2009-2015 ©


:: ระดับการศึกษา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาปัตยกรรม
10
1 ผศ.ดร. ชำนาญ บุญญาพุทธิพงศ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ สถาปัตยกรรม
2 อ.ดร. สรนาถ สินอุไรพันธ์ อาจารย์ สถาปัตยกรรม
3 รศ.ดร. วารุณี หวัง รองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ สถาปัตยกรรม
4 ผศ.ดร. สักการ ราษีสุทธิ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ สถาปัตยกรรม
5 ผศ.ดร. สุภาพร อรรถโกมล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ สถาปัตยกรรม
6 ผศ.ดร. พรณรงค์ ชาญนุวงศ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ สถาปัตยกรรม
7 ผศ.ดร. จันทนีย์ จิรัณธนัฐ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ สถาปัตยกรรม
8 ผศ.ดร. ธนสิทธิ์ จันทะรี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ สถาปัตยกรรม
9 ผศ.ดร. สุรกานต์ รวยสูงเนิน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ สถาปัตยกรรม
10 รศ.ดร. ยิ่งสวัสดิ์ ไชยะกุล รองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ สถาปัตยกรรม
12
1 รศ. อธิป อุทัยวัฒนานนท์ รองศาสตราจารย์ สถาปัตยกรรม
2 ผศ. อรรถ ชมาฤกษ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สถาปัตยกรรม
3 ผศ. นิสรา อารุณี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สถาปัตยกรรม
4 ผศ. สิทธา กองสาสนะ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สถาปัตยกรรม
5 รศ. กุลศรี ตั้งสกุล รองศาสตราจารย์ สถาปัตยกรรม
6 อ. ชลวุฒิ พรหมสาขา ณ สกลนคร อาจารย์ สถาปัตยกรรม
7 อ. สมหญิง พงศ์พิมล อาจารย์ สถาปัตยกรรม
8 ผศ. นิธิวดี ทองป้อง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สถาปัตยกรรม
9 อ. รุ่งจิต จารุพงษ์ทวิช อาจารย์ สถาปัตยกรรม
10 อ. ธันฐกรณ์ พงศ์พิมล อาจารย์ สถาปัตยกรรม
11 อ. ธีรศักดิ์ สิงห์ปรีชา อาจารย์ สถาปัตยกรรม
12 ผศ. เบญจวรรณ์ ทัศนลีลพร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สถาปัตยกรรม

25 กันยายน 2563