2009-2015 ©


ข้อมูลสรุปเกี่ยวกับอาจารย์
รายงาน :: คุณสมบัติ คณะพยาบาลศาสตร์
ลำดับที่ ชื่อ-สกุล คุณสมบัติ ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา
1 อ.ดร. ฐิฏิ สังวรวงษ์พนา อาจารย์ประจำ -
2 ผศ.ดร. บุษบา สมใจวงษ์ อาจารย์ประจำ -
3 นาง รัชนี ชาสิงห์แก้ว - -
4 นาย ละมุณ กั้งจำปา - -
5 อ. กาญจนา สุรวาจากุล อาจารย์ประจำ -
6 อ.ดร. จารุณี สรกฤช อาจารย์ประจำ -
7 อ. มธุลดา ชัยมี - -
8 อ.ดร. วรวรรณ ประชากุล อาจารย์ประจำ -
9 นาง อภิชญา สมหาญ - -
10 นาย ทิพยกาย เปรุนาวิน - -
11 อ. จารุวรรณ รัศมีเหลืองอ่อน - -
12 ผศ.ดร. จุฬาภรณ์ ตั้งภักดี อาจารย์ประจำ -
13 ผศ.ดร. ณิชาภัตร พุฒิคามิน อาจารย์ประจำ -
14 ผศ.ดร. ลดาวัลย์ พันธุ์พาณิชย์ อาจารย์ประจำ -
15 ผศ. นันท์นริน ทีฆวิวรรธน์ อาจารย์ประจำ -
16 นาง วิภารัตน์ เที่ยงดาห์ - -
17 - -
18 รศ. สุภาพ ณ นคร - ชีววิทยา
19 นาง - เทคโนโลยีเภสัชกรรม
20 ผศ.ดร. นิลุบล รุจิรประเสริฐ อาจารย์ประจำ การพยาบาล
21 ผศ. พรรณวดี ตันติศิรินทร์ อาจารย์ประจำ การพยาบาล
22 รศ.ดร. ชัจคเณค์ แพรขาว อาจารย์ประจำ การพยาบาล
23 ผศ.ดร. รัชตวรรณ ศรีตระกูล อาจารย์ประจำ การพยาบาล
24 รศ. วิลาวรรณ พันธุ์พฤกษ์ - การพยาบาล
25 อ.ดร. อัจฉริยา วงษ์อินทร์จันทร์ อาจารย์ประจำ การพยาบาล
26 ผศ.ดร. กล้าเผชิญ โชคบำรุง อาจารย์ประจำ การพยาบาล
27 ผศ.ดร. ดลวิวัฒน์ แสนโสม อาจารย์ประจำ การพยาบาล
28 ผศ.ดร. พัชราภรณ์ เจนใจวิทย์ อาจารย์ประจำ การพยาบาล
29 ผศ.ดร. วิลาวัณย์ ชมนิรัตน์ อาจารย์ประจำ การพยาบาล
30 ผศ. แก้วกาญจน์ เสือรัมย์ อาจารย์ประจำ การพยาบาล
31 รศ.ดร. สุทธิลักษณ์ ตั้งกีรติชัย - การพยาบาล
32 นาย เปรื่องจิตร ฆารรัศมี - การพยาบาล
33 รศ.ดร. ภารดี นานาศิลป์ - -
34 รศ. สุวิภา โกสุมวัชราภรณ์ - -
35 ผศ.ดร. มยุรี ลี่ทองอิน อาจารย์ประจำ พื้นฐานการพยาบาล
36 ผศ. ชวนพิศ วงศ์สามัญ - พื้นฐานการพยาบาล
37 รศ.ดร. วรรณภา ศรีธัญรัตน์ อาจารย์ประจำ พื้นฐานการพยาบาล
38 ผศ. สุจารี อมรกิจบำรุง อาจารย์ประจำ พื้นฐานการพยาบาล
39 ผศ.ดร. สิริมาศ ปิยะวัฒนพงศ์ อาจารย์ประจำ พื้นฐานการพยาบาล
40 รศ. เพชรไสว ลิ้มตระกูล อาจารย์ประจำ พื้นฐานการพยาบาล
41 รศ.ดร. ประสบสุข ศรีแสนปาง อาจารย์ประจำ พื้นฐานการพยาบาล
42 รศ. ผ่องพรรณ อรุณแสง อาจารย์ประจำ พื้นฐานการพยาบาล
43 รศ.ดร. บำเพ็ญจิต แสงชาติ อาจารย์ประจำ พื้นฐานการพยาบาล
44 อ.ดร. วราลักษณ์ กิตติวัฒน์ไพศาล อาจารย์ประจำ พื้นฐานการพยาบาล
45 ผศ.ดร. เพ็ญจันทร์ เลิศรัตน์ - พื้นฐานการพยาบาล
46 รศ.ดร. วิพร เสนารักษ์ อาจารย์ประจำ การพยาบาลอายุรศาสตร์และศัลยศาสตร์
47 รศ. อำพน ศรีรักษา - การพยาบาลอายุรศาสตร์และศัลยศาสตร์
48 ผศ. จงรัก อิฐรัตน์ - การพยาบาลอายุรศาสตร์และศัลยศาสตร์
49 รศ. ชิดชม สุวรรณน้อย - การพยาบาลอายุรศาสตร์และศัลยศาสตร์
50 รศ. ตวงพร พุ่มทองดี - การพยาบาลอายุรศาสตร์และศัลยศาสตร์
51 รศ. ตวงพร พุ่มทองดี - การพยาบาลอายุรศาสตร์และศัลยศาสตร์
52 ผศ.ดร. ชวนพิศ ทำนอง - การพยาบาลอายุรศาสตร์และศัลยศาสตร์
53 อ. อัจฉรา หล่อวิจิตร อาจารย์ประจำ การพยาบาลอายุรศาสตร์และศัลยศาสตร์
54 ผศ.ดร. โสภิดา ทัดพินิจ - การพยาบาลอายุรศาสตร์และศัลยศาสตร์
55 ผศ. พรทิพย์ บุญพวง อาจารย์ประจำ การพยาบาลอายุรศาสตร์และศัลยศาสตร์
56 ผศ. พรรณงาม พรรณเชษฐ์ - การพยาบาลอายุรศาสตร์และศัลยศาสตร์
57 รศ. สุจิตรา ลิ้มอำนวยลาภ - การพยาบาลอายุรศาสตร์และศัลยศาสตร์
58 รศ.ดร. สุจิตรา เหลืองอมรเลิศ - การพยาบาลอายุรศาสตร์และศัลยศาสตร์
59 รศ.ดร. สุวรรณา บุญยะลีพรรณ อาจารย์ประจำ การพยาบาลอายุรศาสตร์และศัลยศาสตร์
60 ผศ. เพลินตา ศิริปการ อาจารย์ประจำ การพยาบาลอายุรศาสตร์และศัลยศาสตร์
61 รศ. ศรีเทียน ตรีศิริรัตน์ อาจารย์ประจำ การพยาบาลอายุรศาสตร์และศัลยศาสตร์
62 รศ.ดร. เอื้อมพร ทองกระจาย อาจารย์ประจำ การพยาบาลอายุรศาสตร์และศัลยศาสตร์
63 นาง อัมพรพรรณ ธีรานุตร อาจารย์ประจำ การพยาบาลอายุรศาสตร์และศัลยศาสตร์
64 ผศ.ดร. จิตภินันท์ ศรีจักรโคตร อาจารย์ประจำ การพยาบาลอายุรศาสตร์และศัลยศาสตร์
65 ผศ. นิภา อังศุภากร อาจารย์ประจำ การพยาบาลแม่และเด็ก
66 ผศ.ดร. วิไล เกิดผล อาจารย์ประจำ การพยาบาลแม่และเด็ก
67 ผศ. ดุษฎี มุขสมบัติ - การพยาบาลแม่และเด็ก
68 รศ. พิมภา สุตรา - การพยาบาลแม่และเด็ก
69 รศ.ดร. จินตนา ตั้งวรพงศ์ชัย อาจารย์ประจำ การพยาบาลแม่และเด็ก
70 ศ.ดร. ดารุณี จงอุดมการณ์ อาจารย์ประจำ การพยาบาลแม่และเด็ก
71 นางสาว ปุญทรี พ่วงสุวรรณ อาจารย์ประจำ การพยาบาลแม่และเด็ก
72 อ. พรทิพา สมบัติ - การพยาบาลแม่และเด็ก
73 ผศ. พิเชษฐ เรืองสุขสุด อาจารย์ประจำ การพยาบาลแม่และเด็ก
74 รศ.ดร. พูลสุข ศิริพูล อาจารย์ประจำ การพยาบาลแม่และเด็ก
75 รศ. วิจิตรา เสนา อาจารย์ประจำ การพยาบาลแม่และเด็ก
76 ผศ.ดร. สุพรรณี สุ่มเล็ก อาจารย์ประจำ การพยาบาลแม่และเด็ก
77 ผศ.ดร. เสาวมาศ คุณล้าน เถื่อนนาดี อาจารย์ประจำ การพยาบาลแม่และเด็ก
78 รศ. จิราวรรณ แท่นวัฒนกุล อาจารย์ประจำ การพยาบาลแม่และเด็ก
79 ผศ.ดร. นิลาวรรณ ฉันทะปรีดา อาจารย์ประจำ การพยาบาลแม่และเด็ก
80 รศ.ดร. เสาวคนธ์ วีระศิริ อาจารย์ประจำ การพยาบาลแม่และเด็ก
81 ผศ. เจือจันทน์ เรืองศรี - การพยาบาลแม่และเด็ก
82 รศ.ดร. สมพร รุ่งเรืองกลกิจ อาจารย์ประจำ การพยาบาลจิตเวชศาสตร์
83 รศ.ดร. กฤตยา แสวงเจริญ อาจารย์ประจำ การพยาบาลจิตเวชศาสตร์
84 รศ.ดร. ดรุณี รุจกรกานต์ - การพยาบาลจิตเวชศาสตร์
85 ผศ.ดร. จินตนา ลี้ละไกรวรรณ - การพยาบาลจิตเวชศาสตร์
86 ศ.ดร. ศิริพร จิรวัฒน์กุล - การพยาบาลจิตเวชศาสตร์
87 รศ. ปิญากรณ์ ชุตังกร อาจารย์ประจำ การพยาบาลจิตเวชศาสตร์
88 รศ. รัชนีบูล เศรษฐภูมิรินทร์ - การพยาบาลจิตเวชศาสตร์
89 ผศ.ดร. อรสา กงตาล อาจารย์ประจำ การพยาบาลสาธารณสุขศาสตร์
90 รศ.ดร. นิตย์ ทัศนิยม - การพยาบาลสาธารณสุขศาสตร์
91 รศ. พรรณี เหมือนวงศ์ - การพยาบาลสาธารณสุขศาสตร์
92 รศ.ดร. สมจิต แดนสีแก้ว อาจารย์ประจำ การพยาบาลสาธารณสุขศาสตร์
93 รศ. อัมพร เจริญชัย - การพยาบาลสาธารณสุขศาสตร์
94 รศ.ดร. ขนิษฐา นันทบุตร อาจารย์ประจำ การพยาบาลสาธารณสุขศาสตร์
95 รศ.ดร. พนิษฐา พานิชาชีวะกุล อาจารย์ประจำ การพยาบาลสาธารณสุขศาสตร์
96 รศ. วันเพ็ญ ปัณราช อาจารย์ประจำ การพยาบาลสาธารณสุขศาสตร์
97 รศ. สุขุมาล ธนาเศรษฐอังกูล - การพยาบาลสาธารณสุขศาสตร์
98 ผศ. เพลินพิศ วิยะทัศน์ - การพยาบาลสาธารณสุขศาสตร์
99 ศ.ดร. เกษราวัลณ์ นิลวรางกูร อาจารย์ประจำ การพยาบาลสาธารณสุขศาสตร์
100 รศ. สมพร วัฒนนุกูลเกียรติ อาจารย์ประจำ การพยาบาลสูติศาสตร์
101 ผศ.ดร. ปราณี ธีรโสภณ อาจารย์ประจำ การพยาบาลสูติศาสตร์
102 ผศ. วัลภา บินสมประสงค์ อาจารย์ประจำ การพยาบาลสูติศาสตร์
103 รศ.ดร. สร้อย อนุสรณ์ธีรกุล อาจารย์ประจำ การพยาบาลสูติศาสตร์
104 ผศ.ดร. ขนิษฐา วรธงชัย อาจารย์ประจำ การพยาบาลสูติศาสตร์
105 ผศ. ปิยนุช บุญเพิ่ม อาจารย์ประจำ การพยาบาลสูติศาสตร์
106 รศ. มณฑิรา เขียวยิ่ง - การพยาบาลสูติศาสตร์
107 ผศ. สุชาดา สุวรรณคำ อาจารย์ประจำ การพยาบาลสูติศาสตร์
108 ผศ. อุสาห์ ศุภรพันธ์ อาจารย์ประจำ การพยาบาลสูติศาสตร์
109 ผศ. ชลรดาก์ พันธุชิน - การพยาบาลสูติศาสตร์
110 ผศ.ดร. อธิษฐาน ชินสุวรรณ อาจารย์ประจำ การพยาบาลสูติศาสตร์
111 ผศ.ดร. โสมภัทร ศรไชย อาจารย์ประจำ การพยาบาลสูติศาสตร์
112 ผศ. ประภาศรี เกิดเกรียงไกร - การพยาบาลสูติศาสตร์
113 รศ. มณีรัตน์ ภัทรจินดา อาจารย์ประจำ การพยาบาลสูติศาสตร์
114 รศ.ดร. ปิยะรัตน์ นิลอัยยกา - การพยาบาลสูติศาสตร์
115 ผศ.ดร. พักตร์วิไล ศรีแสง อาจารย์ประจำ การพยาบาลสูติศาสตร์
116 รศ. กัลยา พัฒนะศรี - การศึกษาวิจัยและการบริหารการพยาบาล
117 ผศ. บุศรา กาญจนบัตร - การศึกษาวิจัยและการบริหารการพยาบาล
118 รศ. บุญศรี ปราบณศักดิ์ - การศึกษาวิจัยและการบริหารการพยาบาล
119 รศ.ดร. มาริสา ไกรฤกษ์ อาจารย์ประจำ การศึกษาวิจัยและการบริหารการพยาบาล
120 ผศ. วรรณภา นิวาสะวัต - การศึกษาวิจัยและการบริหารการพยาบาล
121 รศ. วิภาพร วรหาญ อาจารย์ประจำ การศึกษาวิจัยและการบริหารการพยาบาล
122 รศ.ดร. วรรณชนก จันทชุม อาจารย์ประจำ การศึกษาวิจัยและการบริหารการพยาบาล
123 ผศ. สุนันท์ สังวรวงษ์พนา - การศึกษาวิจัยและการบริหารการพยาบาล
124 รศ. เพ็ญศรี ชุนใช้ - การศึกษาวิจัยและการบริหารการพยาบาล
125 ผศ. ทิพวัลย์ โพธิแท่น - การพยาบาลผู้สูงอายุ
126 ผศ.ดร. นงลักษณ์ เมธากาญจนศักดิ์ อาจารย์ประจำ การพยาบาลผู้สูงอายุ
127 อ.ดร. นัดดา คำนิยม - - คณะ / ไม่ระบุภาค -
128 ผศ.ดร. สมรภพ บรรหารักษ์ - - คณะ / ไม่ระบุภาค -
129 ผศ.ดร. สมจิตร เมืองพิล อาจารย์ประจำ - คณะ / ไม่ระบุภาค -
130 อ. กนกวรรณ กุลชาติ - - คณะ / ไม่ระบุภาค -
131 ผศ.ดร. สุพัฒนา ศักดิษฐานนท์ อาจารย์ประจำ - คณะ / ไม่ระบุภาค -
132 นาย ยงยศ สวัสดิพรพัลลภ - กองแผนงาน
133 นาย ณรงค์ชัย คำภูมี - กองแผนงาน
134 อ.ดร. สุมน ปิ่นเจริญ - - ยังไม่กำหนด -
135 รศ.ดร. ชลิดา ธนัฐธีรกุล อาจารย์ประจำ - ยังไม่กำหนด -
136 ผศ.ดร. ปัทมา สุริต อาจารย์ประจำ - ยังไม่กำหนด -
137 ผศ.ดร. ลัฆวี ปิยะบัณฑิตกุล อาจารย์ประจำ - ยังไม่กำหนด -
138 ผศ.ดร. วาสนา รวยสูงเนิน อาจารย์ประจำ - ยังไม่กำหนด -
139 ผศ.ดร. ศิริพร ดอนแก้วบัว อาจารย์ประจำ - ยังไม่กำหนด -
140 ผศ.ดร. อภิญญา จำปามูล อาจารย์ประจำ - ยังไม่กำหนด -
141 ผศ.ดร. ชนกฤทัย ชื่นอารมณ์ อาจารย์ประจำ - ยังไม่กำหนด -
142 ผศ.ดร. พีรพงษ์ บุญสวัสดิ์กุลชัย อาจารย์ประจำ - ยังไม่กำหนด -
143 รศ. ภัณฑิลา อิฐรัตน์ อาจารย์ประจำ - ยังไม่กำหนด -
144 ผศ.ดร. อมรรัตน์ ศรีคำสุข ไซโตะ - - ยังไม่กำหนด -
145 อ.ดร. นิศาชล บุบผา -
146 อ.ดร. ทิวาวรรณ เทพา -
147 อ.ดร. ปาริชาติ วงศ์ก้อม -
148 ผศ. มะลิวรรณ ศิลารัตน์ -
149 อ.ดร. กิตติภูมิ ภิญโย -
150 อ.ดร. สมปรารถนา ดาผา -
151 อ.ดร. สุทธินันท์ สุบินดี -

ข้อมูล ณ วันที่ 17 เมษายน 2564