2009-2015 ©


ข้อมูลสรุปเกี่ยวกับอาจารย์
รายงาน :: ตำแหน่งทางวิชาการ คณะเทคนิคการแพทย์
ลำดับที่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา
1 นาง ผุสนี อัยยะแก้ว - -
2 นาง โลมใจ ผุยชา - -
3 ผศ.ดร. ลักขณา มาทอ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ -
4 อ. ธิดารัตน์ อาติซี อาจารย์ -
5 นางสาว กัปกันชรฐ์ ถาโอด - -
6 รศ. ภาณุทรรศน์ กฤชเพชรรัตน์ รองศาสตราจารย์ -
7 - พยาธิวิทยา
8 นาง - ห้องสมุดคณะวิศวกรรมศาสตร์
9 ผศ.ดร. วนิดา ดรปัญหา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ - คณะ / ไม่ระบุภาค -
10 อ.ดร. โมลิน ว่องวัฒนากูล อาจารย์ - คณะ / ไม่ระบุภาค -
11 ผศ.ดร. ทิวาพร ทวีวรรณกิจ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ - คณะ / ไม่ระบุภาค -
12 อ.ดร. อภิญญา จุ๊สกุล อาจารย์ - คณะ / ไม่ระบุภาค -
13 ผศ.ดร. อัญชลี เตชะเสน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ - คณะ / ไม่ระบุภาค -
14 อ.ดร. ฉัตรชัย พิมพศักดิ์ อาจารย์ - คณะ / ไม่ระบุภาค -
15 ผศ.ดร. พรทิพย์ ปิ่นละออ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ - คณะ / ไม่ระบุภาค -
16 ผศ.ดร. สุภาวดี แย้มศรี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ - คณะ / ไม่ระบุภาค -
17 อ.ดร. หทัยชนก ศรีวรกุล อาจารย์ - คณะ / ไม่ระบุภาค -
18 ผศ.ดร. อัฐวุฒิ ไชยบุญเรือง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ - คณะ / ไม่ระบุภาค -
19 อ.ดร. ปิยะพงษ์ สิมทอง อาจารย์ - คณะ / ไม่ระบุภาค -
20 ผศ.ดร. พลลพัฏฐ์ ยงฤทธิปกรณ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ - คณะ / ไม่ระบุภาค -
21 ผศ.ดร. อมรรัตน์ จำเนียรทรง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ - คณะ / ไม่ระบุภาค -
22 อ.ดร. เสาวนีย์ นาคมะเริง อาจารย์ - คณะ / ไม่ระบุภาค -
23 ผศ.ดร. พัชราภรณ์ ทิพยวัฒน์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ - คณะ / ไม่ระบุภาค -
24 ผศ.ดร. คุรุศาสตร์ คนหาญ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ - คณะ / ไม่ระบุภาค -
25 นาย ดำริ กูลประสิทธิ์ - -
26 นาง พิมพา โสภา - -
27 รศ.ดร. อำพร ไตรภัทร รองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ จุลทรรศน์คลินิก
28 รศ.ดร. ณัฐยา แซ่อึ้ง รองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ จุลทรรศน์คลินิก
29 ผศ.ดร. นพมาศ เข็มทองหลาง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ จุลทรรศน์คลินิก
30 ผศ.ดร. ยุพิน อนิวรรตอังกูร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ จุลทรรศน์คลินิก
31 ผศ. ไพศาล มงคลวงศ์โรจน์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จุลทรรศน์คลินิก
32 รศ. กุลนภา ฟู่เจริญ รองศาสตราจารย์ จุลทรรศน์คลินิก
33 รศ.ดร. จิราพร สิทธิถาวร รองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ จุลทรรศน์คลินิก
34 อ.ดร. วรวรรณ ชุมเปีย อาจารย์ จุลทรรศน์คลินิก
35 ผศ.ดร. ไพเกษม แสนยานุสิน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ จุลทรรศน์คลินิก
36 รศ.ดร. กนกวรรณ แสนไชยสุริยา รองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ จุลทรรศน์คลินิก
37 ผศ. มณเฑียร พันธุเมธากุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จุลทรรศน์คลินิก
38 รศ.ดร. นันทรัตน์ โฆมานะสิน รองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ จุลทรรศน์คลินิก
39 รศ.ดร. สุทธิพรรณ กิจเจริญ รองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ จุลทรรศน์คลินิก
40 นาย เกรียงไกร กิจเจริญ - จุลทรรศน์คลินิก
41 รศ. ภาณุทรรศน์ กฤชเพชรรัตน์ รองศาสตราจารย์ จุลทรรศน์คลินิก
42 รศ.ดร. นงนุช เศรษฐเสถียร รองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ เคมีคลินิก
43 นาง พัชรี เจียรนัยกูร - เคมีคลินิก
44 รศ. ชูชาติ อารีจิตรานุสรณ์ รองศาสตราจารย์ เคมีคลินิก
45 รศ.ดร. ศิริพร ปรุงวิทยา รองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ เคมีคลินิก
46 นาย สุพรรณ ฟู่เจริญ - เคมีคลินิก
47 รศ. เรวัตร ทักษิณะมณี รองศาสตราจารย์ เคมีคลินิก
48 อ. ประหยัด พันธะศรี อาจารย์ เคมีคลินิก
49 ศ.ดร. เต็มดวง ลิ้มไพบูลย์ ศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ เคมีคลินิก
50 ผศ. วิสุทธิ์ กังวานตระกูล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เคมีคลินิก
51 รศ.ดร. เยาวลักษณ์ ธีระเจตกูล รองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ เคมีคลินิก
52 ผศ.ดร. นิชา เจริญศรี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ จุลชีววิทยาคลินิก
53 ผศ.ดร. ฐิติมา ศรีลุนช่าง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ จุลชีววิทยาคลินิก
54 ผศ.ดร. อรุณนี สังกา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ จุลชีววิทยาคลินิก
55 รศ. พิพัฒน์ ศรีเบญจลักษณ์ รองศาสตราจารย์ จุลชีววิทยาคลินิก
56 รศ.ดร. อรุณวดี ชนะวงศ์ รองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ จุลชีววิทยาคลินิก
57 รศ. เกษแก้ว เพียรทวีชัย รองศาสตราจารย์ จุลชีววิทยาคลินิก
58 รศ.ดร. โชติชนะ วิไลลักขณา รองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ จุลชีววิทยาคลินิก
59 รศ.ดร. สุภาภรณ์ พัวเพิ่มพูลศิริ รองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ จุลชีววิทยาคลินิก
60 รศ.ดร. จุฬารัตน์ ปริยชาติกุล รองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ จุลชีววิทยาคลินิก
61 นาง อรุณลักษณ์ ลุลิตานนท์ - จุลชีววิทยาคลินิก
62 ผศ.ดร. ธนกร ปรุงวิทยา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ ภูมิคุ้มกันวิทยาคลินิก
63 รศ. ยุพา เอื้อวิจิตรอรุณ รองศาสตราจารย์ ภูมิคุ้มกันวิทยาคลินิก
64 ผศ. วิญญู วงศ์ประทุม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภูมิคุ้มกันวิทยาคลินิก
65 ผศ.ดร. กาญจนา เลิศมีมงคลชัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ ภูมิคุ้มกันวิทยาคลินิก
66 รศ.ดร. สุชาติ ศิริใจชิงกุล รองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ ภูมิคุ้มกันวิทยาคลินิก
67 อ. พรทิพย์ พงษ์สามารถ อาจารย์ ภูมิคุ้มกันวิทยาคลินิก
68 รศ. ศรีวิไล วโรภาสตระกูล รองศาสตราจารย์ ภูมิคุ้มกันวิทยาคลินิก
69 รศ.ดร. สหพัฒน์ บรัศว์รักษ์ รองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ ภูมิคุ้มกันวิทยาคลินิก
70 รศ. อรุณรัฐ ร่มพฤกษ์ รองศาสตราจารย์ ภูมิคุ้มกันวิทยาคลินิก
71 รศ.ดร. ชาญวิทย์ ลีลายุวัฒน์ รองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ ภูมิคุ้มกันวิทยาคลินิก
72 รศ.ดร. ชุลี โจนส์ รองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ กายภาพบำบัด
73 ผศ.ดร. ทกมล หรรษาวงศ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ กายภาพบำบัด
74 รศ.ดร. พรรณี ปึงสุวรรณ รองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ กายภาพบำบัด
75 นาย วิชัย อึงพินิจพงศ์ - กายภาพบำบัด
76 รศ.ดร. สมชาย รัตนทองคำ รองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ กายภาพบำบัด
77 ผศ.ดร. อลงกต เอมะสิทธิ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ กายภาพบำบัด
78 ผศ. พิศมัย มะลิลา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กายภาพบำบัด
79 ผศ.ดร. ยอดชาย บุญประกอบ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ กายภาพบำบัด
80 ผศ.ดร. รวยริน ชนาวิรัตน์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ กายภาพบำบัด
81 ผศ.ดร. ลักขณา มาทอ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ กายภาพบำบัด
82 อ. วรวรรณ คำฤาชา อาจารย์ กายภาพบำบัด
83 รศ.ดร. วัณทนา ศิริธราธิวัตร รองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ กายภาพบำบัด
84 รศ.ดร. อรวรรณ บุราณรักษ์ รองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ กายภาพบำบัด
85 ผศ.ดร. สาวิตรี วันเพ็ญ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ กายภาพบำบัด
86 รศ.ดร. สุกัลยา อมตฉายา รองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ กายภาพบำบัด
87 ผศ. สุภาภรณ์ ผดุงกิจ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กายภาพบำบัด
88 ผศ.ดร. สุรัสวดี เบนเน็ตต์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ กายภาพบำบัด
89 รศ.ดร. อุไรวรรณ ชัชวาลย์ รองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ กายภาพบำบัด
90 อ. ทรงศักดิ์ เจียมรัตนศิลป์ อาจารย์ กายภาพบำบัด
91 รศ.ดร. ทวีศักดิ์ จรรยาเจริญ รองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ กายภาพบำบัด
92 รศ.ดร. น้อมจิตต์ นวลเนตร์ รองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ กายภาพบำบัด
93 รศ.ดร. รุ้งทิพย์ พันธุเมธากุล รองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ กายภาพบำบัด
94 นาง มณีมัย ทองอยู่ - สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
95 รศ.ดร. ราตรี ทวิชากรตระกูล รองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ เทคนิคการแพทย์
96 ผศ.ดร. ไมตรี ปะการะสังข์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ เทคนิคการแพทย์
97 ผศ. ลิ่มทอง พรหมดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เทคนิคการแพทย์
98 อ.ดร. กรรณิการ์ กัวหา อาจารย์ เทคนิคการแพทย์
99 รศ.ดร. จุรีรัตน์ ดาดวง รองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ เทคนิคการแพทย์
100 ผศ. จินดารัตน์ ตระกูลทอง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เทคนิคการแพทย์

ข้อมูล ณ วันที่ 19 เมษายน 2564