2009-2015 ©


ข้อมูลสรุปเกี่ยวกับอาจารย์
รายงาน :: คุณสมบัติ คณะศิลปกรรมศาสตร์
ลำดับที่ ชื่อ-สกุล คุณสมบัติ ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา
1 นาย ปิยะ โคตรภักดี - -
2 อ. ตนุพล เอนอ่อน - -
3 อ. วิชิต ภักดีรัตน์ - -
4 นางสาว จิราพร กวดขุนทด - -
5 นางสาว พรหมพร เฉยไสย - -
6 นางสาว นันทวัน ดาวสาวะ - -
7 อ. พิสิษฐ์ หัตถกรวิจิตร - -
8 อ. สุดฤทัย ชัยบุตร - -
9 อ. สุริศรา บัวนิล - -
10 - สินี ช่วงฉ่ำ - - คณะ / ไม่ระบุภาค -
11 ผศ.ดร. กฤษฎา วงศ์คำจันทร์ - - คณะ / ไม่ระบุภาค -
12 ผศ.ดร. สุรพล เนสุสินธุ์ - - คณะ / ไม่ระบุภาค -
13 ผศ.ดร. หิรัญ จักรเสน - - คณะ / ไม่ระบุภาค -
14 อ. เอกนารี แก้ววิศิษฎ์ - - คณะ / ไม่ระบุภาค -
15 ผศ.ดร. ปรีชาวุฒิ อภิระติง - - คณะ / ไม่ระบุภาค -
16 ผศ.ดร. พงษ์พิทยา สัพโส - - คณะ / ไม่ระบุภาค -
17 อ.ดร. Souneth Phothisane - - คณะ / ไม่ระบุภาค -
18 - - - คณะ / ไม่ระบุภาค -
19 นาง อรจิรา หัตถพนม - อุตสาหการ
20 ผศ.ดร. กษม อมันตกุล - -
21 ผศ.ดร. คเณศ ศีลสัตย์ อาจารย์ประจำ -
22 ผศ.ดร. จรัญ ชัยประทุม อาจารย์ประจำ -
23 รศ.ดร. นิยม วงศ์พงษ์คำ อาจารย์ประจำ -
24 ผศ. ภาณุ อุดมเพทายกุล อาจารย์ประจำ -
25 อ. บัญชา ควรสมาคม - -
26 รศ. สุวิช สถิตวิทยานันท์ - -
27 ผศ. ธวัชชัย ช่างเกวียน อาจารย์ประจำ -
28 ผศ. เอกพงษ์ ศรีงาม - -
29 รศ. สุนันทนี จันทร์ทิพย์ - -
30 อ. พยุงศิลป์ เปศรี - -
31 ผศ. จารุสิทธิ์ เครือจันทร์ - -
32 อ. คงฤทธิ์ ภาระราช - ประติมากรรม
33 อ. จารุพงษ์ พลชัย - ประติมากรรม
34 อ.ดร. ประจักษ์ สุปันตี - ประติมากรรม
35 อ.ดร. กิตติสันต์ ศรีรักษา - ประติมากรรม
36 อ. วิชิต วัฒนานนท์ - ออกแบบนิเทศศิลป์
37 รศ. จรัญ กาญจนประดิษฐ์ อาจารย์ประจำ ดนตรีไทยและดนตรีสากล
38 รศ.ดร. จตุพร สีม่วง อาจารย์ประจำ ดนตรีไทยและดนตรีสากล
39 อ.ดร. ภัทร์ คชภักดี - ดนตรีไทยและดนตรีสากล
40 ผศ.ดร. พรพรรณ แก่นอำพรพันธ์ - ดนตรีไทยและดนตรีสากล
41 อ. สุชาติ เดชดี - ดนตรีไทยและดนตรีสากล
42 รศ.ดร. เดชา ศิริภาษณ์ อาจารย์ประจำ - ยังไม่กำหนด -
43 ผศ.ดร. นิพนธ์ คุณารักษ์ - - ยังไม่กำหนด -
44 ผศ. ศุภกิจ จารุจรณ อาจารย์ประจำ - ยังไม่กำหนด -
45 ผศ.ดร. ทรงวิทย์ พิมพะกรรณ์ - - ยังไม่กำหนด -
46 ผศ. เจนวิทย์ พิทักษ์ อาจารย์ประจำ - ยังไม่กำหนด -
47 รศ.ดร. เฉลิมศักดิ์ พิกุลศรี - - ยังไม่กำหนด -
48 ผศ. รณภพ เตชะวงศ์ อาจารย์ประจำ ทัศนศิลป์
49 ผศ.ดร. นงนุช ภู่มาลี อาจารย์ประจำ ทัศนศิลป์
50 ผศ. อานนท์ สังวรดี อาจารย์ประจำ ทัศนศิลป์
51 ผศ.ดร. บุรินทร์ เปล่งดีสกุล อาจารย์ประจำ ทัศนศิลป์
52 ผศ. เกียรติการุณ ทองพรมราช - ทัศนศิลป์
53 รศ. ธรณัส หินอ่อน -
54 อ.ดร. ศราวดี ภูชมศรี -
55 ผศ.ดร. ศิริเพ็ญ อัตไพบูลย์ -

ข้อมูล ณ วันที่ 14 เมษายน 2564