2009-2015 ©


:: ระดับการศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ อุตสาหการ
19
1 อ.ดร. จุมพล วรสายัณห์ อาจารย์ อุตสาหการ
2 รศ.ดร. พรเทพ ขอขจายเกียรติ รองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ อุตสาหการ
3 ศ.ดร. กาญจนา เศรษฐนันท์ ศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ อุตสาหการ
4 รศ.ดร. ปณิธาน พีรพัฒนา รองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ อุตสาหการ
5 ผศ.ดร. ปาพจน์ เจริญอภิบาล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ อุตสาหการ
6 ศ.ดร. ศุภชัย ปทุมนากุล ศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ อุตสาหการ
7 รศ.ดร. นุรักษ์ กฤษดานุรักษ์ รองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ อุตสาหการ
8 ผศ.ดร. รักน้อย อัครรุ่งเรืองกุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ อุตสาหการ
9 ผศ.ดร. อภิชาติ บุญมา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ อุตสาหการ
10 รศ.ดร. ชาญณรงค์ สายแก้ว รองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ อุตสาหการ
11 ผศ.ดร. ฐนวรรธน์ นิยะโมสถ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ อุตสาหการ
12 ผศ.ดร. ธีรวัฒน์ เหล่านภากุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ อุตสาหการ
13 ผศ.ดร. ปนิทัศน์ สุรียธนาภาส ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ อุตสาหการ
14 ผศ.ดร. วีรพัฒน์ เศรษฐ์สมบูรณ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ อุตสาหการ
15 อ.ดร. สมศักดิ์ หอมดี อาจารย์ อุตสาหการ
16 รศ.ดร. ศีขรินทร์ สุขโต รองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ อุตสาหการ
17 รศ.ดร. สมเกียรติ รุจิเกียรติกำจร รองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ อุตสาหการ
18 ผศ.ดร. สุขอังคณา แถลงกัณฑ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ อุตสาหการ
19 ผศ.ดร. ศรีสวัสดิ์ ทรัพย์สมบูรณ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ อุตสาหการ
3
1 รศ. เสรี สมนาแซง รองศาสตราจารย์ อุตสาหการ
2 อ. รจนาฎ ไกรปัญญาพงศ์ อาจารย์ อุตสาหการ
3 อ. พีระพงศ์ ท้าวเพชร อาจารย์ อุตสาหการ

26 กันยายน 2563