ปรึกษาร่วม
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
รวมทั้งหมด 0 รายการ
รวมทั้งหมด   6   รายการ   *ภาระงานเกิน
 
 
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ 1 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความ พฤติกรรมการใช้ความเร็วและการตัดสินใจของผู้ขับขี่ที่เข้าทางแยกในช่วงสัญญาณไฟเหลือง: กรณีศึกษาทางแยกความเร็วสูงสภาพการจราจรแบบผสมในเขตเมือง 
ชื่อวารสาร วารสารวิจัย มข . (ฉบับบัณฑิตศึกษา) 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น  
ISBN/ISSN   วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 5 มิถุนายน 2562 
ปีที่   ฉบับที่  
เดือน   ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2562 
หน้า   การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 

การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ 2 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความ พฤติกรรมการใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ขณะขับขี่รถจักรยานยนต์ผ่านทางแยกสัญญาณไฟจราจรในเขตเมืองขอนแก่น, ประเทศไทย 
ชื่อวารสาร วารสารวิจัย มข . (ฉบับบัณฑิตศึกษา) 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น  
ISBN/ISSN E-ISSN 2672-9636  วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 7 กันยายน 2564 
ปีที่ 22  ฉบับที่
เดือน กรกฎาคม - กันยายน  ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2565 
หน้า   การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 

การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ 3 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความ แบบจำลองตัวแปรแฝงการรับรู้ต่อการใช้งานระบบจักรยานสาธารณะในมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ชื่อวารสาร วารสารวิจัย มข. (ฉบับบัณฑิตศึกษา) 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น  
ISBN/ISSN   วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 1 กรกฎาคม 2562 
ปีที่   ฉบับที่  
เดือน   ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2562 
หน้า   การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 

การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ 4 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความ ความเสี่ยงต่อการถูกชนที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการขับขี่รถจักรยานยนต์ย้อนศรในเมืองขอนแก่น (Crash Risk Influencing Wrong Way Driving of Motorcycles in Khon Kaen City) 
ชื่อวารสาร วารสารวิจัย มข. ฉบับบัณฑิตศึกษา 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น  
ISBN/ISSN E-ISSN 2672-9636  วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 25 กุมภาพันธ์ 2565 
ปีที่ 22  ฉบับที่
เดือน ตุลาคม-ธันวาคม  ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2565 
หน้า   การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 

การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ 5 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความ การวิเคราะห์ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความรุนแรงของอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์บนทางหลวงในประเทศไทย 
ชื่อวารสาร วารสารวิจัย มข. (ฉบับบัณฑิตศึกษา)  
หน่วยงานเจ้าของวารสาร บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ISBN/ISSN   วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 8 กรกฎาคม 2565 
ปีที่   ฉบับที่  
เดือน   ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2565 
หน้า   การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 

การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ 6 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความ การศึกษาเพื่อประเมินการลดเวลาสูญเสียขณะออกตัวของพื้นที่จอดเฉพาะรถจักรยานยนต์บริเวณทางแยกสัญญาณไฟจราจร 
ชื่อวารสาร วารสารวิจัย มข. (ฉบับบัณฑิตศึกษา) 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ISBN/ISSN E-ISSN 2672-9636  วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 7 มิถุนายน 2564 
ปีที่ 22  ฉบับที่
เดือน เมษายน-มิถุนายน  ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2565 
หน้า   การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 

การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ 1 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความที่เผยแพร่ ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อโอกาสเกิดการชนของผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ขณะเข้าสู่วงเวียน 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 1 มิถุนายน 2566 
ชื่อการประชุม การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 28 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 24 พฤษภาคม 2566 ถึง 26 พฤษภาคม 2566  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ / วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
สถานที่จัดประชุม โรงแรม ภูเก็ต เกรซแลนด์ รีสอร์ท แอนด์สปา  จังหวัด/รัฐ ภูเก็ต 
Proceeding Paper Volume 2566  Proceeding Paper Issue
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ TRL-28  Proceeding Paper Editors/edition/publisher  
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Oral  รูปแบบ Proceeding Full paper 

การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ 2 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความที่เผยแพร่ การศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการรับรู้คุณภาพการบริการและความพึงพอใจในการใช้บริการรถโดยสารไฟฟ้าในมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 1 มิถุนายน 2566 
ชื่อการประชุม การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธา ครั้งที่ 28 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 24 พฤษภาคม 2566 ถึง 26 พฤษภาคม 2566  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม วิศวกรรมสถาน 
สถานที่จัดประชุม โรงแรมภูเก็ต เกรซแลนด์ รีสอร์ท แอน สปา  จังหวัด/รัฐ ภูเก็ต 
Proceeding Paper Volume 2566  Proceeding Paper Issue
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ TRL-59  Proceeding Paper Editors/edition/publisher  
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Oral  รูปแบบ Proceeding Full paper 

การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ 3 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความที่เผยแพร่ พฤติกรรมการยอมรับช่องว่างของผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์บริเวณทางเข้าวงเวียนภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 1 มิถุนายน 2566 
ชื่อการประชุม การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 28 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 24 พฤษภาคม 2566 ถึง 26 พฤษภาคม 2566  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม คณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์และวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
สถานที่จัดประชุม โรงแรมภูเก็ต เกรซแลนด์ รีสอร์ท แอน สปา  จังหวัด/รัฐ ภูเก็ต 
Proceeding Paper Volume 2566  Proceeding Paper Issue
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ TRL-27  Proceeding Paper Editors/edition/publisher  
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Oral  รูปแบบ Proceeding Full paper 

การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ 4 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความที่เผยแพร่ ผลกระทบจากการเบนแนวทางดิ่งต่อความเร็วรถ: กรณีศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น  
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 1 มิถุนายน 2566 
ชื่อการประชุม การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 28  
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 24 พฤษภาคม 2566 ถึง 26 พฤษภาคม 2566  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม คณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์และวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
สถานที่จัดประชุม โรงแรมภูเก็ต เกรซแลนด์ รีสอร์ท แอน สปา  จังหวัด/รัฐ ภูเก็ต 
Proceeding Paper Volume 2566  Proceeding Paper Issue
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ TRL-26  Proceeding Paper Editors/edition/publisher  
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Oral  รูปแบบ Proceeding Full paper 

การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ 5 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความที่เผยแพร่ การประเมินประสิทธิภาพของป้ายแสดงความเร็วของยานพาหนะ 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 25 พฤษภาคม 2566 
ชื่อการประชุม การประชุมวิชาการ วิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 28ม 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 24 พฤษภาคม 2566 ถึง 26 พฤษภาคม 2566  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
สถานที่จัดประชุม โรงแรมภูเก็ต เกรซแลนด์ รีสอร์ท แอน สปา  จังหวัด/รัฐ ภูเก็ต 
Proceeding Paper Volume 28  Proceeding Paper Issue
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ TRL-23  Proceeding Paper Editors/edition/publisher  
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Poster  รูปแบบ Proceeding Full paper