2009-2015 ©


:: ระดับการศึกษา คณะเทคโนโลยี เทคโนโลยีชีวภาพ
20
1 อ.ดร. กรกช ฮามสุโพธิ์ อาจารย์ เทคโนโลยีชีวภาพ
2 ผศ.ดร. คณิต วิชิตพันธุ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ เทคโนโลยีชีวภาพ
3 ผศ.ดร. วีระ ปิยธีรวงศ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ เทคโนโลยีชีวภาพ
4 รศ.ดร. พรเทพ ถนนแก้ว รองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ เทคโนโลยีชีวภาพ
5 รศ.ดร. พัฒนา เหล่าไพบูลย์ รองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ เทคโนโลยีชีวภาพ
6 ผศ.ดร. วิชัย ลีลาวัชรมาศ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ เทคโนโลยีชีวภาพ
7 รศ.ดร. สัณห์ พณิชยกุล รองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ เทคโนโลยีชีวภาพ
8 ผศ.ดร. ขนิษฐา เฟียล่า ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ เทคโนโลยีชีวภาพ
9 รศ.ดร. ผกาวดี แก้วกันเนตร รองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ เทคโนโลยีชีวภาพ
10 รศ.ดร. ลักขณา เหล่าไพบูลย์ รองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ เทคโนโลยีชีวภาพ
11 ศ.ดร. อลิศรา เรืองแสง ศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ เทคโนโลยีชีวภาพ
12 ผศ.ดร. จิรวรรณ อภิรักษากร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ เทคโนโลยีชีวภาพ
13 รศ.ดร. มัลลิกา คงเกียรติขจร รองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ เทคโนโลยีชีวภาพ
14 รศ.ดร. สิรินดา ยุ่นฉลาด รองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ เทคโนโลยีชีวภาพ
15 อ.ดร. เพ็ญศรี ปลั่งกลาง อาจารย์ เทคโนโลยีชีวภาพ
16 ผศ.ดร. ไพบูลย์ ด่านวิรุทัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ เทคโนโลยีชีวภาพ
17 ผศ.ดร. ปรีย์กมล กลั่นฤทธิ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ เทคโนโลยีชีวภาพ
18 อ.ดร. สิริวัฒน์ จินศิริวานิชย์ อาจารย์ เทคโนโลยีชีวภาพ
19 ผศ.ดร. อภิลักษณ์ สลักคำ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ เทคโนโลยีชีวภาพ
20 รศ.ดร. สิทธิศักดิ์ อุปริวงศ์ รองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ เทคโนโลยีชีวภาพ
2
1 ผศ. สามารถ มูลอามาตย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เทคโนโลยีชีวภาพ
2 ผศ. สุกานดา วิชิตพันธุ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เทคโนโลยีชีวภาพ

25 กันยายน 2563