2012 ©
Data Real time
             ประวัติอาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษา
ข้อมูลอาจารย์
รหัสอาจารย์ 24272   สังกัดมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ชือนามสกุล(ไทย) ผศ.ดร. สัมพันธ์ ถิ่นเวียงทอง  ชือนามสกุล(อังกฤษ) Asst. Prof. Dr. Sampan Thinwiangthong 
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา - คณะ / ไม่ระบุภาค -  คณะ คณะศึกษาศาสตร์ 
ความเชี่ยวชาญพิเศษ      
 
 
ข้อมูลอาจารย์
ประเภทหลักสูตร วิทยานิพนธ์
ที่ปรึกษาหลัก
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
645050184-8  น.ส. ทิชากานต์ บุดดาวงศ์  คณะศึกษาศาสตร์  คณิตศาสตรศึกษา แผน ก แบบ ก 2 (มีพื้นฐานการศึกษา)   ปริญญาโท โครงการพิเศษ  เปลี่ยนจาก รศ.ดร. วัชรินทร์ คล่องดี  
665050016-1  น.ส. จณิสตา สุวัฒนา  คณะศึกษาศาสตร์  คณิตศาสตรศึกษา แผน ก แบบ ก 2   ปริญญาโท ภาคปกติ     
665050021-8  นาย ภูวนาถ เอี่ยมศรี  คณะศึกษาศาสตร์  คณิตศาสตรศึกษา แผน ก แบบ ก 2   ปริญญาโท ภาคปกติ   
665050023-4  นาย วชิรวิทย์ วังทะพันธ์  คณะศึกษาศาสตร์  คณิตศาสตรศึกษา แผน ก แบบ ก 2   ปริญญาโท ภาคปกติ     
655050117-4  นาย วัชรินทร์ จันทร์สำราญ  คณะศึกษาศาสตร์  คณิตศาสตรศึกษา แผน ก แบบ ก 2 (มีพื้นฐานการศึกษา)   ปริญญาโท โครงการพิเศษ   
655050016-0  นาย โกเมท อาวโห  คณะศึกษาศาสตร์  คณิตศาสตรศึกษา แผน ก แบบ ก 2 (มีพื้นฐานการศึกษา)   ปริญญาโท โครงการพิเศษ   
655050020-9  นาย ภูธเนตร หินซุย  คณะศึกษาศาสตร์  คณิตศาสตรศึกษา แผน ก แบบ ก 2 (มีพื้นฐานการศึกษา)   ปริญญาโท โครงการพิเศษ   
635050171-6  น.ส. ณัฏฐณัชชา กวยทอง  คณะศึกษาศาสตร์  คณิตศาสตรศึกษา แผน ก แบบ ก 2 (มีพื้นฐานการศึกษา)   ปริญญาโท โครงการพิเศษ   
รวมทั้งหมด 8 รายการ
ที่ปรึกษาร่วม
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
645050053-3  น.ส. ศศิธร คุณพระ  คณะศึกษาศาสตร์  คณิตศาสตรศึกษา แผน ก แบบ ก 2   ปริญญาโท ภาคปกติ   
665050111-7  น.ส. อินทราณี โบ้บสูงเนิน  คณะศึกษาศาสตร์  คณิตศาสตรศึกษา แผน ก แบบ ก 2 (มีพื้นฐานการศึกษา)   ปริญญาโท โครงการพิเศษ     
รวมทั้งหมด 2 รายการ
ประเภทหลักสูตร การศึกษาอิสระ
ที่ปรึกษาหลัก
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
รวมทั้งหมด 0 รายการ
ที่ปรึกษาร่วม
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
รวมทั้งหมด 0 รายการ
รวมทั้งหมด   10   รายการ   *ภาระงานเกิน
 
 
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ 1 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความ การวิเคราะห์การออกแบบโจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ในชั้นเรียน ที่ใช้การศึกษาชั้นเรียนและวิธีการแบบเปิด 
ชื่อวารสาร วารสารศึกษาศาสตร์ ฉบับวิจัยบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร กองบรรณาธิการ วารสารศึกษาศาสตร์ ฉบับวิจัยบัณฑิตศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  
ISBN/ISSN   วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 16 พฤษภาคม 2561 
ปีที่ 13  ฉบับที่
เดือน มกราคม-มีนาคม  ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2562 
หน้า   การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 

การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ 2 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความ กระบวนการมีปัญหาของตนเองของนักเรียนในชั้นเรียนที่ใช้การศึกษาชั้นเรียนและวิธีการแบบเปิด 
ชื่อวารสาร วารสารวิชาการธรรมทรรศ์ 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น 
ISBN/ISSN   วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 14 ตุลาคม 2564 
ปีที่ 21  ฉบับที่
เดือน ตุลาคม - ธันวาคม  ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2564 
หน้า   การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 

การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ 3 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความ การเชื่อมโยงโดยใช้วิธีการของนักเรียนในชั้นเรียนคณิตศาสตร์ที่ใช้วิธีการแบบเปิด 
ชื่อวารสาร มจร พุทธปัญญาปริทรรศน์ 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร สำนักงานวารสาร มจร พุทธปัญญาปริทรรศน์ วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
ISBN/ISSN   วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 15 ตุลาคม 2564 
ปีที่ ฉบับที่
เดือน เมษายน - มิถุนายน  ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2565 
หน้า   การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 

การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ 4 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความ การวิเคราะห์องค์ประกอบการออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นแนวคิดของนักเรียนในการปฏิบัติการสอนที่ใช้การศึกษาชั้นเรียนและวิธีการแบบเปิด เพื่อเรียนรู้แนวคิดของนักเรียน 
ชื่อวารสาร วารสารวิชาการธรรมทรรศน์ 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น 
ISBN/ISSN ISSN 2697-6676 (Online)  วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 27 เมษายน 2565 
ปีที่ 22  ฉบับที่
เดือน เมษายน - มิถุนายน พ.ศ.2565  ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2565 
หน้า   การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 

การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ 5 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความ การสำรวจการแสดงแทนของนักเรียนในลำดับกิจกรรมการสอนในชั้นเรียนที่ใช้วิธีการแบบเปิด 
ชื่อวารสาร วารสารวิจยวิชาการ วิทยาเขตนครสวรรค์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ วิทยาเขตนครสวรรค์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
ISBN/ISSN (Print) ISSN 2672-9490/ISSN 2672-9490, (Online) ISSN 2672-9962/ISSN 2672-9962  วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 28 กันยายน 2565 
ปีที่ ฉบับที่
เดือน มกราคม - กุมภาพันธ์ 2566  ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2565 
หน้า   การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 

การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ 6 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความ The Necessity of Lesson Study Training to Enhance Teaching Capabilities in Lao PDR Higher Education 
ชื่อวารสาร The International Journal of Learning in Higher Education. 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร Universities and research institution in United State 
ISBN/ISSN 2327-8749  วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 26 February 2024 
ปีที่ 31  ฉบับที่
เดือน June  ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2024 
หน้า 117-134  การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 

การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ 1 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความที่เผยแพร่ BLACKBOARD USE TO IMPROVE TEACHING IN MATHEMATICS CLASSROOM USING LESSON STUDY AND OPEN APPROACH 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 1 สิงหาคม 2562 
ชื่อการประชุม the Universal Academic Cluster International August Conference in Bangkok 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 1 สิงหาคม 2562 ถึง 2 สิงหาคม 2562  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม Universal Academic Cluster 
สถานที่จัดประชุม SM Tower  จังหวัด/รัฐ Bangkok, Thailand 
Proceeding Paper Volume 2019  Proceeding Paper Issue
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 17-25  Proceeding Paper Editors/edition/publisher  
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Poster  รูปแบบ Proceeding Full paper 

การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ 2 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความที่เผยแพร่ การวิเคราะห์ทักษะการสื่อสารทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนในชั้นเรียนที่เน้นการแก้ปัญหา 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 18 มิถุนายน 2564 
ชื่อการประชุม นวัตวิถีการเรียนรู้กับการศึกษาแนวใหม่สู่การสร้างทักษะแห่งอนาคต สำหรับผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอน นักศึกษาครู และผู้เรียน 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 18 มิถุนายน 2564 ถึง 18 มิถุนายน 2564  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
สถานที่จัดประชุม หอประชุมมหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  จังหวัด/รัฐ สกลนคร 
Proceeding Paper Volume 2564  Proceeding Paper Issue
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 50-65  Proceeding Paper Editors/edition/publisher อาจารย์ ดร.เพ็ญผกา ปัญจนะ 
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Oral  รูปแบบ Proceeding Full paper 

การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ 3 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความที่เผยแพร่ Flow of Lessons in Mathematics Textbook for School Mathematics Learning in Classroom using Lesson Study and Open Approach 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 24 พฤศจิกายน 2560 
ชื่อการประชุม World Association of Lesson Studies International Conference 2017 (WALS2017)  
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 24 พฤศจิกายน 2560 ถึง 27 พฤศจิกายน 2560  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม World Association of Lesson Studies (WALS) 
สถานที่จัดประชุม Nagoya University  จังหวัด/รัฐ Nagoya, Japan 
Proceeding Paper Volume 2017  Proceeding Paper Issue
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ PP-056  Proceeding Paper Editors/edition/publisher  
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Oral  รูปแบบ Proceeding Abstract 

การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ 4 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความที่เผยแพร่ วาทกรรมทางคณิตศาสตร์ของครูและนักเรียนในชั้นเรียนที่ใช้การศึกษาชั้นเรียนและวิธีการแบบเปิด 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 6 พฤศจิกายน 2565 
ชื่อการประชุม การประชุมวิชาการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ระดับชาติครั้งที่ 2 และระดับนานาชาติ ครั้งที่ 1 หัวข้อ “การจัดการท้องถิ่นให้เข้มแข็งด้วยนวัตกรรมทางสังคม บนพื้นฐานสหวิทยาการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์” 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 6 พฤศจิกายน 2565 ถึง 6 พฤศจิกายน 2565  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 
สถานที่จัดประชุม แบบออนไลน์ (Online Presentation) ด้วยโปรแกรม ZOOM Cloud Meetings และรูปแบบออนไซต์ (Onsite Presentation) ณ ห้องประชุมเอื้องสายส่องแสง ชั้น 3 สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  จังหวัด/รัฐ  
Proceeding Paper Volume 2565  Proceeding Paper Issue
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 410-421  Proceeding Paper Editors/edition/publisher คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม 
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Oral  รูปแบบ Proceeding Full paper