2012 ©
Record not found.
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสประจำตัวนักศึกษา 585080036-9  ระดับการศึกษา ปริญญาโท ภาคปกติ 
ชือนามสกุล(ไทย) นาย ณัฐวรรธ อุไรอำไพ ชือนามสกุล(อังกฤษ) Mr. NATTAWAT AURAIAMPAI
    คณะ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
แผนการศึกษา สังคมวิทยา แผน ก แบบ ก 2  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน 411711 (ผลจาก AVS) 
สถานภาพ 40  สำเร็จการศึกษา     
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์(ไทย) การสร้างเครือข่ายทางสังคมผ่านการใช้ทุนของคนไทยเชื้อสายเวียดนาม จังหวัดนครพนม 
ชื่อวิทยานิพนธ์(อังกฤษ) The Social Network Construction Through the Using of Capitals of Vietnamese-Thai in Nakhon Phanom Province 
รายละเอียด แผน ก แบบ ก 2 คำสั่งคณะมนุษยศาสตร์ฯ ที่ 570/2559,คำสั่งคณะมนุษยศาสตร์ฯ ที่ 284/2561 (ที่ปรึกษาร่วม) 
รายการติดตาม
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 7 มีนาคม 2560
D อนุมัติเค้าโครง 5 เมษายน 2560
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์ 29 สิงหาคม 2561 
สถานะการส่งเล่ม สิ้นสุดการตรวจ น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว D
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
ผศ.ดร. กีรติพร จูตะวิริยะ คำสั่งคณะมนุษยศาสตร์ฯ ที่ 570/2559
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
ผศ.ดร. จักรพันธ์ ขัดชุ่มแสง คำสั่งคณะมนุษยศาสตร์ฯ ที่ 284/2561
 
 
 
 
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ 1
ชื่อบทความ "ทุน" กับการสร้างเครือข่ายทางสังคมของคนไทยเชื้อสายเวียดนาม ภายใต้การเปลี่ยนผ่านนโยบายในพื้นที่ชายแดนไทย-ลาว จังหวัดนครพนม 
ชื่อวารสาร มนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์ 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลััยขอนแก่น 
ISBN/ISSN   วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 5 กุมภาพันธ์ 2561 
ปีที่ 35  ฉบับที่
เดือน มกราคม-เมษายน  ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2561 
หน้า   การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 

การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ 2
ชื่อบทความ Social Networks: The Utilization of Capitals for Vietnamese-Thai in the Border of Thai-Lao 
ชื่อวารสาร International Journal of Innovation, Creativity and Change 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร Intellectual Edge Consultancy 
ISBN/ISSN 2201-1323  วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 31 October 2019 
ปีที่ 12  ฉบับที่ 12 
เดือน May  ปี ค.ศ. ที่พิมพ์ 2020 
หน้า 523-532  การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 

การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ 1
ชื่อผลงานที่นำเสนอ พัฒนาการทางสังคมของคนไทยเชื้อสายเวียดนามจังหวัดนครพนม 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 30 มิถุนายน 2560 
ชื่อการประชุม การสัมมนาเครือข่ายนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ครั้งที่ 16 ประจำปีการศึกษา 2559  
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 29 มิถุนายน 2560 ถึง 30 มิถุนายน 2560  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม สาขาวิชาสังคมมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 
สถานที่จัดประชุม อาคารเอกาทศรถ มหาวิทยาลัยนเรศวร  จังหวัด/รัฐ พิษณุโลก 
Proceeding Paper Volume 16  Proceeding Paper Issue
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 797-810  Proceeding Paper Editors/edition/publisher คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Oral  รูปแบบ Proceeding Full paper 

การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ 2
ชื่อผลงานที่นำเสนอ เครือข่ายทางเศรษฐกิจของผู้ประกอบการชาวไทยเชื้อสายเวียดนาม ในพื้นที่ชายแดนไทย-ลาว 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 16 พฤศจิกายน 2561 
ชื่อการประชุม งานประชุมประชากรศาสตร์แห่งชาติ 2561 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 16 พฤศจิกายน 2561 ถึง 16 พฤศจิกายน 2561  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม สมาคมนักประชากรไทย 
สถานที่จัดประชุม โรงแรมตวันนา   จังหวัด/รัฐ กรุงเทพมหานคร 
Proceeding Paper Volume 2561  Proceeding Paper Issue
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 157-168  Proceeding Paper Editors/edition/publisher  
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Oral  รูปแบบ Proceeding Full paper 

การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ 3
ชื่อผลงานที่นำเสนอ The Construction of Social Networks for Vietnamese-Thai in Nakhon Phanom Province, Thailand 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 27 กรกฎาคม 2560 
ชื่อการประชุม 20th International Conference on Interdisciplinary Social Sciences 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 26 กรกฎาคม 2560 ถึง 28 กรกฎาคม 2560  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม Common Ground Research Network 
สถานที่จัดประชุม International Conference Center  จังหวัด/รัฐ Hiroshima, Japan 
Proceeding Paper Volume 2017  Proceeding Paper Issue
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 512-519  Proceeding Paper Editors/edition/publisher  
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Oral  รูปแบบ Proceeding Full paper 

การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ 4
ชื่อผลงานที่นำเสนอ Social Network Construction by Vietnamese-Thai in the Thai-Laos Border Area, Nakhon Phanom Province  
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 3 พฤศจิกายน 2560 
ชื่อการประชุม 13th International Conference on Humanities & Social Sciences 2017 (IC-HUSO 2017)  
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 2 พฤศจิกายน 2560 ถึง 3 พฤศจิกายน 2560  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม Faculty of Humanities and Social Sciences 
สถานที่จัดประชุม Faculty of Humanities and Social Sciences  จังหวัด/รัฐ Khon Kaen 
Proceeding Paper Volume 13  Proceeding Paper Issue
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 2083-2097  Proceeding Paper Editors/edition/publisher  
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Oral  รูปแบบ Proceeding Full paper