2009-2015 ©


:: ระดับการศึกษา คณะเทคนิคการแพทย์ กายภาพบำบัด
18
1 รศ.ดร. ชุลี โจนส์ รองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ กายภาพบำบัด
2 ผศ.ดร. ทกมล หรรษาวงศ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ กายภาพบำบัด
3 รศ.ดร. พรรณี ปึงสุวรรณ รองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ กายภาพบำบัด
4 นาย วิชัย อึงพินิจพงศ์ - กายภาพบำบัด
5 รศ.ดร. สมชาย รัตนทองคำ รองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ กายภาพบำบัด
6 ผศ.ดร. อลงกต เอมะสิทธิ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ กายภาพบำบัด
7 ผศ.ดร. ยอดชาย บุญประกอบ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ กายภาพบำบัด
8 ผศ.ดร. รวยริน ชนาวิรัตน์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ กายภาพบำบัด
9 ผศ.ดร. ลักขณา มาทอ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ กายภาพบำบัด
10 รศ.ดร. วัณทนา ศิริธราธิวัตร รองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ กายภาพบำบัด
11 รศ.ดร. อรวรรณ บุราณรักษ์ รองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ กายภาพบำบัด
12 ผศ.ดร. สาวิตรี วันเพ็ญ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ กายภาพบำบัด
13 รศ.ดร. สุกัลยา อมตฉายา รองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ กายภาพบำบัด
14 ผศ.ดร. สุรัสวดี เบนเน็ตต์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ กายภาพบำบัด
15 รศ.ดร. อุไรวรรณ ชัชวาลย์ รองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ กายภาพบำบัด
16 รศ.ดร. ทวีศักดิ์ จรรยาเจริญ รองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ กายภาพบำบัด
17 รศ.ดร. น้อมจิตต์ นวลเนตร์ รองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ กายภาพบำบัด
18 รศ.ดร. รุ้งทิพย์ พันธุเมธากุล รองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ กายภาพบำบัด
4
1 ผศ. พิศมัย มะลิลา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กายภาพบำบัด
2 อ. วรวรรณ คำฤาชา อาจารย์ กายภาพบำบัด
3 ผศ. สุภาภรณ์ ผดุงกิจ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กายภาพบำบัด
4 อ. ทรงศักดิ์ เจียมรัตนศิลป์ อาจารย์ กายภาพบำบัด

26 มกราคม 2565