2009-2015 ©


:: ระดับการศึกษา คณะทันตแพทยศาสตร์ ทันตกรรมชุมชน
9
1 ผศ.ดร. นุสรา จันทร์สมัคร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ ทันตกรรมชุมชน
2 ผศ.ดร. รัชฎา ฉายจิต ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ ทันตกรรมชุมชน
3 รศ.ดร. วรานุช ปิติพัฒน์ รองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ ทันตกรรมชุมชน
4 อ.ดร. วิไลพร สุตันไชยนนท์ อาจารย์ ทันตกรรมชุมชน
5 ผศ.ดร. สุปรีดา อดุลยานนท์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ ทันตกรรมชุมชน
6 ผศ.ดร. ปิยะฉัตร พัชรานุฉัตร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ ทันตกรรมชุมชน
7 ผศ.ดร. วราวัชร์ ขจรรัตนวณิชย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ ทันตกรรมชุมชน
8 รศ.ดร. สุภาภรณ์ ฉัตรชัยวิวัฒนา รองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ ทันตกรรมชุมชน
9 รศ.ดร. วิลาวัลย์ วีระอาชากุล รองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ ทันตกรรมชุมชน
1
1 ผศ. สุบิน พัวศิริ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทันตกรรมชุมชน

30 กันยายน 2563