2009-2015 ©


ข้อมูลสรุปเกี่ยวกับอาจารย์
รายงาน :: ตำแหน่งทางวิชาการ คณะเภสัชศาสตร์
ลำดับที่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา
1 ผศ. นลิน สุนทรพิมล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ -
2 นาง ลำมัย ปะระมัดตะโก - -
3 นาง ศศิธร เหล่าเมธากร - -
4 รศ.ดร. นุจรี ประทีปะวณิช จอห์นส รองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ -
5 อ. ชุลีกร ศิริแสงตระกูล อาจารย์ -
6 ผศ.ดร. นาฏศจี นวลแก้ว ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ -
7 นางสาว พรวิภา สัตนาโค - -
8 นาง อัญชลี หนักแน่น - -
9 นาง กุลธิดา รักศิลป์ - -
10 นาง บุญน้อม อริยานันทพงศ์ - -
11 อ. ประพจน์ วัฒนล้ำเลิศ อาจารย์ -
12 ผศ.ดร. เยาวเรศ ชูลิขิต ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ -
13 อ. อมรรัตน์ วิริยะโรจน์ อาจารย์ -
14 นางสาว จีระวัฒน์ หาญเวช - -
15 นาง เกษราภรณ์ ธรรมดา - -
16 ผศ.ดร. อัจฉรา ธรรมถาวร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ ชีววิทยา
17 รศ.ดร. ศักดา ดาดวง รองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ ชีวเคมี
18 นาย - ชีวเคมี
19 ผศ.ดร. นภภัค ใจภักดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ -
20 ผศ.ดร. ดวงกมล ศักดิ์เลิศสกุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ -
21 ผศ.ดร. นาฏศจี นวลแก้ว ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ -
22 รศ. ศุภชัย ติยวรนันท์ รองศาสตราจารย์ -
23 ผศ.ดร. ปฐมทรรศน์ ศรีสุข ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ -
24 ผศ.ดร. อัจฉราวรรณ โตภาคงาม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ -
25 รศ.ดร. นฤมล เจริญศิริพรกุล รองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ เภสัชกรรมคลินิก
26 รศ.ดร. นุจรี ประทีปะวณิช จอห์นส รองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ เภสัชกรรมคลินิก
27 รศ.ดร. อาภรณี ไชยาคำ รองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ เภสัชกรรมคลินิก
28 ผศ.ดร. เชิดชัย สุนทรภาส ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ เภสัชกรรมคลินิก
29 ผศ.ดร. จุลรัตน์ คนศิลป์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ เภสัชกรรมคลินิก
30 รศ.ดร. จุฬาภรณ์ ลิมวัฒนานนท์ รองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ เภสัชกรรมคลินิก
31 รศ.ดร. วิวรรธน์ อัครวิเชียร รองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ เภสัชกรรมคลินิก
32 ผศ.ดร. วริมา วงศ์พาณิชย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ เภสัชพฤกษศาสตร์และเภสัชวินิจฉัย
33 ศ.ดร. ชยันต์ พิเชียรสุนทร ศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ เภสัชพฤกษศาสตร์และเภสัชวินิจฉัย
34 ศ.ดร. วราภรณ์ ภูตะลุน ศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ เภสัชพฤกษศาสตร์และเภสัชวินิจฉัย
35 ผศ.ดร. ศรีสมพร ปรีเปรม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ เภสัชพฤกษศาสตร์และเภสัชวินิจฉัย
36 รศ.ดร. จินดา หวังบุญสกุล รองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ เภสัชเคมี
37 รศ.ดร. วิรัช เรืองศรีตระกูล รองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ เภสัชเคมี
38 รศ.ดร. ฉันทนา อารมย์ดี รองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ เภสัชเคมี
39 รศ.ดร. สุมนต์ สกลไชย รองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ เภสัชเคมี
40 ศ.ดร. กนกวรรณ จารุกำจร ศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ เภสัชเคมี
41 รศ.ดร. นาถธิดา วีระปรียากูร รองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ เภสัชเคมี
42 อ.ดร. อัจฉรา ศรีสดใส อาจารย์ พิษวิทยา
43 รศ.ดร. ธีระ ฤทธิรอด รองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ เทคโนโลยีเภสัชกรรม
44 รศ.ดร. จอมใจ พีรพัฒนา รองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ เทคโนโลยีเภสัชกรรม
45 รศ.ดร. วัชรี คุณกิตติ รองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ เทคโนโลยีเภสัชกรรม
46 รศ.ดร. เดชพล ปรีชากุล รองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ เทคโนโลยีเภสัชกรรม
47 ผศ.ดร. ดวงกมล เลียวกิตติกุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ เทคโนโลยีเภสัชกรรม
48 ผศ.ดร. มานิตา หาญพานิชเจริญ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ เทคโนโลยีเภสัชกรรม
49 อ.ดร. สุรชัย พลานุภาพ อาจารย์ เทคโนโลยีเภสัชกรรม
50 ผศ.ดร. อารมย์ ตัตตะวะศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ เทคโนโลยีเภสัชกรรม
51 รศ.ดร. อรุณศรี ปรีเปรม รองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ เทคโนโลยีเภสัชกรรม
52 ผศ.ดร. แคทรียา สุทธานุช ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ เทคโนโลยีเภสัชกรรม
53 นาย สุพล ลิมวัฒนานนท์ - เภสัชกรรมชุมชน
54 ผศ.ดร. กรแก้ว จันทภาษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ เภสัชกรรมชุมชน
55 ผศ.ดร. ชาญชัย จารุภาชน์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ เภสัชกรรมชุมชน
56 รศ.ดร. นุศราพร เกษสมบูรณ์ รองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ เภสัชกรรมชุมชน
57 รศ.ดร. สุพัตรา ชาติบัญชาชัย รองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ เภสัชกรรมชุมชน
58 รศ.ดร. ไพบูลย์ ดาวสดใส รองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ เภสัชกรรมชุมชน
59 นาย รำไพ ป้องนาม - ห้องสมุดคณะศึกษาศาสตร์
60 ผศ.ดร. สุธาร จันทะวงศ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ - คณะ / ไม่ระบุภาค -
61 อ.ดร. ศรัญญา ตันติยาสวัสดิกุล อาจารย์ - คณะ / ไม่ระบุภาค -
62 อ.ดร. สุภิญญา ตันตาปกุล อาจารย์ - คณะ / ไม่ระบุภาค -
63 นาย - อุตสาหการ
64 นาย ภัทรศักดิ์ ธรรมศิริรักษ์ - กองแผนงาน
65 ศ.ดร. ธเนศ พงศ์จรรยากุล ศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ - ยังไม่กำหนด -
66 ศ.ดร. บังอร ศรีพานิชกุลชัย ศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ - ยังไม่กำหนด -
67 ผศ.ดร. วรรณี ชัยเฉลิมพงษ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ - ยังไม่กำหนด -
68 ผศ.ดร. สมชาย สุริยะไกร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ - ยังไม่กำหนด -
69 อ.ดร. อุรชา รังสาดทอง อาจารย์ - ยังไม่กำหนด -
70 ผศ.ดร. เอกพล ลิ้มพงษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ - ยังไม่กำหนด -
71 ผศ.ดร. จันทนา บุญยะรัตน์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ - ยังไม่กำหนด -
72 รศ.ดร. ทิพาพร กาญจนราช รองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ - ยังไม่กำหนด -
73 ผศ.ดร. ธนิสร์ ปทุมานนท์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ - ยังไม่กำหนด -
74 ผศ.ดร. ประธาน ฦาชา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ - ยังไม่กำหนด -
75 ผศ.ดร. ปิยะดา ส่งเสริมสกุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ - ยังไม่กำหนด -
76 รศ.ดร. ยุพาพร ปรีชากุล รองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ - ยังไม่กำหนด -
77 ผศ. รักษวร ใจสะอาด ผู้ช่วยศาสตราจารย์ - ยังไม่กำหนด -
78 รศ.ดร. ตรีเพชร กาญจนภูมิ รองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ - ยังไม่กำหนด -
79 ผศ.ดร. นรินทร์ จันทร์ศรี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ - ยังไม่กำหนด -
80 ผศ.ดร. วิบูลย์ วัฒนนามกุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ - ยังไม่กำหนด -
81 รศ.ดร. วีรวรรณ อุชายภิชาติ รองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ - ยังไม่กำหนด -
82 ผศ.ดร. สุพัตรา ปรศุพัฒนา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ - ยังไม่กำหนด -
83 รศ.ดร. สุภัสร์ สุบงกช รองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ - ยังไม่กำหนด -
84 รศ.ดร. สุภาวดี ดาวดี รองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ - ยังไม่กำหนด -
85 อ. สุรางค์ อิงค์ประเสริฐ อาจารย์ - ยังไม่กำหนด -
86 ผศ.ดร. สุวรรณา วรรัตน์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ - ยังไม่กำหนด -
87 ผศ.ดร. เยาวเรศ ชูลิขิต ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ - ยังไม่กำหนด -
88 ผศ.ดร. ปราโมทย์ มหคุณากร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ - ยังไม่กำหนด -
89 ผศ.ดร. ผดุงขวัญ จิตโรภาส ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ - ยังไม่กำหนด -
90 ผศ.ดร. มณีรัตน์ รัตนามหัทธนะ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ - ยังไม่กำหนด -
91 ผศ. วรรณวิไล เลาลัคนา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ - ยังไม่กำหนด -
92 รศ.ดร. สุธาสินี ทัพพสารพงศ์ รองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ - ยังไม่กำหนด -
93 รศ.ดร. อารีวรรณ เชี่ยวชาญวัฒนา รองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ - ยังไม่กำหนด -
94 ผศ.ดร. เด่นพงศ์ พัฒนเศรษฐานนท์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ - ยังไม่กำหนด -
95 รศ.ดร. กรรนิการ์ ฉัตรสันติประภา รองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ - ยังไม่กำหนด -
96 ผศ.ดร. ทวีศักดิ์ ธิติเมธาโรจน์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ - ยังไม่กำหนด -
97 รศ. สกุลรัตน์ อุษณาวรงค์ รองศาสตราจารย์ - ยังไม่กำหนด -
98 อ.ดร. สุดารัตน์ เอี่ยมตระการ อาจารย์ - ยังไม่กำหนด -
99 ผศ.ดร. หนึ่งฤทัย สุกใส ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ - ยังไม่กำหนด -
100 ผศ.ดร. ศิริลักษณ์ ใจซื่อ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ - ยังไม่กำหนด -
101 ผศ.ดร. เพลินทิพย์ ภูทองกิ่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ - ยังไม่กำหนด -
102 รศ.ดร. วงศ์วิวัฒน์ ทัศนียกุล รองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ - ยังไม่กำหนด -
103 อ.ดร. เกียรติภูมิ พลตรี อาจารย์ - ยังไม่กำหนด -
104 รศ.ดร. สุณี เลิศสินอุดม รองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ สำนักวิชาการ
105 อ. สุพล บุญเสนอ อาจารย์ สำนักวิชาการ
106 ผศ.ดร. รติยา คูเขตพิทักษ์วงศ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ สำนักวิชาการ
107 ผศ.ดร. อรวรรณ มนทกานติรัตน์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ สำนักวิชาการ
108 รศ.ดร. เจนจิรา เรืองชยจตุพร รองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ สำนักวิชาการ
109 อ.ดร. รพี จรุงศิรวัฒน์ อาจารย์

ข้อมูล ณ วันที่ 19 เมษายน 2564