2012 ©
Data Real time
             ประวัติอาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษา
ข้อมูลอาจารย์
รหัสอาจารย์ 4340   สังกัดมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ชือนามสกุล(ไทย) รศ.ดร. ทิพย์วรรณา งามศักดิ์  ชือนามสกุล(อังกฤษ) Assoc. Prof. Dr. Tipvanna Ngarmsak 
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา เทคโนโลยีอาหาร  คณะ วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ 
ความเชี่ยวชาญพิเศษ Food Product Development     
 
 
ข้อมูลอาจารย์
ประเภทหลักสูตร วิทยานิพนธ์
ที่ปรึกษาหลัก
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
655740164-2  นาย สุรบถ สินธุโคตร  วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ  บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต แผน ข   ปริญญาโท โครงการพิเศษ    คำสั่งวิทยาลัยฯ ที่ 42/2567  
655740155-3  นาย ศุภวิชญ์ เมืองพรม  วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ  บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต แผน ข   ปริญญาโท โครงการพิเศษ    คำสั่งวิทยาลัยฯ ที่ 38/2567  
655740151-1  นาย วันชาติ เศารยะสกุล  วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ  บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต แผน ข   ปริญญาโท โครงการพิเศษ    คำสั่งวิทยาลัยฯ ที่ 18/2567  
655740149-8  นาย ลักขพล พรหมหาราช  วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ  บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต แผน ข   ปริญญาโท โครงการพิเศษ    คำสั่งวิทยาลัยฯ ที่ 35/2567  
655740143-0  นาย พิษณุพงศ์ ระชินลา  วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ  บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต แผน ข   ปริญญาโท โครงการพิเศษ    คำสั่งวิทยาลัยฯ ที่ 35/2567  
655740120-2  นาย จิตติศักดิ์ สมศรี  วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ  บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต แผน ข   ปริญญาโท โครงการพิเศษ    คำสั่งวิทยาลัยฯ ที่ 18/2567  
655740110-5  ร.ท. กษิดิศ กิจพฤกษ์  วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ  บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต แผน ข   ปริญญาโท โครงการพิเศษ    คำสั่งวิทยาลัยฯ ที่ 35/2567  
655740106-6  น.ส. อารยา แก้วจันทร์  วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ  บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต แผน ข   ปริญญาโท โครงการพิเศษ    คำสั่งวิทยาลัยฯ ที่ 18/2567  
655740083-2  นาย พงษ์พิสุทธิ์ แสงสุวรรณโรจน์  วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ  บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต แผน ข   ปริญญาโท โครงการพิเศษ    คำสั่งวิทยาลัยฯ ที่ 18/2567  
655740040-0  น.ส. ภควัลย์ อัญชลิสังกาศ  วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ  บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต แผน ข   ปริญญาโท โครงการพิเศษ    คำสั่งวิทยาลัยฯ ที่ 18/2567  
รวมทั้งหมด 10 รายการ
ที่ปรึกษาร่วม
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
รวมทั้งหมด 0 รายการ
ประเภทหลักสูตร การศึกษาอิสระ
ที่ปรึกษาหลัก
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
655740090-5  น.ส. วริศรา วรศิลป์  วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ  บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต แผน ข   ปริญญาโท โครงการพิเศษ    คำสั่งวิทยาลัยฯ ที่ 10/2567  
รวมทั้งหมด 1 รายการ
ที่ปรึกษาร่วม
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
รวมทั้งหมด 0 รายการ
รวมทั้งหมด   11   รายการ   *ภาระงานเกิน
 
 
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความ การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างประสบการณ์ของลูกค้ากับความจงรักภักดีของลูกค้าที่มาใช้บริการธุรกิจสถานตรวจสภาพรถเอกชนมาบตาพุด จังหวัดระยอง 
ชื่อวารสาร Journal of Modern Learning Development 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร บจก. พัฒนาการเรียนรู้สมัยใหม่ 141 หมู่ 6 ตำบลบ้านชัย อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี 
ISBN/ISSN   วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 23 กันยายน 2566 
ปีที่ ฉบับที่ 10 
เดือน เดือนตุลาคม พ.ศ. 2566  ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2566 
หน้า   การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 

การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ 1 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความที่เผยแพร่ การศึกษาพฤติกรรม ทัศนคติ และปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อกระเป๋าเดินทางล้อลากสตรีของสตรีวัยทำงานในเขตกรุงเทพมหานคร 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 2 มิถุนายน 2561 
ชื่อการประชุม การประชุมทางวิชาการระดับชาติ สาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี ครั้งที่ 6 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 2 มิถุนายน 2561 ถึง 2 มิถุนายน 2561  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม บัณทิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 
สถานที่จัดประชุม มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย  จังหวัด/รัฐ กรุงเทพมหานคร 
Proceeding Paper Volume 11  Proceeding Paper Issue 2539-6250 
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 889-903  Proceeding Paper Editors/edition/publisher  
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Oral  รูปแบบ Proceeding Full paper 

การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ 2 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความที่เผยแพร่ การศึกษาพฤติกรรม ทัศนคติและปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่ มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าเส้ือผ้ากีฬาของผู้บริโภคใน เขตเทศบาลเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 2 มิถุนายน 2561 
ชื่อการประชุม การประชุมวิชาการระดับชาติ สาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี ครั้งที่ 6 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 2 มิถุนายน 2561 ถึง 3 มิถุนายน 2561  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 
สถานที่จัดประชุม มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย  จังหวัด/รัฐ กทมฯ 
Proceeding Paper Volume 11  Proceeding Paper Issue 2539-6250 
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 370-386  Proceeding Paper Editors/edition/publisher  
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Oral  รูปแบบ Proceeding Full paper 

การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ 3 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความที่เผยแพร่ ปัจจัยความสำเร็จของการใช้บริการร่วมกันในด้านระบบบัญชีการเงิน : กรณีศึกษากลุ่มบริษัทในเครือบริษัทพริ้นซิเพิลเฮลล์แคร์ประเทศไทย จำกัด 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 2 มิถุนายน 2561 
ชื่อการประชุม การประชุมวิชาการระดับชาติ สาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี ครั้งที่ 6 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 2 มิถุนายน 2561 ถึง 3 มิถุนายน 2561  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 
สถานที่จัดประชุม มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย  จังหวัด/รัฐ กรุงเทพมหานคร 
Proceeding Paper Volume 11  Proceeding Paper Issue 2539-6250 
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 929-937  Proceeding Paper Editors/edition/publisher  
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Oral  รูปแบบ Proceeding Full paper 

การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ 4 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความที่เผยแพร่ ความคาดหวังและการรับรู้ ความพึงพอใจและความตั้งใจใช้บริการของลูกค้าที่มีต่อร้านลงเอยหมูกระทะบุฟเฟต์ จังหวัดขอนแก่น 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 2 มิถุนายน 2561 
ชื่อการประชุม การประชุมวิชาการระดับชาติ สาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี ครั้งที่6 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 2 มิถุนายน 2561 ถึง 3 มิถุนายน 2561  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 
สถานที่จัดประชุม อาคาร 23 ชั้น 7 ห้อง 23701 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย  จังหวัด/รัฐ กรุงเทพมหานคร 
Proceeding Paper Volume 11  Proceeding Paper Issue 2539-6250 
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 1164-1177  Proceeding Paper Editors/edition/publisher อัจฉรา แจ้งไชยและทิพย์วรรณา งามศักดิ์ 
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Oral  รูปแบบ Proceeding Full paper 

การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ 5 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความที่เผยแพร่ การศึกษาความพึงพอใจและความผูกพันในงานของพนักงาน บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) สำนักงานภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 25 พฤษภาคม 2562 
ชื่อการประชุม การประชุมทางวิชาการระดับชาติ สาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี ครั้งที่ 7 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 25 พฤษภาคม 2562 ถึง 25 พฤษภาคม 2562  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
สถานที่จัดประชุม คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  จังหวัด/รัฐ  
Proceeding Paper Volume Proceeding Paper Issue
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 1083-1096  Proceeding Paper Editors/edition/publisher  
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Oral  รูปแบบ Proceeding Full paper 

การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ 6 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความที่เผยแพร่ พฤติกรรมผู้บริโภค ทัศนคติ และปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการสถานีบริการน้ำมันของผู้บริโภค ในเขตอำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 25 พฤษภาคม 2562 
ชื่อการประชุม การประชุมทางวิชาการระดับชาติ สาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี ครั้งที่ 7 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 25 พฤษภาคม 2562 ถึง 25 พฤษภาคม 2562  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
สถานที่จัดประชุม คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์   จังหวัด/รัฐ  
Proceeding Paper Volume Proceeding Paper Issue
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 1650-1663  Proceeding Paper Editors/edition/publisher  
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Oral  รูปแบบ Proceeding Full paper 

การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ 7 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความที่เผยแพร่ การศึกษาพฤติกรรม ทัศนคติและปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อ การตัดสินใจเลือกซื้อรถยนต์ ของผู้บริโภคในเขตจังหวัดหนองบัวลำภู  
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 25 พฤษภาคม 2562 
ชื่อการประชุม การประชุมทางวิชาการระดับชาติ สาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี ครั้งที่ 7 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 25 พฤษภาคม 2562 ถึง 25 พฤษภาคม 2562  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
สถานที่จัดประชุม คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์   จังหวัด/รัฐ  
Proceeding Paper Volume Proceeding Paper Issue
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 1222-1235  Proceeding Paper Editors/edition/publisher  
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Oral  รูปแบบ Proceeding Full paper 

การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ 8 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความที่เผยแพร่ การพัฒนาแนวคิดผลิตภัณฑ์สบู่แผ่นกระดาษสำหรับผิวหน้าสำหรับผู้บริโภคในเขตเทศบาลนครขอนแก่น  
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 25 พฤษภาคม 2562 
ชื่อการประชุม การประชุมทางวิชาการระดับชาติ สาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี ครั้งที่ 7 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 25 พฤษภาคม 2562 ถึง 25 พฤษภาคม 2562  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
สถานที่จัดประชุม คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์   จังหวัด/รัฐ  
Proceeding Paper Volume Proceeding Paper Issue
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 649-664  Proceeding Paper Editors/edition/publisher  
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Oral  รูปแบบ Proceeding Full paper 

การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ 9 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความที่เผยแพร่ การวัดความคาดหวังและการรับรู้ในคุณภาพการบริการ ของลูกค้าร้านกาแฟคริสตัล บ็อกซ์คอฟฟี่ อำเภอเมือง จังหวัดเลย  
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 25 พฤษภาคม 2562 
ชื่อการประชุม การประชุมทางวิชาการระดับชาติ สาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี ครั้งที่ 7 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 25 พฤษภาคม 2562 ถึง 25 พฤษภาคม 2562  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
สถานที่จัดประชุม คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์   จังหวัด/รัฐ  
Proceeding Paper Volume ึ7  Proceeding Paper Issue
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 254-267  Proceeding Paper Editors/edition/publisher  
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Oral  รูปแบบ Proceeding Full paper 

การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ 10 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความที่เผยแพร่ การศึกษาพฤติกรรม ทัศนคติ และปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการเลือกใช้ บัตรเครดิตของผู้บริโภค ในเขตอาเภอเมอื ง จังหวัดขอนแก่น 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 22 กันยายน 2561 
ชื่อการประชุม การประชุมวิชาการทางธุรกิจและนวัตกรรมทางการจัดการ ระดับชาติ ประจำปี 2561 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 22 กันยายน 2561 ถึง 23 กันยายน 2561  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ 
สถานที่จัดประชุม วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  จังหวัด/รัฐ ขอนแก่น 
Proceeding Paper Volume Proceeding Paper Issue
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 776-781  Proceeding Paper Editors/edition/publisher  
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Oral  รูปแบบ Proceeding Full paper 

การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ 11 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความที่เผยแพร่ การพัฒนาแนวคิดผลิตภัณฑ์สมุนไพรรวมชนิดแห้ง สำหรับผู้บริโภคในเขตจังหวัดขอนแก่น 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 16 พฤษภาคม 2563 
ชื่อการประชุม การประชุมทางวิชาการระดับชาติ สาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี ครั้งที่ 8 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 16 พฤษภาคม 2563 ถึง 17 พฤษภาคม 2563  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม บริหารธุรกิจและการบัญชี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
สถานที่จัดประชุม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  จังหวัด/รัฐ กรุงเทพมหานคร 
Proceeding Paper Volume Proceeding Paper Issue
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 108-123  Proceeding Paper Editors/edition/publisher  
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Oral  รูปแบบ Proceeding Full paper 

การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ 12 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความที่เผยแพร่ การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้คุณลักษณะผ้าไหมมัดหมี่ชนบทเป็นสินค้าขาดแคลนกับการตัดสินใจซื้อ และการเป็นผู้สนับสนุนผ้าไหมมัดหมี่ชนบทของผู้บริโภคผ้าไหมมัดหมี่ชนบทในจังหวัดขอนแก่น 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 24 มิถุนายน 2564 
ชื่อการประชุม การประชุมทางวิชาการระดับชาติ สาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 22 พฤษภาคม 2564 ถึง 22 พฤษภาคม 2564  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย  
สถานที่จัดประชุม มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย  จังหวัด/รัฐ กรุงเทพมหานคร 
Proceeding Paper Volume 2564  Proceeding Paper Issue
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 1495 - 1507  Proceeding Paper Editors/edition/publisher  
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Oral  รูปแบบ Proceeding Abstract 

การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ 13 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความที่เผยแพร่ การศึกษาพนักงานเป็นผู้สนับสนุนแนะนำองค์กรของพนักงานธนาคารไทยพาณิชย์ ในเขตพื้นที่ 34 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 22 พฤษภาคม 2564 
ชื่อการประชุม การประชุมวิชาการระดับชาติ สาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี ครั้งที่ 9 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 22 พฤษภาคม 2564 ถึง 22 พฤษภาคม 2564  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 
สถานที่จัดประชุม มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย  จังหวัด/รัฐ กรุงเทพมหานคร 
Proceeding Paper Volume Proceeding Paper Issue
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 1880-1894  Proceeding Paper Editors/edition/publisher  
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Oral  รูปแบบ Proceeding Full paper 

การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ 14 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความที่เผยแพร่ การพัฒนาแนวคิดผลิตภัณฑ์น้ำดื่มผสมวิตามิน สำหรับผู้บริโภคในจังหวัดกรุงเทพมหานคร และเขตเทศบาลนครขอนแก่น 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 22 พฤษภาคม 2564 
ชื่อการประชุม การประชุมทางวิชาการระดับชาติ สาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี ครั้งที่ 9 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 22 พฤษภาคม 2564 ถึง 22 พฤษภาคม 2564  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัหอการค้าไทย 
สถานที่จัดประชุม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัหอการค้าไทย  จังหวัด/รัฐ กรุงเทพมหานคร 
Proceeding Paper Volume Proceeding Paper Issue
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 1950-1962  Proceeding Paper Editors/edition/publisher  
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Oral  รูปแบบ Proceeding Full paper 

การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ 15 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความที่เผยแพร่ แนวทางการเพิ่มคุณค่าในงานในการทำงานของพนักงานธนาคารสีเขียว จังหวัดขอนแก่น  
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 21 กันยายน 2557 
ชื่อการประชุม โครงการประชุมวิชาการทางธุรกิจและนวัตกรรมทางการจัดการ ระดับชาติและนานาชาติ ประจำปี 2557 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 20 กันยายน 2557 ถึง 21 กันยายน 2557  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ (MBA) มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
สถานที่จัดประชุม โรงแรมเซ็นทารา แอนด์ คอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ ขอนแก่น  จังหวัด/รัฐ ขอนแก่น 
Proceeding Paper Volume Proceeding Paper Issue
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 375-382  Proceeding Paper Editors/edition/publisher  
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Oral  รูปแบบ Proceeding Abstract 

การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ 16 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความที่เผยแพร่ แนวทางการปรับปรุงคุณภาพการให้บริการของธนาคารกรุงไทย สาขาจัตุรัส อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 25 กันยายน 2559 
ชื่อการประชุม งานประชุมวิชาการทางธุรกิจและนวัตกรรมทางการจัดการ ระดับชาติและนานาชาติ ประจำปี 2559 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 24 กันยายน 2559 ถึง 25 กันยายน 2559  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
สถานที่จัดประชุม วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  จังหวัด/รัฐ ขอนแก่น 
Proceeding Paper Volume Proceeding Paper Issue
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 119-1125  Proceeding Paper Editors/edition/publisher  
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Oral  รูปแบบ Proceeding Abstract 

การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ 17 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความที่เผยแพร่ ความสัมพันธ์ระหว่างประสิทธิผลของทีมกับผลการปฏิบัติงานของพนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอบ้านไผ่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 1 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 21 พฤษภาคม 2565 
ชื่อการประชุม โครงการประชุมวิชาการระดับชาติ สาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี ครั้งที่ 10 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 21 พฤษภาคม 2565 ถึง 21 พฤษภาคม 2565  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
สถานที่จัดประชุม คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  จังหวัด/รัฐ กรุงเทพมหานคร 
Proceeding Paper Volume 10  Proceeding Paper Issue
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 1854 -1866  Proceeding Paper Editors/edition/publisher  
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Oral  รูปแบบ Proceeding Full paper 

การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ 18 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความที่เผยแพร่ การประเมินประสิทธิผลการทำงานเป็นทีมในฝ่ายระบบส่งสัญญาณภาค 4 สำนักวิศวกรรม องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.) 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 21 พฤษภาคม 2565 
ชื่อการประชุม การประชุมวิชาการระดับชาติ สาขาบริหารธุรกิจ และการบัญชี ครั้งที่ 10 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 21 พฤษภาคม 2565 ถึง 21 พฤษภาคม 2565  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม คณะบริหารธรุกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
สถานที่จัดประชุม Virtual-Conference  จังหวัด/รัฐ  
Proceeding Paper Volume 10  Proceeding Paper Issue 10 
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 598-608  Proceeding Paper Editors/edition/publisher  
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Oral  รูปแบบ Proceeding Abstract 

การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ 19 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความที่เผยแพร่ ความสัมพันธ์ระหว่างทัศนคติด้านความปลอดภัยและวัฒนธรรมความปลอดภัยกับพฤติกรรมความปลอดภัยในการทำงานของพนักงานฝ่ายปฏิบัติการภาคตะวันออกเฉียงเหนือ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 20 พฤษภาคม 2566 
ชื่อการประชุม การประชุมางวิชาการระดับชาติ สาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี ครั้งที่ 11 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 20 พฤษภาคม 2566 ถึง 20 พฤษภาคม 2566  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 
สถานที่จัดประชุม มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย (e-conferrence)  จังหวัด/รัฐ  
Proceeding Paper Volume 11  Proceeding Paper Issue
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 1169-1181  Proceeding Paper Editors/edition/publisher  
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Oral  รูปแบบ Proceeding Full paper