2009-2015 ©


:: ระดับการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ ชีวเคมี
13
1 ผศ.ดร. คมศร ลมไธสง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ ชีวเคมี
2 ผศ.ดร. นิภา มิลินทวิสมัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ ชีวเคมี
3 รศ.ดร. ยานี ตรองพาณิชย์ รองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ ชีวเคมี
4 ผศ.ดร. สมพร เกษแก้ว ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ ชีวเคมี
5 ผศ.ดร. สุพร นุชดำรงค์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ ชีวเคมี
6 ผศ.ดร. ชไมพร จำปาศรี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ ชีวเคมี
7 รศ.ดร. ปวีณา พงษ์ดนตรี รองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ ชีวเคมี
8 ศ.ดร. สมปอง คล้ายหนองสรวง ศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ ชีวเคมี
9 ผศ.ดร. ประสาร สวัสดิ์ซิตัง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ ชีวเคมี
10 ผศ.ดร. กุลศิริ เสนาวงศ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ ชีวเคมี
11 ศ.ดร. นิสันต์ สัตยาศัย ศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ ชีวเคมี
12 รศ.ดร. สินีนาฏ ศิริ รองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ ชีวเคมี
13 รศ.ดร. ธนเศรษฐ์ เสนาวงศ์ รองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ ชีวเคมี

26 มกราคม 2565