2009-2015 ©


:: ระดับการศึกษา คณะเทคนิคการแพทย์ ไม่มีสังกัดภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา
7
1 อ.ดร. ดนิตา ดวงวิไล อาจารย์
2 อ.ดร. คุณากร สายลวดคำ อาจารย์
3 อ.ดร. นิศากร บุญเสนา อาจารย์
4 อ.ดร. สุชาติ ทั่งสถิรสิมา อาจารย์
5 อ.ดร. จีรนันท์ วัชรกุล อาจารย์
6 อ.ดร. ปารย์พิชชา ก้านจักร อาจารย์
7 อ.ดร. ลัดดาวัลย์ สีพาชัย อาจารย์
1
1 อ. เบญจมาภรณ์ ช้อยเครือ อาจารย์

21 กันยายน 2563