2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัติอาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษา
ข้อมูลอาจารย์
รหัสอาจารย์ 4984   สังกัดมหาวิทยาลัย ขอนแก่น 
ชือนามสกุล(ไทย) ผศ.ดร. ลักขณา มาทอ  ชือนามสกุล(อังกฤษ) Asst. Prof. Dr. Lugkana Mato 
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา กายภาพบำบัด  คณะ คณะเทคนิคการแพทย์ 
ความเชี่ยวชาญพิเศษ    
 
 
ข้อมูลอาจารย์
ประเภทหลักสูตร วิทยานิพนธ์
ที่ปรึกษาหลัก
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
617090004-3  น.ส. นันท์นิภดา จันทร์กวี  คณะเทคนิคการแพทย์  - ยังไม่กำหนด -  ปริญญาเอก ภาคปกติ นานาชาติ    คำสั่งเทคนิคการแพทย์ ที่ 234/2561 ลว. 15 ส.ค. 62  
รวมทั้งหมด 1 รายการ
ที่ปรึกษาร่วม
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
รวมทั้งหมด 0 รายการ
ประเภทหลักสูตร การศึกษาอิสระ
ที่ปรึกษาหลัก
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
รวมทั้งหมด 0 รายการ
ที่ปรึกษาร่วม
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
รวมทั้งหมด 0 รายการ
รวมทั้งหมด   1   รายการ
 
 
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ 1 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความ การประเมินลักษณะกลุ่มอาการอัพเปอร์ครอสในนักศึกษาคณะทันตแพทยศาสตร์  
ชื่อวารสาร Journal of Associated Medical Sciences  
หน่วยงานเจ้าของวารสาร Faculty of Associated Medical Sciences Chiang Mai University 
ISBN/ISSN   วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 9 สิงหาคม 2560 
ปีที่   ฉบับที่  
เดือน   ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2560 
หน้า   การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 

การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ 2 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความ การศึกษาเปรียบเทียบผลการรักษาทันทีระหว่างเทคนิคแอคทีฟรีลีสแบบดัดแปลง และการนวดไทยต่อการเปลี่ยนแปลงอาการปวดในผู้ป่วยกลุ่มอาการสะบักจม 
ชื่อวารสาร Journal of Associated Medical Sciences  
หน่วยงานเจ้าของวารสาร Faculty of Associated Medical Sciences, Chiang Mai University 
ISBN/ISSN   วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 26 กรกฎาคม 2560 
ปีที่   ฉบับที่  
เดือน   ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2560 
หน้า   การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 

การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ 3 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความ ท่าเริ่มต้นและช่วงการเคลื่อนไหวที่ทำให้ได้แรงกล้ามเนื้อขาสูงสุด:ผลการศึกษาในอาสาสมัครสุขภาพดี(Starting positions and range of motion to produce maximal force of lower limb muscles: data from healthy individuals) 
ชื่อวารสาร วารสารเทคนิคการแพทย์และกายภาพบำบัด 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ISBN/ISSN   วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 8 สิงหาคม 2560 
ปีที่ 29  ฉบับที่
เดือน กันยายน-ธันวาคม  ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2560 
หน้า   การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 

การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ 4 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความ ความสำคัญของอาการปวดกระดูกและกล้ามเนื้อในผู้ป่วยบาดเจ็บไขสันหลัง 
ชื่อวารสาร วารสารคณะเทคนิคการแพทย์และกายภาพบำบัด 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40002 
ISBN/ISSN   วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 2 ตุลาคม 2560 
ปีที่ 29  ฉบับที่
เดือน กันยายน-ธันวาคม  ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2560 
หน้า   การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 

การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ 5 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความ Effects of dual- and complex-task on walking ability of ambulatory individuals with spinal cord injury 
ชื่อวารสาร European Journal of Physical and Rehabilitation Medicine 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร Edizioni Minerva Medica 
ISBN/ISSN   วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 10 May 2017 
ปีที่ 53  ฉบับที่
เดือน ธันวาคม  ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2017 
หน้า 920-927  การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 

การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ 6 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความ CORE MUSCLE TRAINING IMPROVEMENT OF SIT-TO-STAND PERFORMANCE IN OBESE ADOLESCENT: A PILOT STUDY 
ชื่อวารสาร Journal of Sports Science and Health 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร Faculty of Sports Science Chulalongkorn University 
ISBN/ISSN   วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 5 พฤษภาคม 2563 
ปีที่ 21  ฉบับที่
เดือน กันยายน-ธันวาคม  ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2563 
หน้า   การประเมินบทความ ไม่มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 

การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ 7 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความ IMMEDIATE EFFECT OF THE RUBBER HAMMER ON FLEXIBILITY OF THE SUPERFICIAL BACK LINE  
ชื่อวารสาร วารสารเทคนิคการแพทย์และกายภาพบำบัด (JMTPT) 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร คณะเทคนิคการแพทย์และกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยขอนแก่น  
ISBN/ISSN   วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 30 ธันวาคม 2561 
ปีที่ 31  ฉบับที่ 1 (2019) 
เดือน January - April  ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2562 
หน้า 63-73  การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 

การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ 8 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความ Various surfaces challenge gait characteristics of ambulatory patients with spinal cord injury 
ชื่อวารสาร Spinal Cord 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร The international spinal cord society 
ISBN/ISSN   วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 18 March 2019 
ปีที่ 57  ฉบับที่
เดือน ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2019 
หน้า 805-813  การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 

การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ 9 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความ การเดินบนพื้นผิวต่างๆ ท้าทายความสามารถของผู้สูงอายุในชุมชน 
ชื่อวารสาร เทคนิคการแพทย์และกายภาพบำบัด  
หน่วยงานเจ้าของวารสาร คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ISBN/ISSN   วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 18 มกราคม 2561 
ปีที่ 30  ฉบับที่
เดือน มกราคม-พฤษภาคม  ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2561 
หน้า 39-46  การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 

การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ 1 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความที่เผยแพร่ ความสามารถในการจาแนกของกล่องไม้ความสูง 1.7 ซม. ในการประเมินภาวะกระดูกสันหลังค่อม (Discriminative Ability of 1.7-cm Block for Kyphosis Measurement) 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 10 มีนาคม 2560 
ชื่อการประชุม การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษา ระดับชาติและนานานาติ 2560 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 10 มีนาคม 2560 ถึง 10 มีนาคม 2560  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
สถานที่จัดประชุม อาคารพจน์ สารสิน มหาวิทยาลัยขอนแก่น  จังหวัด/รัฐ ขอนแก่น 
Proceeding Paper Volume 2017  Proceeding Paper Issue
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 965-973  Proceeding Paper Editors/edition/publisher อาคารพจน์ สารสิน มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Poster  รูปแบบ Proceeding Full paper 
ชื่อรางวัล เป็นผู้ได้รับรางวัลการนำเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ระดับดี  หน่วยงาน/องค์กรที่มอบรางวัล บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ 2 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความที่เผยแพร่ พื้นผิวลักษณะต่างๆ ท้าทายลักษณะการเดินของผู้สูงอายุ 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 7 ธันวาคม 2560 
ชื่อการประชุม การประชุมวิชาการระดับชาติด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ ครั้งที่ 1 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 8 ตุลาคม 2562 ถึง 8 ตุลาคม 2562  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม สำนักวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 
สถานที่จัดประชุม มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง  จังหวัด/รัฐ เชียงราย 
Proceeding Paper Volume 2560  Proceeding Paper Issue
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 60  Proceeding Paper Editors/edition/publisher  
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Oral  รูปแบบ Proceeding Abstract 
ชื่อรางวัล best oral presentater  หน่วยงาน/องค์กรที่มอบรางวัล สำนักวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 

วิทยานิพนธ์และงานวิชาการที่ได้รับรางวัล 1
ชื่อผลงานที่ได้รับรางวัล แรงหดตัวของกล้ามเนื้อรยางค์ส่วนล่างในช่วงการเคลื่อนไหวที่ต่างกันในผู้ป่วยบาดเจ็บไขสันหลัง 
ชื่อรางวัล การนำเสนอผลงานวิจัยด้วยรูปแบบโปสเตอร์ระดับดี 
หน่วยงาน/องค์กรที่มอบรางวัล มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง  วันที่รับมอบรางวัล 8 ธันวาคม 2560 
สถานที่จัด อาคารศูนย์ปฏิบัติการเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ (M square) มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง  ประเทศ/รัฐ ไทย 

วิทยานิพนธ์และงานวิชาการที่ได้รับรางวัล 2
ชื่อผลงานที่ได้รับรางวัล พื้นผิวลักษณะต่างๆ ท้าทายลักษณะการเดินของผู้สูงอายุ 
ชื่อรางวัล Best oral presenter 
หน่วยงาน/องค์กรที่มอบรางวัล มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง  วันที่รับมอบรางวัล 7 ธันวาคม 2562 
สถานที่จัด อาคารศูนย์ปฎิบัติการเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง  ประเทศ/รัฐ ไทย