2009-2015 ©


:: ระดับการศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ คอมพิวเตอร์
14
1 อ.ดร. วสุ เชาว์พานนท์ อาจารย์ คอมพิวเตอร์
2 รศ.ดร. กานดา สายแก้ว รองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ คอมพิวเตอร์
3 ผศ.ดร. ดารณี หอมดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ คอมพิวเตอร์
4 อ.ดร. นวภัค เอื้ออนันต์ อาจารย์ คอมพิวเตอร์
5 รศ.ดร. รัชพล สันติวรากร รองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ คอมพิวเตอร์
6 รศ.ดร. วนิดา แก่นอากาศ รองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ คอมพิวเตอร์
7 อ.ดร. วาธิส ลีลาภัทร อาจารย์ คอมพิวเตอร์
8 ผศ.ดร. วิชชา เฟื่องจันทร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ คอมพิวเตอร์
9 ผศ.ดร. กรชวัล ชายผา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ คอมพิวเตอร์
10 อ.ดร. กิตติ์ เธียรธโนปจัย อาจารย์ คอมพิวเตอร์
11 ผศ.ดร. ชัชชัย คุณบัว ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ คอมพิวเตอร์
12 ผศ.ดร. จิระเดช พลสวัสดิ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ คอมพิวเตอร์
13 รศ.ดร. ธัชพงศ์ กตัญญูกุล รองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ คอมพิวเตอร์
14 อ.ดร. วรินทร์ สุวรรณวิสูตร อาจารย์ คอมพิวเตอร์
10
1 อ. ธนิศา เครือไวศยวรรณ อาจารย์ คอมพิวเตอร์
2 นาง สุมนา เยาวมาตย์ - คอมพิวเตอร์
3 ผศ. ชาญชัย วิทย์สุภาเลิศ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คอมพิวเตอร์
4 รศ. พิเชษฐ เชี่ยวธนะกุล รองศาสตราจารย์ คอมพิวเตอร์
5 ผศ. รุจชัย อึ้งอารุณยะวี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คอมพิวเตอร์
6 ผศ. อนัตต์ เจ่าสกุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คอมพิวเตอร์
7 รศ. วิโรจน์ ทวีปวรเดช รองศาสตราจารย์ คอมพิวเตอร์
8 ผศ. บุญฤทธิ์ กู้เกียรติกูล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คอมพิวเตอร์
9 ผศ. ภาณุพงษ์ วันจันทึก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คอมพิวเตอร์
10 อ. กานดารัจน์ เปี่ยมรัตน์ อาจารย์ คอมพิวเตอร์

30 กันยายน 2563