2009-2015 ©


ข้อมูลสรุปเกี่ยวกับอาจารย์
รายงาน :: คุณสมบัติ วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น
ลำดับที่ ชื่อ-สกุล คุณสมบัติ ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา
1 อ.ดร. พา อักษรเสือ - -
2 อ. เสรี พิจิตรศิริ - -
3 อ.ดร. นีออน พิณประดิษฐ์ - จิตวิทยาการศึกษา
4 รศ.ดร. สุจินต์ สิมารักษ์ อาจารย์ประจำ สัตวศาสตร์
5 รศ.ดร. ศุภวัฒนากร วงศ์ธนวสุ อาจารย์ประจำ การพยาบาล
6 อ.ดร. ฌาน เรืองธรรมสิงห์ - - คณะ / ไม่ระบุภาค -
7 ผศ.ดร. นคร เสรีรักษ์ - - คณะ / ไม่ระบุภาค -
8 อ.ดร. หควญ ชูเพ็ญ - - คณะ / ไม่ระบุภาค -
9 อ. จารึก ปริญญาพล - - คณะ / ไม่ระบุภาค -
10 อ.ดร. พรรณา ไวคกุล - - คณะ / ไม่ระบุภาค -
11 รศ.ดร. พิชญ์ สมพอง - - คณะ / ไม่ระบุภาค -
12 อ.ดร. ภิญโญ นิลจันทร์ - - คณะ / ไม่ระบุภาค -
13 ผศ.ดร. วิษณุ สุมิตสวรรค์ - - คณะ / ไม่ระบุภาค -
14 รศ.ดร. ศิวัช ศรีโภคางกุล - - คณะ / ไม่ระบุภาค -
15 อ.ดร. สถาพร มงคลศรีสวัสดิ์ - - คณะ / ไม่ระบุภาค -
16 อ.ดร. สนธยา ลือประไพ - - คณะ / ไม่ระบุภาค -
17 รศ.ดร. ไพศาล สุริยะมงคล - - คณะ / ไม่ระบุภาค -
18 อ.ดร. ลิลี่ โกศัยยานนท์ - - คณะ / ไม่ระบุภาค -
19 - นันทนา สุทธิประภา - - คณะ / ไม่ระบุภาค -
20 ศ.ดร. วันชัย วัฒนศัพท์ - - คณะ / ไม่ระบุภาค -
21 - วาทินี ถาวรธรรม - - คณะ / ไม่ระบุภาค -
22 อ.ดร. สมพงษ์ เปรมฤทัยรัตน์ - - คณะ / ไม่ระบุภาค -
23 ผศ.ดร. ธัชเฉลิม สุทธิพงษ์ประชา - - คณะ / ไม่ระบุภาค -
24 อ.ดร. พัฒนพงศ์ โตภาคงาม - - คณะ / ไม่ระบุภาค -
25 อ.ดร. วิมลสิริ แสงกรด - - คณะ / ไม่ระบุภาค -
26 อ.ดร. ศิริวรรณ สมานมิตร - - คณะ / ไม่ระบุภาค -
27 อ.ดร. อจิรภาส์ เพียรขุนทด - - คณะ / ไม่ระบุภาค -
28 ผศ.ดร. กฤชวรรธน์ โล่ห์วัชรินทร์ - - คณะ / ไม่ระบุภาค -
29 อ.ดร. พิมพ์รภัช ดุษฎีอิสริยกุล - - คณะ / ไม่ระบุภาค -
30 อ.ดร. ศุภลักษณ์ สุวรรณะชฎ - - คณะ / ไม่ระบุภาค -
31 รศ.ดร. สุวัลลีย์ เปี่ยมปิติ - - คณะ / ไม่ระบุภาค -
32 อ.ดร. ประชาสรรค์ แสนภักดี - - คณะ / ไม่ระบุภาค -
33 - ศิริศักดิ์ นามโยธา - - คณะ / ไม่ระบุภาค -
34 อ.ดร. ศิริศักดิ์ เหล่าจันขาม - - คณะ / ไม่ระบุภาค -
35 ผศ.ดร. John Charles Draper - - คณะ / ไม่ระบุภาค -
36 รศ. คูณ โทขันธ์ - ปรัชญาและศาสนา
37 นาย พีรสิทธิ์ คำนวณศิลป์ - พัฒนาสังคม
38 นางสาว กนกอร ธานี - สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น
39 นางสาว พรรณพา พรเจริญ - สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น
40 นางสาว จุฑามาส มะลิเผือก - สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น
41 นางสาว ณัฐปภัสร์ สุปะมา - สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น
42 อ.ดร. เพ็ญณี แนรอท อาจารย์ประจำ - ยังไม่กำหนด -

ข้อมูล ณ วันที่ 14 เมษายน 2564