2009-2015 ©


ข้อมูลสรุปเกี่ยวกับอาจารย์
รายงาน :: ระดับการศึกษา คณะเทคโนโลยี เทคโนโลยีอาหาร
ลำดับที่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา
ปริญญาเอก จำนวน 16 คน
1 ผศ.ดร. ธนกร โรจนกร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ เทคโนโลยีอาหาร
2 ผศ.ดร. เกษม นันทชัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ เทคโนโลยีอาหาร
3 ผศ.ดร. รัชฎา ตั้งวงค์ไชย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ เทคโนโลยีอาหาร
4 ผศ.ดร. อัมพร แซ่เอียว ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ เทคโนโลยีอาหาร
5 ผศ.ดร. อารยา เชาว์เรืองฤทธิ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ เทคโนโลยีอาหาร
6 ผศ.ดร. จันทนี อุริยะพงศ์สรรค์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ เทคโนโลยีอาหาร
7 อ.ดร. จินตนา ศรีผุย อาจารย์ เทคโนโลยีอาหาร
8 อ.ดร. ปฏิมากร พะสุวรรณ อาจารย์ เทคโนโลยีอาหาร
9 ผศ.ดร. วิลัศนา โพธิ์ศรี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ เทคโนโลยีอาหาร
10 ผศ.ดร. วิเชียร วรพุทธพร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ เทคโนโลยีอาหาร
11 ผศ.ดร. ศุภวรรณ ถาวรชินสมบัติ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ เทคโนโลยีอาหาร
12 ศ.ดร. สิงหนาท พวงจันทน์แดง ศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ เทคโนโลยีอาหาร
13 ผศ.ดร. ศิริวรรณ เนติวรานนท์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ เทคโนโลยีอาหาร
14 ผศ.ดร. สมจินตนา ตังคะวัชระ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ เทคโนโลยีอาหาร
15 รศ.ดร. บวรศักดิ์ ลีนานนท์ รองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ เทคโนโลยีอาหาร
16 รศ.ดร. ทิพย์วรรณา งามศักดิ์ รองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ เทคโนโลยีอาหาร
ปริญญาโท จำนวน 2 คน
1 รศ. วรนุช ศรีเจษฎารักข์ รองศาสตราจารย์ เทคโนโลยีอาหาร
2 รศ. สุวรรณ วิรัชกุล รองศาสตราจารย์ เทคโนโลยีอาหาร

ข้อมูล ณ วันที่ 25 กันยายน 2563