Custom_32
รายละเอียดรายวิชาในหลักสูตร วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (แผน ก แบบ ก 2)
1. หมวดวิชา เลือก      จำหน่วยกิต 18 หน่วยกิต  
       นักศึกษาที่เรียนหลักสูตรแผน ก. แบบ ก(2) ให้เลือกลงทะเบียนเรียนวิชาต่าง ๆ ไม่น้อยกว่า 18 หน่วยกิต จากรายวิชาดังต่อไปนี้ หรือรายวิชาอื่น ๆ ที่ภาควิชาฯ ประกาศเพิ่มเติมในภายหลัง  
 
  319701 การวิเคราะห์เชิงนิเวศวิทยา 3(2-1-0)
      ECOLOGICAL ANALYSIS  
  319702 นิเวศวิทยาสัตว์เลื้อยคลาน 3(2-1-0)
      REPTILE ECOLOGY  
  319703 นิเวศวิทยาสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง 3(2-1-0)
      INVERTEBRATE ECOLOGY  
  319704 ชีววิทยาประชากร 3(2-1-0)
      POPULATION BIOLOGY  
  319711 การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม 3(2-1-0)
      ENVIROMENTAL ANALYSIS  
  319712 ชีววิทยาของน้ำเสีย 3(2-1-0)
      WASTEWATER BIOLOGY  
  319713 วิทยาศาสตร์บรรยากาศ 3(2-1-0)
      ATMOSPHERIC SCIENCE  
  319714 พิษวิทยาสิ่งแวดล้อม 3(2-1-0)
      ENVIRONMENTAL TOXICOLOGY  
  319801 นิเวศวิทยาเชิงพฤติกรรม 3(2-1-0)
      BEHAVIORAL ECOLOGY  
  319802 นิเวศวิทยาชุมชน 3(2-1-0)
      COMMUNITY ECOLOGY  
  319803 นิเวศวิทยาของมนุษย์ 2(2-0-0)
      HUMAN ECOLOGY  
  319804 นิเวศวิทยาของป่าไม้ 3(2-1-0)
      FOREST ECOLOGY  
  319811 การจัดการสิ่งแวดล้อมแบบบูรณาการ 3(2-1-0)
      INTERGRATED ENVIRONMENTAL MANAGEMENT  
  319812 การประเมินสิ่งแวดล้อม 3(2-1-0)
      ENVIRONMENTAL ASSESSMENT  
  319813 การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 2(2-0-0)
      NATURAL RESOURCES CONSERVATION  
  319814 การจำลองแบบทางสิ่งแวดล้อม 3(2-1-0)
      ENVIRONMENTAL MODELING  
  319815 การจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรพลังงาน 3(3-0-0)
      ENERGY RESOURCE MANAGEMENT AND CONSERVATION  
 
 
 
2. หมวดวิชา วิทยานิพนธ์      จำหน่วยกิต 12 หน่วยกิต  
       หมวดวิชาวิทยานิพนธ์ หมายถึง หมวดวิชาที่ต้องการให้นักศึกษาทำการวิจัยในหัวข้อที่อาจารย์ที่ปรึกษาและคณะกรรมการวิทยานิพนธ์เห็นชอบ สำหรับนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในหลักสูตร แผน ก. แบบ ก(2) ต้องลงทะเบียนไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต ได้แก่วิชา  
 
  319899 วิทยานิพนธ์ 12(12-0-0)
      THESIS  
 
 
 
3. หมวดวิชา เสริมพื้นฐาน ไม่นับหน่วยกิต      จำหน่วยกิต 0 หน่วยกิต  
       หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน หมายถึง  หมวดวิชาที่มุ่งเพื่อปรับพื้นความรู้ในระดับบัณฑิตศึกษาของนักศึกษาบางคน  เพื่อให้พร้อมที่จะศึกษาในระดับปริญญาโทสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ต่อไป  ทั้งนี้เป็นการลงทะเบียนแบบไม่นับหน่วยกิตและไม่คิดค่าคะแนน โดยวัดผลการศึกษาเป็น  S  หรือ  U  ประกอบด้วยรายวิชาต่างๆ ของภาควิชาฯ ซึ่งอาจารย์ที่ปรึกษาเห็นว่าสอดคล้องกับการศึกษาต่อไป หรือรายวิชาอื่น ๆ นอกภาควิชา ฯ ซึ่งอาจารย์ที่ปรึกษาโดยความเห็นชอบของหัวหน้าภาควิชา ฯ หรือคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยแนะนำให้ลงทะเบียนเรียน       
 
 
4. หมวดวิชา บังคับ      จำหน่วยกิต 6 หน่วยกิต  
       นักศึกษาทุกคนที่เรียนหลักสูตรแผน ก แบบ ก(2) จะต้องลงทะเบียนเรียนวิชาบังคับรวม 6 หน่วยกิต จากรายวิชาดังต่อไปนี้  
 
  319700 ระเบียบวิธีวิจัยทางวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 2(2-0-0)
      RESEARCH METHODOLOGY IN ENVIRONMENTAL SCIENCE  
  319891 สัมมนา 1 1(0-1-0)
      SEMINAR I  
  319892 สัมมนา 2 1(0-1-0)
      SEMINAR II  
  319894 ปัญหาพิเศษ 2(2-0-0)
      SPECIAL PROBLEMS  
 
 
 

 
กลุ่มภารกิจพัฒนาวิชาการ สำนักบริหารและพัฒนาวิชการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โทร 043 203200 ภายใน 11940