2009-2015 ©


ข้อมูลสรุปเกี่ยวกับอาจารย์
รายงาน :: ตำแหน่งทางวิชาการ วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น
ลำดับที่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา
1 อ.ดร. พา อักษรเสือ อาจารย์ -
2 อ. เสรี พิจิตรศิริ อาจารย์ -
3 อ.ดร. นีออน พิณประดิษฐ์ อาจารย์ จิตวิทยาการศึกษา
4 รศ.ดร. สุจินต์ สิมารักษ์ รองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ สัตวศาสตร์
5 รศ.ดร. ศุภวัฒนากร วงศ์ธนวสุ รองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ การพยาบาล
6 อ.ดร. ฌาน เรืองธรรมสิงห์ อาจารย์ - คณะ / ไม่ระบุภาค -
7 ผศ.ดร. นคร เสรีรักษ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ - คณะ / ไม่ระบุภาค -
8 อ.ดร. หควญ ชูเพ็ญ อาจารย์ - คณะ / ไม่ระบุภาค -
9 อ. จารึก ปริญญาพล อาจารย์ - คณะ / ไม่ระบุภาค -
10 อ.ดร. พรรณา ไวคกุล อาจารย์ - คณะ / ไม่ระบุภาค -
11 รศ.ดร. พิชญ์ สมพอง รองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ - คณะ / ไม่ระบุภาค -
12 อ.ดร. ภิญโญ นิลจันทร์ อาจารย์ - คณะ / ไม่ระบุภาค -
13 ผศ.ดร. วิษณุ สุมิตสวรรค์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ - คณะ / ไม่ระบุภาค -
14 รศ.ดร. ศิวัช ศรีโภคางกุล รองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ - คณะ / ไม่ระบุภาค -
15 อ.ดร. สถาพร มงคลศรีสวัสดิ์ อาจารย์ - คณะ / ไม่ระบุภาค -
16 อ.ดร. สนธยา ลือประไพ อาจารย์ - คณะ / ไม่ระบุภาค -
17 รศ.ดร. ไพศาล สุริยะมงคล รองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ - คณะ / ไม่ระบุภาค -
18 อ.ดร. ลิลี่ โกศัยยานนท์ อาจารย์ - คณะ / ไม่ระบุภาค -
19 - นันทนา สุทธิประภา - - คณะ / ไม่ระบุภาค -
20 ศ.ดร. วันชัย วัฒนศัพท์ ศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ - คณะ / ไม่ระบุภาค -
21 - วาทินี ถาวรธรรม - - คณะ / ไม่ระบุภาค -
22 อ.ดร. สมพงษ์ เปรมฤทัยรัตน์ อาจารย์ - คณะ / ไม่ระบุภาค -
23 ผศ.ดร. ธัชเฉลิม สุทธิพงษ์ประชา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ - คณะ / ไม่ระบุภาค -
24 อ.ดร. พัฒนพงศ์ โตภาคงาม อาจารย์ - คณะ / ไม่ระบุภาค -
25 อ.ดร. วิมลสิริ แสงกรด อาจารย์ - คณะ / ไม่ระบุภาค -
26 อ.ดร. ศิริวรรณ สมานมิตร อาจารย์ - คณะ / ไม่ระบุภาค -
27 อ.ดร. อจิรภาส์ เพียรขุนทด อาจารย์ - คณะ / ไม่ระบุภาค -
28 ผศ.ดร. กฤชวรรธน์ โล่ห์วัชรินทร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ - คณะ / ไม่ระบุภาค -
29 อ.ดร. พิมพ์รภัช ดุษฎีอิสริยกุล อาจารย์ - คณะ / ไม่ระบุภาค -
30 อ.ดร. ศุภลักษณ์ สุวรรณะชฎ อาจารย์ - คณะ / ไม่ระบุภาค -
31 รศ.ดร. สุวัลลีย์ เปี่ยมปิติ รองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ - คณะ / ไม่ระบุภาค -
32 อ.ดร. ประชาสรรค์ แสนภักดี อาจารย์ - คณะ / ไม่ระบุภาค -
33 - ศิริศักดิ์ นามโยธา - - คณะ / ไม่ระบุภาค -
34 อ.ดร. ศิริศักดิ์ เหล่าจันขาม อาจารย์ - คณะ / ไม่ระบุภาค -
35 ผศ.ดร. John Charles Draper ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ - คณะ / ไม่ระบุภาค -
36 รศ. คูณ โทขันธ์ รองศาสตราจารย์ ปรัชญาและศาสนา
37 นาย พีรสิทธิ์ คำนวณศิลป์ - พัฒนาสังคม
38 นางสาว กนกอร ธานี - สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น
39 นางสาว พรรณพา พรเจริญ - สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น
40 นางสาว จุฑามาส มะลิเผือก - สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น
41 นางสาว ณัฐปภัสร์ สุปะมา - สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น
42 อ.ดร. เพ็ญณี แนรอท อาจารย์ - ยังไม่กำหนด -

ข้อมูล ณ วันที่ 19 เมษายน 2564