2009-2015 ©


ข้อมูลสรุปเกี่ยวกับอาจารย์
รายงาน :: ตำแหน่งทางวิชาการ วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ
ลำดับที่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา
1 ผศ.ดร. ช่อ วายุภักตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ -
2 รศ.ดร. มนตรี วิบูลยรัตน์ รองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ -
3 อ.ดร. ครรชิต สิงห์สุวรรณ อาจารย์ -
4 อ.ดร. จีระพร เรืองจิระชูพร อาจารย์ -
5 นางสาว นวลสมร เตชะกำพุช - -
6 อ.ดร. อโณทัย รัตนกุล อาจารย์ -
7 อ. เพียรพร โขอนันต์ อาจารย์ -
8 รศ.ดร. ศักดิ์ดา ศิริภัทรโสภณ รองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ -
9 ผศ.ดร. รุจิรัตน์ พัฒนถาบุตร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ -
10 อ. สุรศักดิ์ ภมรศิริ อาจารย์ -
11 ผศ.ดร. วิเชียร วรพุทธพร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ เทคโนโลยีอาหาร
12 รศ.ดร. ทิพย์วรรณา งามศักดิ์ รองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ เทคโนโลยีอาหาร
13 รศ. อัมพน ห่อนาค รองศาสตราจารย์ เศรษฐศาสตร์การเกษตร
14 อ.ดร. ธนภณ วิมูลอาจ อาจารย์ - คณะ / ไม่ระบุภาค -
15 - นกริน วิชาโคตร - - คณะ / ไม่ระบุภาค -
16 - มุกดา สีแนน - - คณะ / ไม่ระบุภาค -
17 ผศ. วนิดา พลเดช ผู้ช่วยศาสตราจารย์ - คณะ / ไม่ระบุภาค -
18 อ. เปรมใจ สัจจะอารีวัฒน์ อาจารย์ - คณะ / ไม่ระบุภาค -
19 อ.ดร. บุษกรณ์ ลีเจ้ยวะระ อาจารย์ - คณะ / ไม่ระบุภาค -
20 อ.ดร. กรองกาญจน์ ณ นครพนม อาจารย์ - คณะ / ไม่ระบุภาค -
21 รศ.ดร. นิติพล ภูตะโชติ รองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ บริหารธุรกิจ
22 รศ.ดร. จุฬาภรณ์ โสตะ รองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ สุขศึกษา
23 รศ.ดร. ลำปาง แม่นมาตย์ รองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์
24 ผศ.ดร. วิษณุ ภูมิพานิช ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ -
25 ผศ.ดร. ปณัทพร เรืองเชิงชุม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ -
26 อ.ดร. สุวิทย์ ธนียวัน อาจารย์ -
27 ผศ.ดร. กุลเชษฐ์ มงคล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ -
28 ผศ.ดร. ปราโมทย์ ศุภปัญญา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ -
29 อ.ดร. วศิน อุดมรัชตวนิชย์ อาจารย์ - ยังไม่กำหนด -
30 อ.ดร. ภิญโญ รัตนาพันธุ์ อาจารย์ - ยังไม่กำหนด -
31 อ.ดร. วาทิน เฉลิมดำริชัย อาจารย์ - ยังไม่กำหนด -
32 ผศ.ดร. พิพัฒน์ นนทนาธรณ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ - ยังไม่กำหนด -
33 อ. อมรวรรณ รังกูล อาจารย์ - ยังไม่กำหนด -
34 ผศ.ดร. ครรชิตพล ยศพรไพบูลย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ - ยังไม่กำหนด -
35 อ.ดร. อัจฉริยะ อุปการกุล อาจารย์ - ยังไม่กำหนด -
36 อ.ดร. กิตติพงษ์ ศิริโชติ อาจารย์ - ยังไม่กำหนด -
37 อ. ศักดิ์ชัย เจริญศิริพรกุล อาจารย์ - ยังไม่กำหนด -
38 อ. หนึ่งฤทัย สนธิประสาท อาจารย์ - ยังไม่กำหนด -

ข้อมูล ณ วันที่ 19 เมษายน 2564