2012 ©
Data Real time
             ประวัติอาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษา
ข้อมูลอาจารย์
รหัสอาจารย์ 7604   สังกัดมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ชือนามสกุล(ไทย) รศ.ดร. จตุพร สีม่วง  ชือนามสกุล(อังกฤษ) Assoc. Prof. Dr. Jatuporn Seemuang 
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา ดนตรีไทยและดนตรีสากล  คณะ คณะศิลปกรรมศาสตร์ 
ความเชี่ยวชาญพิเศษ    
 
 
ข้อมูลอาจารย์
ประเภทหลักสูตร วิทยานิพนธ์
ที่ปรึกษาหลัก
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
645220011-3  นาย ณรงค์ฤทธิ์ รอสูงเนิน  คณะศิลปกรรมศาสตร์  ดุริยางคศิลป์ แผน ก แบบ ก 2   ปริญญาโท โครงการพิเศษ  คำสั่งคณะฯ ที่ 224/2565 วันที่ 27 มิย 2565  
665220007-6  นาย วิชยุทธ ภิรมย์ไกรภักดิ์  คณะศิลปกรรมศาสตร์  ดุริยางคศิลป์ แผน 1   ปริญญาโท ภาคปกติ  คำสั่งคณะที่ 141/2567 ลว.10 มิย 2567  
627220009-2  นาย เอกพงษ์ ศรีงาม  คณะศิลปกรรมศาสตร์  ดุริยางคศิลป์ แบบ 2.1   ปริญญาเอก ภาคปกติ  คำสั่งคณะที่ 153/2563 ลงวันที่ 15 มิถุนายน 2563  
รวมทั้งหมด 3 รายการ
ที่ปรึกษาร่วม
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
665220011-5  น.ส. สุดารัตน์ ลาดนอก  คณะศิลปกรรมศาสตร์  ดุริยางคศิลป์ แผน 1   ปริญญาโท โครงการพิเศษ  คำสั่งคณะที่ 151/2567 ลว.10 2567  
รวมทั้งหมด 1 รายการ
ประเภทหลักสูตร การศึกษาอิสระ
ที่ปรึกษาหลัก
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
รวมทั้งหมด 0 รายการ
ที่ปรึกษาร่วม
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
รวมทั้งหมด 0 รายการ
รวมทั้งหมด   4   รายการ
 
 
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ 1 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความ แนวคิดและกระบวนการสร้างสรรค์เพลงพื้นบ้านภาคใต้ร่วมสมัยของเอกชัย ศรีวิชัย 
ชื่อวารสาร ทีทัศน์วัฒนธรรม 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้า 
ISBN/ISSN   วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 10 ตุลาคม 2565 
ปีที่   ฉบับที่  
เดือน   ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2565 
หน้า   การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 

การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ 2 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความ การทำทางเดี่ยวซอสามสายเพลงดอกไม้ไทร 
ชื่อวารสาร ศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ISBN/ISSN ISSN : 1906-6023 (Print) ISSN : 2730-2245 (Online)  วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 4 กุมภาพันธ์ 2563 
ปีที่ 12  ฉบับที่
เดือน กรกฎาคม-ธันวาคม  ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2563 
หน้า 236-258  การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 

การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ 3 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความ การศึกษาดนตรีที่ใช้ในขบวนพยุหยาตราทางชลมารค 
ชื่อวารสาร วารสาร journal of Roi Kaensarn Academi 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้สมัยใหม่ บจก. พัฒนาการเรียนรู้สมัยใหม่ 
ISBN/ISSN 2697-5033  วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 5 เมษายน 2567 
ปีที่ ฉบับที่
เดือน เมษายน  ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2567 
หน้า   การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 

การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ 4 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความ การศึกษากระบวนพยุหยาตราทางชลมารคในสมัยต่าง ๆ 
ชื่อวารสาร วารสาร มจร อุบลปริทรรศน์ 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตอุบลราชธานี 
ISBN/ISSN 2697-4150  วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 18 มกราคม 2567 
ปีที่ ฉบับที่
เดือน มกราคม-เมษายน  ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2567 
หน้า   การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 

การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ 5 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความ การศึกษาเปรียบเทียบดนตรีชนเผ่าขมุในประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
ชื่อวารสาร วารสารมหาวิทยาลัยศิลปากร 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร สำนักงานบริหารการวิจัย นวัตกรรมและการสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ 
ISBN/ISSN ISSN : 2586-8489 (Online)   วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 1 มีนาคม 2565 
ปีที่ 42  ฉบับที่
เดือน มีนาคม-เมษายน  ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2565 
หน้า   การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 

การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ 6 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความ การสร้างสรรค์บทเพลง บุญวิถีประเพณีสิบสองเดือน 
ชื่อวารสาร Mahidol Music Journal 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร ิวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
ISBN/ISSN 2586-9973  วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 15 กุมภาพันธ์ 2567 
ปีที่ ฉบับที่
เดือน กุมภาพันธ์  ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2567 
หน้า 121-139  การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 

การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ 1 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความที่เผยแพร่ เอกชัย ศรีวิชัย กับการสืบสาน รักษา ต่อยอด เพลงพื้นบ้านภาคใต้ 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 21 กรกฎาคม 2565 
ชื่อการประชุม การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ "ศรีสุริยะวิชาการ : การบูรณาการศาสตร์ ศิลป์ และงานสร้างสรรค์ ในโลกาเทศาภิวัฒน์เพื่อความยั่งยืน 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 21 กรกฎาคม 2565 ถึง 22 กรกฎาคม 2565  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
สถานที่จัดประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  จังหวัด/รัฐ กรุงเทพมหานคร 
Proceeding Paper Volume Proceeding Paper Issue
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 1-7  Proceeding Paper Editors/edition/publisher  
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Oral  รูปแบบ Proceeding Full paper 

การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ 2 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความที่เผยแพร่ แนวคิดและกระบวนการสร้างสรรค์บทเพลงจากประเพณีบุญเข้ากรรม THE CREATION AND CONCEPT OF MUSIC COMPOSITIONS FROM “BOON KAO KHAM” CONVENTIONALISM  
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 23 พฤศจิกายน 2565 
ชื่อการประชุม การประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ครั้งที่ 4 "สัมพันธ์ภาพไร้พรมแดนผ่านศาสตร์ศิลป์ของมนุษยชาติ" 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 23 พฤศจิกายน 2565 ถึง 23 พฤศจิกายน 2565  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธู์ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม 
สถานที่จัดประชุม วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ อ.เมือง จ.กาฬสินธู์  จังหวัด/รัฐ กาฬสินธุ์ 
Proceeding Paper Volume 2563  Proceeding Paper Issue
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 378-393  Proceeding Paper Editors/edition/publisher วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธู์ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม 
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Oral  รูปแบบ Proceeding Full paper