2009-2015 ©


ข้อมูลสรุปเกี่ยวกับอาจารย์
รายงาน :: ตำแหน่งทางวิชาการ คณะศิลปกรรมศาสตร์
ลำดับที่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา
1 นาย ปิยะ โคตรภักดี - -
2 อ. ตนุพล เอนอ่อน อาจารย์ -
3 อ. วิชิต ภักดีรัตน์ อาจารย์ -
4 นางสาว จิราพร กวดขุนทด - -
5 นางสาว พรหมพร เฉยไสย - -
6 นางสาว นันทวัน ดาวสาวะ - -
7 อ. พิสิษฐ์ หัตถกรวิจิตร อาจารย์ -
8 อ. สุดฤทัย ชัยบุตร อาจารย์ -
9 อ. สุริศรา บัวนิล อาจารย์ -
10 - สินี ช่วงฉ่ำ - - คณะ / ไม่ระบุภาค -
11 ผศ.ดร. กฤษฎา วงศ์คำจันทร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ - คณะ / ไม่ระบุภาค -
12 ผศ.ดร. สุรพล เนสุสินธุ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ - คณะ / ไม่ระบุภาค -
13 ผศ.ดร. หิรัญ จักรเสน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ - คณะ / ไม่ระบุภาค -
14 อ. เอกนารี แก้ววิศิษฎ์ อาจารย์ - คณะ / ไม่ระบุภาค -
15 ผศ.ดร. ปรีชาวุฒิ อภิระติง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ - คณะ / ไม่ระบุภาค -
16 ผศ.ดร. พงษ์พิทยา สัพโส ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ - คณะ / ไม่ระบุภาค -
17 อ.ดร. Souneth Phothisane อาจารย์ - คณะ / ไม่ระบุภาค -
18 - - - คณะ / ไม่ระบุภาค -
19 นาง อรจิรา หัตถพนม - อุตสาหการ
20 ผศ.ดร. กษม อมันตกุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ -
21 ผศ.ดร. คเณศ ศีลสัตย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ -
22 ผศ.ดร. จรัญ ชัยประทุม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ -
23 รศ.ดร. นิยม วงศ์พงษ์คำ รองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ -
24 ผศ. ภาณุ อุดมเพทายกุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ -
25 อ. บัญชา ควรสมาคม อาจารย์ -
26 รศ. สุวิช สถิตวิทยานันท์ รองศาสตราจารย์ -
27 ผศ. ธวัชชัย ช่างเกวียน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ -
28 ผศ. เอกพงษ์ ศรีงาม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ -
29 รศ. สุนันทนี จันทร์ทิพย์ รองศาสตราจารย์ -
30 อ. พยุงศิลป์ เปศรี อาจารย์ -
31 ผศ. จารุสิทธิ์ เครือจันทร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ -
32 อ. คงฤทธิ์ ภาระราช อาจารย์ ประติมากรรม
33 อ. จารุพงษ์ พลชัย อาจารย์ ประติมากรรม
34 อ.ดร. ประจักษ์ สุปันตี อาจารย์ ประติมากรรม
35 อ.ดร. กิตติสันต์ ศรีรักษา อาจารย์ ประติมากรรม
36 อ. วิชิต วัฒนานนท์ อาจารย์ ออกแบบนิเทศศิลป์
37 รศ. จรัญ กาญจนประดิษฐ์ รองศาสตราจารย์ ดนตรีไทยและดนตรีสากล
38 รศ.ดร. จตุพร สีม่วง รองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ ดนตรีไทยและดนตรีสากล
39 อ.ดร. ภัทร์ คชภักดี อาจารย์ ดนตรีไทยและดนตรีสากล
40 ผศ.ดร. พรพรรณ แก่นอำพรพันธ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ ดนตรีไทยและดนตรีสากล
41 อ. สุชาติ เดชดี อาจารย์ ดนตรีไทยและดนตรีสากล
42 รศ.ดร. เดชา ศิริภาษณ์ รองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ - ยังไม่กำหนด -
43 ผศ.ดร. นิพนธ์ คุณารักษ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ - ยังไม่กำหนด -
44 ผศ. ศุภกิจ จารุจรณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ - ยังไม่กำหนด -
45 ผศ.ดร. ทรงวิทย์ พิมพะกรรณ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ - ยังไม่กำหนด -
46 ผศ. เจนวิทย์ พิทักษ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ - ยังไม่กำหนด -
47 รศ.ดร. เฉลิมศักดิ์ พิกุลศรี รองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ - ยังไม่กำหนด -
48 ผศ. รณภพ เตชะวงศ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทัศนศิลป์
49 ผศ.ดร. นงนุช ภู่มาลี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ ทัศนศิลป์
50 ผศ. อานนท์ สังวรดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทัศนศิลป์
51 ผศ.ดร. บุรินทร์ เปล่งดีสกุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ ทัศนศิลป์
52 ผศ. เกียรติการุณ ทองพรมราช ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทัศนศิลป์
53 รศ. ธรณัส หินอ่อน รองศาสตราจารย์
54 อ.ดร. ศราวดี ภูชมศรี อาจารย์
55 ผศ.ดร. ศิริเพ็ญ อัตไพบูลย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์

ข้อมูล ณ วันที่ 19 เมษายน 2564