2009-2015 ©


ข้อมูลสรุปเกี่ยวกับอาจารย์
รายงาน :: คุณสมบัติ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
ลำดับที่ ชื่อ-สกุล คุณสมบัติ ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา
1 อ. สุนทร ตุลยะสุข - -
2 อ. ชวนะพล น่วมสวัสดิ์ - -
3 ผศ. ชิงชัย ศิริธร - -
4 อ. บัณฑิต กนิษฐคนธ์ - -
5 ผศ.ดร. สัญชัย สันติเวส - -
6 ผศ.ดร. กฤตภัทร ถาปาลบุตร - -
7 อ. วิรุฬห์ สังข์สุวรรณ - -
8 ผศ.ดร. รัตติกร ศิริขันธ์ บุตรลา - -
9 อ. วรจันทร์ วัฒเนสก์ - -
10 อ. สิราภรณ์ สีหนันทวงศ์ - -
11 นาง เสาวคนธ์ ญาณวุฒิ - -
12 นาง สุดารัตน์ จันทร์เรือง - -
13 นาย เกรียงพงษ์ ภูศรีโสม - -
14 นาย เรืองศักดิ์ ไชยดวงศรี - -
15 นางสาว ผิวพรรณ จันทร์หอม - ห้องสมุดคณะทันตแพทยศาสตร์
16 ผศ.ดร. นยทัต ตันมิตร - - คณะ / ไม่ระบุภาค -
17 ผศ.ดร. สญชัย ลบแย้ม - - คณะ / ไม่ระบุภาค -
18 อ.ดร. ปัทมพร วงศ์วิริยะ - - คณะ / ไม่ระบุภาค -
19 ผศ.ดร. ณัฏฐพงศ์ พรหมพงศธร - - คณะ / ไม่ระบุภาค -
20 ผศ.ดร. วาริน บุญญาพุทธิพงศ์ อาจารย์ประจำ พื้นฐานสถาปัตยกรรม
21 ผศ.ดร. ชนัษฎา จุลลัษเฐียร - พื้นฐานสถาปัตยกรรม
22 รศ. อธิป อุทัยวัฒนานนท์ อาจารย์ประจำ สถาปัตยกรรม
23 ผศ. อรรถ ชมาฤกษ์ อาจารย์ประจำ สถาปัตยกรรม
24 ผศ.ดร. ชำนาญ บุญญาพุทธิพงศ์ อาจารย์ประจำ สถาปัตยกรรม
25 ผศ. นิสรา อารุณี อาจารย์ประจำ สถาปัตยกรรม
26 อ.ดร. สรนาถ สินอุไรพันธ์ อาจารย์ประจำ สถาปัตยกรรม
27 ผศ. สิทธา กองสาสนะ อาจารย์ประจำ สถาปัตยกรรม
28 รศ. กุลศรี ตั้งสกุล - สถาปัตยกรรม
29 ผศ. ชลวุฒิ พรหมสาขา ณ สกลนคร - สถาปัตยกรรม
30 รศ.ดร. วารุณี หวัง อาจารย์ประจำ สถาปัตยกรรม
31 อ. สมหญิง พงศ์พิมล - สถาปัตยกรรม
32 ผศ.ดร. สักการ ราษีสุทธิ์ อาจารย์ประจำ สถาปัตยกรรม
33 ผศ.ดร. สุภาพร อรรถโกมล อาจารย์ประจำ สถาปัตยกรรม
34 ผศ. นิธิวดี ทองป้อง อาจารย์ประจำ สถาปัตยกรรม
35 ผศ.ดร. พรณรงค์ ชาญนุวงศ์ อาจารย์ประจำ สถาปัตยกรรม
36 อ. รุ่งจิต จารุพงษ์ทวิช อาจารย์ประจำ สถาปัตยกรรม
37 ผศ.ดร. จันทนีย์ จิรัณธนัฐ อาจารย์ประจำ สถาปัตยกรรม
38 ผศ.ดร. ธนสิทธิ์ จันทะรี อาจารย์ประจำ สถาปัตยกรรม
39 อ. ธันฐกรณ์ พงศ์พิมล อาจารย์ประจำ สถาปัตยกรรม
40 ผศ.ดร. สุรกานต์ รวยสูงเนิน อาจารย์ประจำ สถาปัตยกรรม
41 อ. ธีรศักดิ์ สิงห์ปรีชา อาจารย์ประจำ สถาปัตยกรรม
42 ผศ. เบญจวรรณ์ ทัศนลีลพร อาจารย์ประจำ สถาปัตยกรรม
43 รศ.ดร. ยิ่งสวัสดิ์ ไชยะกุล อาจารย์ประจำ สถาปัตยกรรม
44 ผศ. เขมโชต ภู่ประเสริฐ อาจารย์ประจำ วิชาผังเมือง
45 อ.ดร. ขาม จาตุรงคกุล - -
46 ผศ. ธนู พลวัฒน์ - -
47 รศ. ธิติ เฮงรัศมี - -
48 อ. วิทยากร ดวงแก้ว - -
49 ผศ. พรสวัสดิ์ พิริยะศรัทธา - -
50 รศ.ดร. รวี หาญเผชิญ อาจารย์ประจำ - ยังไม่กำหนด -
51 รศ.ดร. ธาดา สุทธิธรรม - - ยังไม่กำหนด -
52 รศ.ดร. นพดล ตั้งสกุล อาจารย์ประจำ - ยังไม่กำหนด -
53 อ.ดร. วรัฐ ลาชโรจน์ อาจารย์ประจำ - ยังไม่กำหนด -
54 อ. เชวง วิจารณ์ - - ยังไม่กำหนด -
55 ผศ.ดร. ทรงยศ วีระทวีมาศ อาจารย์ประจำ - ยังไม่กำหนด -
56 อ. นรากร พุทธโฆษ์ อาจารย์ประจำ - ยังไม่กำหนด -
57 อ. ภักดี คบกลาง - - ยังไม่กำหนด -
58 รศ. วิชิต คลังบุญครอง อาจารย์ประจำ - ยังไม่กำหนด -
59 นาง กาญจนา จันทรสมบัติ - - ยังไม่กำหนด -
60 รศ.ดร. ชูพงษ์ ทองคำสมุทร อาจารย์ประจำ - ยังไม่กำหนด -
61 ผศ.ดร. ปรานอม ตันสุขานันท์ - - ยังไม่กำหนด -
62 รศ.ดร. มนสิชา เพชรานนท์ อาจารย์ประจำ - ยังไม่กำหนด -
63 อ. สรยุทธ วินิจฉัย อาจารย์ประจำ - ยังไม่กำหนด -
64 อ. อานัติ วัฒเนสก์ - - ยังไม่กำหนด -
65 รศ. วีรวรรณ ศีติสาร - - ยังไม่กำหนด -
66 ผศ. สุกัญญา พรหมนารท อาจารย์ประจำ - ยังไม่กำหนด -
67 อ. ปิยาภรณ์ ธนานุภาพไพศาล - - ยังไม่กำหนด -
68 อ. ธรรมวัฒน์ อินทจักร อาจารย์ประจำ - ยังไม่กำหนด -
69 ผศ.ดร. ประพันธ์พงศ์ จงปติยัตต์ อาจารย์ประจำ - ยังไม่กำหนด -
70 อ. นิชา ตันติเวสส -
71 -

ข้อมูล ณ วันที่ 14 เมษายน 2564