2009-2015 ©


ข้อมูลสรุปเกี่ยวกับอาจารย์
รายงาน :: ตำแหน่งทางวิชาการ คณะพยาบาลศาสตร์
ลำดับที่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา
1 อ.ดร. ฐิฏิ สังวรวงษ์พนา อาจารย์ -
2 ผศ.ดร. บุษบา สมใจวงษ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ -
3 นาง รัชนี ชาสิงห์แก้ว - -
4 นาย ละมุณ กั้งจำปา - -
5 อ. กาญจนา สุรวาจากุล อาจารย์ -
6 อ.ดร. จารุณี สรกฤช อาจารย์ -
7 อ. มธุลดา ชัยมี อาจารย์ -
8 อ.ดร. วรวรรณ ประชากุล อาจารย์ -
9 นาง อภิชญา สมหาญ - -
10 นาย ทิพยกาย เปรุนาวิน - -
11 อ. จารุวรรณ รัศมีเหลืองอ่อน อาจารย์ -
12 ผศ.ดร. จุฬาภรณ์ ตั้งภักดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ -
13 ผศ.ดร. ณิชาภัตร พุฒิคามิน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ -
14 ผศ.ดร. ลดาวัลย์ พันธุ์พาณิชย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ -
15 ผศ. นันท์นริน ทีฆวิวรรธน์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ -
16 นาง วิภารัตน์ เที่ยงดาห์ - -
17 - -
18 รศ. สุภาพ ณ นคร รองศาสตราจารย์ ชีววิทยา
19 นาง - เทคโนโลยีเภสัชกรรม
20 ผศ.ดร. นิลุบล รุจิรประเสริฐ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ การพยาบาล
21 ผศ. พรรณวดี ตันติศิรินทร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ การพยาบาล
22 รศ.ดร. ชัจคเณค์ แพรขาว รองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ การพยาบาล
23 ผศ.ดร. รัชตวรรณ ศรีตระกูล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ การพยาบาล
24 รศ. วิลาวรรณ พันธุ์พฤกษ์ รองศาสตราจารย์ การพยาบาล
25 อ.ดร. อัจฉริยา วงษ์อินทร์จันทร์ อาจารย์ การพยาบาล
26 ผศ.ดร. กล้าเผชิญ โชคบำรุง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ การพยาบาล
27 ผศ.ดร. ดลวิวัฒน์ แสนโสม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ การพยาบาล
28 ผศ.ดร. พัชราภรณ์ เจนใจวิทย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ การพยาบาล
29 ผศ.ดร. วิลาวัณย์ ชมนิรัตน์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ การพยาบาล
30 ผศ. แก้วกาญจน์ เสือรัมย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ การพยาบาล
31 รศ.ดร. สุทธิลักษณ์ ตั้งกีรติชัย รองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ การพยาบาล
32 นาย เปรื่องจิตร ฆารรัศมี - การพยาบาล
33 รศ.ดร. ภารดี นานาศิลป์ รองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ -
34 รศ. สุวิภา โกสุมวัชราภรณ์ รองศาสตราจารย์ -
35 ผศ.ดร. มยุรี ลี่ทองอิน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ พื้นฐานการพยาบาล
36 ผศ. ชวนพิศ วงศ์สามัญ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พื้นฐานการพยาบาล
37 รศ.ดร. วรรณภา ศรีธัญรัตน์ รองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ พื้นฐานการพยาบาล
38 ผศ. สุจารี อมรกิจบำรุง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พื้นฐานการพยาบาล
39 ผศ.ดร. สิริมาศ ปิยะวัฒนพงศ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ พื้นฐานการพยาบาล
40 รศ. เพชรไสว ลิ้มตระกูล รองศาสตราจารย์ พื้นฐานการพยาบาล
41 รศ.ดร. ประสบสุข ศรีแสนปาง รองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ พื้นฐานการพยาบาล
42 รศ. ผ่องพรรณ อรุณแสง รองศาสตราจารย์ พื้นฐานการพยาบาล
43 รศ.ดร. บำเพ็ญจิต แสงชาติ รองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ พื้นฐานการพยาบาล
44 อ.ดร. วราลักษณ์ กิตติวัฒน์ไพศาล อาจารย์ พื้นฐานการพยาบาล
45 ผศ.ดร. เพ็ญจันทร์ เลิศรัตน์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ พื้นฐานการพยาบาล
46 รศ.ดร. วิพร เสนารักษ์ รองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ การพยาบาลอายุรศาสตร์และศัลยศาสตร์
47 รศ. อำพน ศรีรักษา รองศาสตราจารย์ การพยาบาลอายุรศาสตร์และศัลยศาสตร์
48 ผศ. จงรัก อิฐรัตน์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ การพยาบาลอายุรศาสตร์และศัลยศาสตร์
49 รศ. ชิดชม สุวรรณน้อย รองศาสตราจารย์ การพยาบาลอายุรศาสตร์และศัลยศาสตร์
50 รศ. ตวงพร พุ่มทองดี รองศาสตราจารย์ การพยาบาลอายุรศาสตร์และศัลยศาสตร์
51 รศ. ตวงพร พุ่มทองดี รองศาสตราจารย์ การพยาบาลอายุรศาสตร์และศัลยศาสตร์
52 ผศ.ดร. ชวนพิศ ทำนอง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ การพยาบาลอายุรศาสตร์และศัลยศาสตร์
53 อ. อัจฉรา หล่อวิจิตร อาจารย์ การพยาบาลอายุรศาสตร์และศัลยศาสตร์
54 ผศ.ดร. โสภิดา ทัดพินิจ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ การพยาบาลอายุรศาสตร์และศัลยศาสตร์
55 ผศ. พรทิพย์ บุญพวง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ การพยาบาลอายุรศาสตร์และศัลยศาสตร์
56 ผศ. พรรณงาม พรรณเชษฐ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ การพยาบาลอายุรศาสตร์และศัลยศาสตร์
57 รศ. สุจิตรา ลิ้มอำนวยลาภ รองศาสตราจารย์ การพยาบาลอายุรศาสตร์และศัลยศาสตร์
58 รศ.ดร. สุจิตรา เหลืองอมรเลิศ รองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ การพยาบาลอายุรศาสตร์และศัลยศาสตร์
59 รศ.ดร. สุวรรณา บุญยะลีพรรณ รองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ การพยาบาลอายุรศาสตร์และศัลยศาสตร์
60 ผศ. เพลินตา ศิริปการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ การพยาบาลอายุรศาสตร์และศัลยศาสตร์
61 รศ. ศรีเทียน ตรีศิริรัตน์ รองศาสตราจารย์ การพยาบาลอายุรศาสตร์และศัลยศาสตร์
62 รศ.ดร. เอื้อมพร ทองกระจาย รองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ การพยาบาลอายุรศาสตร์และศัลยศาสตร์
63 นาง อัมพรพรรณ ธีรานุตร - การพยาบาลอายุรศาสตร์และศัลยศาสตร์
64 ผศ.ดร. จิตภินันท์ ศรีจักรโคตร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ การพยาบาลอายุรศาสตร์และศัลยศาสตร์
65 ผศ. นิภา อังศุภากร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ การพยาบาลแม่และเด็ก
66 ผศ.ดร. วิไล เกิดผล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ การพยาบาลแม่และเด็ก
67 ผศ. ดุษฎี มุขสมบัติ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ การพยาบาลแม่และเด็ก
68 รศ. พิมภา สุตรา รองศาสตราจารย์ การพยาบาลแม่และเด็ก
69 รศ.ดร. จินตนา ตั้งวรพงศ์ชัย รองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ การพยาบาลแม่และเด็ก
70 ศ.ดร. ดารุณี จงอุดมการณ์ ศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ การพยาบาลแม่และเด็ก
71 นางสาว ปุญทรี พ่วงสุวรรณ - การพยาบาลแม่และเด็ก
72 อ. พรทิพา สมบัติ อาจารย์ การพยาบาลแม่และเด็ก
73 ผศ. พิเชษฐ เรืองสุขสุด ผู้ช่วยศาสตราจารย์ การพยาบาลแม่และเด็ก
74 รศ.ดร. พูลสุข ศิริพูล รองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ การพยาบาลแม่และเด็ก
75 รศ. วิจิตรา เสนา รองศาสตราจารย์ การพยาบาลแม่และเด็ก
76 ผศ.ดร. สุพรรณี สุ่มเล็ก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ การพยาบาลแม่และเด็ก
77 ผศ.ดร. เสาวมาศ คุณล้าน เถื่อนนาดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ การพยาบาลแม่และเด็ก
78 รศ. จิราวรรณ แท่นวัฒนกุล รองศาสตราจารย์ การพยาบาลแม่และเด็ก
79 ผศ.ดร. นิลาวรรณ ฉันทะปรีดา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ การพยาบาลแม่และเด็ก
80 รศ.ดร. เสาวคนธ์ วีระศิริ รองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ การพยาบาลแม่และเด็ก
81 ผศ. เจือจันทน์ เรืองศรี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ การพยาบาลแม่และเด็ก
82 รศ.ดร. สมพร รุ่งเรืองกลกิจ รองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ การพยาบาลจิตเวชศาสตร์
83 รศ.ดร. กฤตยา แสวงเจริญ รองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ การพยาบาลจิตเวชศาสตร์
84 รศ.ดร. ดรุณี รุจกรกานต์ รองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ การพยาบาลจิตเวชศาสตร์
85 ผศ.ดร. จินตนา ลี้ละไกรวรรณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ การพยาบาลจิตเวชศาสตร์
86 ศ.ดร. ศิริพร จิรวัฒน์กุล ศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ การพยาบาลจิตเวชศาสตร์
87 รศ. ปิญากรณ์ ชุตังกร รองศาสตราจารย์ การพยาบาลจิตเวชศาสตร์
88 รศ. รัชนีบูล เศรษฐภูมิรินทร์ รองศาสตราจารย์ การพยาบาลจิตเวชศาสตร์
89 ผศ.ดร. อรสา กงตาล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ การพยาบาลสาธารณสุขศาสตร์
90 รศ.ดร. นิตย์ ทัศนิยม รองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ การพยาบาลสาธารณสุขศาสตร์
91 รศ. พรรณี เหมือนวงศ์ รองศาสตราจารย์ การพยาบาลสาธารณสุขศาสตร์
92 รศ.ดร. สมจิต แดนสีแก้ว รองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ การพยาบาลสาธารณสุขศาสตร์
93 รศ. อัมพร เจริญชัย รองศาสตราจารย์ การพยาบาลสาธารณสุขศาสตร์
94 รศ.ดร. ขนิษฐา นันทบุตร รองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ การพยาบาลสาธารณสุขศาสตร์
95 รศ.ดร. พนิษฐา พานิชาชีวะกุล รองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ การพยาบาลสาธารณสุขศาสตร์
96 รศ. วันเพ็ญ ปัณราช รองศาสตราจารย์ การพยาบาลสาธารณสุขศาสตร์
97 รศ. สุขุมาล ธนาเศรษฐอังกูล รองศาสตราจารย์ การพยาบาลสาธารณสุขศาสตร์
98 ผศ. เพลินพิศ วิยะทัศน์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ การพยาบาลสาธารณสุขศาสตร์
99 ศ.ดร. เกษราวัลณ์ นิลวรางกูร ศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ การพยาบาลสาธารณสุขศาสตร์
100 รศ. สมพร วัฒนนุกูลเกียรติ รองศาสตราจารย์ การพยาบาลสูติศาสตร์
101 ผศ.ดร. ปราณี ธีรโสภณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ การพยาบาลสูติศาสตร์
102 ผศ. วัลภา บินสมประสงค์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ การพยาบาลสูติศาสตร์
103 รศ.ดร. สร้อย อนุสรณ์ธีรกุล รองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ การพยาบาลสูติศาสตร์
104 ผศ.ดร. ขนิษฐา วรธงชัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ การพยาบาลสูติศาสตร์
105 ผศ. ปิยนุช บุญเพิ่ม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ การพยาบาลสูติศาสตร์
106 รศ. มณฑิรา เขียวยิ่ง รองศาสตราจารย์ การพยาบาลสูติศาสตร์
107 ผศ. สุชาดา สุวรรณคำ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ การพยาบาลสูติศาสตร์
108 ผศ. อุสาห์ ศุภรพันธ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ การพยาบาลสูติศาสตร์
109 ผศ. ชลรดาก์ พันธุชิน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ การพยาบาลสูติศาสตร์
110 ผศ.ดร. อธิษฐาน ชินสุวรรณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ การพยาบาลสูติศาสตร์
111 ผศ.ดร. โสมภัทร ศรไชย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ การพยาบาลสูติศาสตร์
112 ผศ. ประภาศรี เกิดเกรียงไกร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ การพยาบาลสูติศาสตร์
113 รศ. มณีรัตน์ ภัทรจินดา รองศาสตราจารย์ การพยาบาลสูติศาสตร์
114 รศ.ดร. ปิยะรัตน์ นิลอัยยกา รองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ การพยาบาลสูติศาสตร์
115 ผศ.ดร. พักตร์วิไล ศรีแสง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ การพยาบาลสูติศาสตร์
116 รศ. กัลยา พัฒนะศรี รองศาสตราจารย์ การศึกษาวิจัยและการบริหารการพยาบาล
117 ผศ. บุศรา กาญจนบัตร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ การศึกษาวิจัยและการบริหารการพยาบาล
118 รศ. บุญศรี ปราบณศักดิ์ รองศาสตราจารย์ การศึกษาวิจัยและการบริหารการพยาบาล
119 รศ.ดร. มาริสา ไกรฤกษ์ รองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ การศึกษาวิจัยและการบริหารการพยาบาล
120 ผศ. วรรณภา นิวาสะวัต ผู้ช่วยศาสตราจารย์ การศึกษาวิจัยและการบริหารการพยาบาล
121 รศ. วิภาพร วรหาญ รองศาสตราจารย์ การศึกษาวิจัยและการบริหารการพยาบาล
122 รศ.ดร. วรรณชนก จันทชุม รองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ การศึกษาวิจัยและการบริหารการพยาบาล
123 ผศ. สุนันท์ สังวรวงษ์พนา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ การศึกษาวิจัยและการบริหารการพยาบาล
124 รศ. เพ็ญศรี ชุนใช้ รองศาสตราจารย์ การศึกษาวิจัยและการบริหารการพยาบาล
125 ผศ. ทิพวัลย์ โพธิแท่น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ การพยาบาลผู้สูงอายุ
126 ผศ.ดร. นงลักษณ์ เมธากาญจนศักดิ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ การพยาบาลผู้สูงอายุ
127 อ.ดร. นัดดา คำนิยม อาจารย์ - คณะ / ไม่ระบุภาค -
128 ผศ.ดร. สมรภพ บรรหารักษ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ - คณะ / ไม่ระบุภาค -
129 ผศ.ดร. สมจิตร เมืองพิล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ - คณะ / ไม่ระบุภาค -
130 อ. กนกวรรณ กุลชาติ อาจารย์ - คณะ / ไม่ระบุภาค -
131 ผศ.ดร. สุพัฒนา ศักดิษฐานนท์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ - คณะ / ไม่ระบุภาค -
132 นาย ยงยศ สวัสดิพรพัลลภ - กองแผนงาน
133 นาย ณรงค์ชัย คำภูมี - กองแผนงาน
134 อ.ดร. สุมน ปิ่นเจริญ อาจารย์ - ยังไม่กำหนด -
135 รศ.ดร. ชลิดา ธนัฐธีรกุล รองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ - ยังไม่กำหนด -
136 ผศ.ดร. ปัทมา สุริต ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ - ยังไม่กำหนด -
137 ผศ.ดร. ลัฆวี ปิยะบัณฑิตกุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ - ยังไม่กำหนด -
138 ผศ.ดร. วาสนา รวยสูงเนิน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ - ยังไม่กำหนด -
139 ผศ.ดร. ศิริพร ดอนแก้วบัว ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ - ยังไม่กำหนด -
140 ผศ.ดร. อภิญญา จำปามูล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ - ยังไม่กำหนด -
141 ผศ.ดร. ชนกฤทัย ชื่นอารมณ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ - ยังไม่กำหนด -
142 ผศ.ดร. พีรพงษ์ บุญสวัสดิ์กุลชัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ - ยังไม่กำหนด -
143 รศ. ภัณฑิลา อิฐรัตน์ รองศาสตราจารย์ - ยังไม่กำหนด -
144 ผศ.ดร. อมรรัตน์ ศรีคำสุข ไซโตะ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ - ยังไม่กำหนด -
145 อ.ดร. นิศาชล บุบผา อาจารย์
146 อ.ดร. ทิวาวรรณ เทพา อาจารย์
147 อ.ดร. ปาริชาติ วงศ์ก้อม อาจารย์
148 ผศ. มะลิวรรณ ศิลารัตน์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์
149 อ.ดร. กิตติภูมิ ภิญโย อาจารย์
150 ผศ.ดร. สมปรารถนา ดาผา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์
151 อ.ดร. สุทธินันท์ สุบินดี อาจารย์

ข้อมูล ณ วันที่ 19 เมษายน 2564