2012 ©
Data Real time
             ประวัติอาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษา
ข้อมูลอาจารย์
รหัสอาจารย์ 19771   สังกัดมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ชือนามสกุล(ไทย) ผศ.ดร. อัมพร แซ่เอียว  ชือนามสกุล(อังกฤษ) Asst. Prof. Dr. Amporn Sae-eaw 
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา เทคโนโลยีอาหาร  คณะ คณะเทคโนโลยี 
ความเชี่ยวชาญพิเศษ      
 
 
ข้อมูลอาจารย์
ประเภทหลักสูตร วิทยานิพนธ์
ที่ปรึกษาหลัก
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
665160007-9  Mr. NGUYEN HAI LINH   คณะเทคโนโลยี  เทคโนโลยีและนวัตกรรมอาหารจากพืช แผน 1 แบบวิชาการ ก 1   ปริญญาโท ภาคปกติ    คำสั่งคณะเทคโนโลยี ที่ 120/2566 10 พ.ย.66  
665160004-5  Ms. SOVIANDINI DWIKI KARTIKAPUTRI   คณะเทคโนโลยี  เทคโนโลยีและนวัตกรรมอาหารจากพืช แผน 1 แบบวิชาการ ก 1   ปริญญาโท ภาคปกติ    คำสั่งคณะเทคโนโลยี ที่ 119/2566 10 พ.ย.66  
655160003-6  Ms. DIN ALFI FUTIHATIRRAHMAH   คณะเทคโนโลยี  เทคโนโลยีการอาหาร แผน ก แบบ ก 1   ปริญญาโท ภาคปกติ    คำสั่งคณะเทคโนโลยี ที่ 67/2565 ลงวันที่ 22 มิ.ย.65  
655160001-0  นาย พงศธร ทองพันธ์  คณะเทคโนโลยี  เทคโนโลยีการอาหาร แผน ก แบบ ก 2   ปริญญาโท ภาคปกติ    คำสั่งที่ 133/2565 8 ธันวาคม 2565  
645160020-6  น.ส. อัญชิสา อิสิชัยกุล  คณะเทคโนโลยี  เทคโนโลยีการอาหาร แผน ก แบบ ก 1   ปริญญาโท ภาคปกติ    คำสั่งคณะเทคโนโลยี ที่ 76/2565 ลงวันที่ 4 ก.ค.65  
645160001-9  น.ส. ปาณิศา อาจศิริ  คณะเทคโนโลยี  เทคโนโลยีการอาหาร แผน ก แบบ ก 2   ปริญญาโท ภาคปกติ     
รวมทั้งหมด 6 รายการ
ที่ปรึกษาร่วม
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
627160006-1  น.ส. ปริยานุช คามวุฒิ  คณะเทคโนโลยี  เทคโนโลยีการอาหาร แบบ 2.1   ปริญญาเอก ภาคปกติ    คำสั่งคณะเทคโนโลยี ที่ 134/2565 ลว 13 ธันวาคม 2565  
รวมทั้งหมด 1 รายการ
ประเภทหลักสูตร การศึกษาอิสระ
ที่ปรึกษาหลัก
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
รวมทั้งหมด 0 รายการ
ที่ปรึกษาร่วม
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
รวมทั้งหมด 0 รายการ
รวมทั้งหมด   7   รายการ   *ภาระงานเกิน
 
 
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ 1 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความ Sensory lexicon and relationships among brown colour, saltiness perception and sensory liking evaluated by regular users and culinary chefs: a case of soy sauces 
ชื่อวารสาร International Journal of Food Science & Technology (IJFST) 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร Institute of Food Science and Technology  
ISBN/ISSN   วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 24 January 2020 
ปีที่   ฉบับที่  
เดือน   ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2020 
หน้า   การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 

การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ 2 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความ Descriptive sensory characteristics of cooked mixed rice prepared by a different method using Rate-All-That-Apply and Quantitative Descriptive Analysis 
ชื่อวารสาร Asia-Pacific Journal of Science and Technology (APST) 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร The Division of Research Administration, Khon Kaen University 
ISBN/ISSN   วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 6 February 2020 
ปีที่   ฉบับที่
เดือน January - March  ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2020 
หน้า   การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 

การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ 1 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความที่เผยแพร่ การสร้างแนวความคิดผลิตภัณฑ์อาหารขบเคี้ยวโดยใช้เทคนิค Free-Choice Profiling (Product Concept Development of Snack Product Using Free-Choice Profiling) 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 15 มกราคม 2559 
ชื่อการประชุม การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษา ระดับชาติและนานาชาติ 2559 (The National and International Graduate Research Conference 2016) 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 15 มกราคม 2559 ถึง 15 มกราคม 2559  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
สถานที่จัดประชุม อาคารพจน์ สารสิน มหาวิทยาลัยขอนแก่น  จังหวัด/รัฐ ขอนแก่น 
Proceeding Paper Volume 2016  Proceeding Paper Issue 17 
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 212-221  Proceeding Paper Editors/edition/publisher  
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Poster  รูปแบบ Proceeding Full paper 

การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ 2 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความที่เผยแพร่ การปรับปรุงลักษณะเนื้อสัมผัสของผลิตภัณฑ์เนื้อแซลมอน ทางเลือกจากพืชสำหรับผู้บริโภคสูงวัย  
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 27 ตุลาคม 2566 
ชื่อการประชุม งานประชุมวิชาการระดับชาติด้านสาธารณสุขศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ครั้งที่ 2 The 2nd National Conference on Public Health, Science and Technology 2023 (NCPHST2023) 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 7 กันยายน 2566 ถึง 8 กันยายน 2566  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม สำนักวิชาการสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
สถานที่จัดประชุม สุรสัมนาคาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  จังหวัด/รัฐ นครราชสีมา 
Proceeding Paper Volume Proceeding Paper Issue
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 124-138  Proceeding Paper Editors/edition/publisher คณะอนุกรรมการฝ่ายวิชาการ การจัดการประชุมวิชาการระดับชาติ ประจำปีงบประมาณ 2566 สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Oral  รูปแบบ Proceeding Full paper 
ชื่อรางวัล "Special Award on Oral presentation" ด้านโภชนวิทยาและการกำหนดอาหาร และอื่นๆที่เกี่ยวข้อง  หน่วยงาน/องค์กรที่มอบรางวัล สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี