2009-2015 ©


ข้อมูลสรุปเกี่ยวกับอาจารย์
รายงาน :: คุณสมบัติ คณะเภสัชศาสตร์
ลำดับที่ ชื่อ-สกุล คุณสมบัติ ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา
1 ผศ. นลิน สุนทรพิมล - -
2 นาง ลำมัย ปะระมัดตะโก - -
3 นาง ศศิธร เหล่าเมธากร - -
4 รศ.ดร. นุจรี ประทีปะวณิช จอห์นส - -
5 อ. ชุลีกร ศิริแสงตระกูล - -
6 ผศ.ดร. นาฏศจี นวลแก้ว อาจารย์ประจำ -
7 นางสาว พรวิภา สัตนาโค - -
8 นาง อัญชลี หนักแน่น - -
9 นาง กุลธิดา รักศิลป์ - -
10 นาง บุญน้อม อริยานันทพงศ์ - -
11 อ. ประพจน์ วัฒนล้ำเลิศ - -
12 ผศ.ดร. เยาวเรศ ชูลิขิต อาจารย์ประจำ -
13 อ. อมรรัตน์ วิริยะโรจน์ - -
14 นางสาว จีระวัฒน์ หาญเวช - -
15 นาง เกษราภรณ์ ธรรมดา - -
16 ผศ.ดร. อัจฉรา ธรรมถาวร อาจารย์ประจำ ชีววิทยา
17 รศ.ดร. ศักดา ดาดวง อาจารย์ประจำ ชีวเคมี
18 นาย - ชีวเคมี
19 ผศ.ดร. นภภัค ใจภักดี อาจารย์ประจำ -
20 ผศ.ดร. ดวงกมล ศักดิ์เลิศสกุล อาจารย์ประจำ -
21 ผศ.ดร. นาฏศจี นวลแก้ว - -
22 รศ. ศุภชัย ติยวรนันท์ อาจารย์ประจำ -
23 ผศ.ดร. ปฐมทรรศน์ ศรีสุข - -
24 ผศ.ดร. อัจฉราวรรณ โตภาคงาม อาจารย์ประจำ -
25 รศ.ดร. นฤมล เจริญศิริพรกุล อาจารย์ประจำ เภสัชกรรมคลินิก
26 รศ.ดร. นุจรี ประทีปะวณิช จอห์นส อาจารย์ประจำ เภสัชกรรมคลินิก
27 รศ.ดร. อาภรณี ไชยาคำ อาจารย์ประจำ เภสัชกรรมคลินิก
28 ผศ.ดร. เชิดชัย สุนทรภาส อาจารย์ประจำ เภสัชกรรมคลินิก
29 ผศ.ดร. จุลรัตน์ คนศิลป์ อาจารย์ประจำ เภสัชกรรมคลินิก
30 รศ.ดร. จุฬาภรณ์ ลิมวัฒนานนท์ อาจารย์ประจำ เภสัชกรรมคลินิก
31 รศ.ดร. วิวรรธน์ อัครวิเชียร อาจารย์ประจำ เภสัชกรรมคลินิก
32 ผศ.ดร. วริมา วงศ์พาณิชย์ อาจารย์ประจำ เภสัชพฤกษศาสตร์และเภสัชวินิจฉัย
33 ศ.ดร. ชยันต์ พิเชียรสุนทร - เภสัชพฤกษศาสตร์และเภสัชวินิจฉัย
34 ศ.ดร. วราภรณ์ ภูตะลุน อาจารย์ประจำ เภสัชพฤกษศาสตร์และเภสัชวินิจฉัย
35 ผศ.ดร. ศรีสมพร ปรีเปรม อาจารย์ประจำ เภสัชพฤกษศาสตร์และเภสัชวินิจฉัย
36 รศ.ดร. จินดา หวังบุญสกุล - เภสัชเคมี
37 รศ.ดร. วิรัช เรืองศรีตระกูล - เภสัชเคมี
38 รศ.ดร. ฉันทนา อารมย์ดี อาจารย์ประจำ เภสัชเคมี
39 รศ.ดร. สุมนต์ สกลไชย อาจารย์ประจำ เภสัชเคมี
40 ศ.ดร. กนกวรรณ จารุกำจร อาจารย์ประจำ เภสัชเคมี
41 รศ.ดร. นาถธิดา วีระปรียากูร อาจารย์ประจำ เภสัชเคมี
42 อ.ดร. อัจฉรา ศรีสดใส อาจารย์ประจำ พิษวิทยา
43 รศ.ดร. ธีระ ฤทธิรอด อาจารย์ประจำ เทคโนโลยีเภสัชกรรม
44 รศ.ดร. จอมใจ พีรพัฒนา อาจารย์ประจำ เทคโนโลยีเภสัชกรรม
45 รศ.ดร. วัชรี คุณกิตติ อาจารย์ประจำ เทคโนโลยีเภสัชกรรม
46 รศ.ดร. เดชพล ปรีชากุล อาจารย์ประจำ เทคโนโลยีเภสัชกรรม
47 ผศ.ดร. ดวงกมล เลียวกิตติกุล อาจารย์ประจำ เทคโนโลยีเภสัชกรรม
48 ผศ.ดร. มานิตา หาญพานิชเจริญ อาจารย์ประจำ เทคโนโลยีเภสัชกรรม
49 อ.ดร. สุรชัย พลานุภาพ - เทคโนโลยีเภสัชกรรม
50 ผศ.ดร. อารมย์ ตัตตะวะศาสตร์ อาจารย์ประจำ เทคโนโลยีเภสัชกรรม
51 รศ.ดร. อรุณศรี ปรีเปรม อาจารย์ประจำ เทคโนโลยีเภสัชกรรม
52 ผศ.ดร. แคทรียา สุทธานุช อาจารย์ประจำ เทคโนโลยีเภสัชกรรม
53 นาย สุพล ลิมวัฒนานนท์ อาจารย์ประจำ เภสัชกรรมชุมชน
54 ผศ.ดร. กรแก้ว จันทภาษา อาจารย์ประจำ เภสัชกรรมชุมชน
55 ผศ.ดร. ชาญชัย จารุภาชน์ อาจารย์ประจำ เภสัชกรรมชุมชน
56 รศ.ดร. นุศราพร เกษสมบูรณ์ อาจารย์ประจำ เภสัชกรรมชุมชน
57 รศ.ดร. สุพัตรา ชาติบัญชาชัย อาจารย์ประจำ เภสัชกรรมชุมชน
58 รศ.ดร. ไพบูลย์ ดาวสดใส อาจารย์ประจำ เภสัชกรรมชุมชน
59 นาย รำไพ ป้องนาม - ห้องสมุดคณะศึกษาศาสตร์
60 ผศ.ดร. สุธาร จันทะวงศ์ - - คณะ / ไม่ระบุภาค -
61 อ.ดร. ศรัญญา ตันติยาสวัสดิกุล - - คณะ / ไม่ระบุภาค -
62 อ.ดร. สุภิญญา ตันตาปกุล - - คณะ / ไม่ระบุภาค -
63 นาย - อุตสาหการ
64 นาย ภัทรศักดิ์ ธรรมศิริรักษ์ - กองแผนงาน
65 ศ.ดร. ธเนศ พงศ์จรรยากุล อาจารย์ประจำ - ยังไม่กำหนด -
66 ศ.ดร. บังอร ศรีพานิชกุลชัย อาจารย์ประจำ - ยังไม่กำหนด -
67 ผศ.ดร. วรรณี ชัยเฉลิมพงษ์ อาจารย์ประจำ - ยังไม่กำหนด -
68 ผศ.ดร. สมชาย สุริยะไกร อาจารย์ประจำ - ยังไม่กำหนด -
69 อ.ดร. อุรชา รังสาดทอง - - ยังไม่กำหนด -
70 ผศ.ดร. เอกพล ลิ้มพงษา อาจารย์ประจำ - ยังไม่กำหนด -
71 ผศ.ดร. จันทนา บุญยะรัตน์ อาจารย์ประจำ - ยังไม่กำหนด -
72 รศ.ดร. ทิพาพร กาญจนราช อาจารย์ประจำ - ยังไม่กำหนด -
73 ผศ.ดร. ธนิสร์ ปทุมานนท์ อาจารย์ประจำ - ยังไม่กำหนด -
74 ผศ.ดร. ประธาน ฦาชา อาจารย์ประจำ - ยังไม่กำหนด -
75 ผศ.ดร. ปิยะดา ส่งเสริมสกุล อาจารย์ประจำ - ยังไม่กำหนด -
76 รศ.ดร. ยุพาพร ปรีชากุล อาจารย์ประจำ - ยังไม่กำหนด -
77 ผศ. รักษวร ใจสะอาด อาจารย์ประจำ - ยังไม่กำหนด -
78 รศ.ดร. ตรีเพชร กาญจนภูมิ อาจารย์ประจำ - ยังไม่กำหนด -
79 ผศ.ดร. นรินทร์ จันทร์ศรี อาจารย์ประจำ - ยังไม่กำหนด -
80 ผศ.ดร. วิบูลย์ วัฒนนามกุล อาจารย์ประจำ - ยังไม่กำหนด -
81 รศ.ดร. วีรวรรณ อุชายภิชาติ อาจารย์ประจำ - ยังไม่กำหนด -
82 ผศ.ดร. สุพัตรา ปรศุพัฒนา อาจารย์ประจำ - ยังไม่กำหนด -
83 รศ.ดร. สุภัสร์ สุบงกช อาจารย์ประจำ - ยังไม่กำหนด -
84 รศ.ดร. สุภาวดี ดาวดี อาจารย์ประจำ - ยังไม่กำหนด -
85 อ. สุรางค์ อิงค์ประเสริฐ - - ยังไม่กำหนด -
86 ผศ.ดร. สุวรรณา วรรัตน์ - - ยังไม่กำหนด -
87 ผศ.ดร. เยาวเรศ ชูลิขิต อาจารย์ประจำ - ยังไม่กำหนด -
88 ผศ.ดร. ปราโมทย์ มหคุณากร อาจารย์ประจำ - ยังไม่กำหนด -
89 ผศ.ดร. ผดุงขวัญ จิตโรภาส อาจารย์ประจำ - ยังไม่กำหนด -
90 ผศ.ดร. มณีรัตน์ รัตนามหัทธนะ อาจารย์ประจำ - ยังไม่กำหนด -
91 ผศ. วรรณวิไล เลาลัคนา อาจารย์ประจำ - ยังไม่กำหนด -
92 รศ.ดร. สุธาสินี ทัพพสารพงศ์ อาจารย์ประจำ - ยังไม่กำหนด -
93 รศ.ดร. อารีวรรณ เชี่ยวชาญวัฒนา อาจารย์ประจำ - ยังไม่กำหนด -
94 ผศ.ดร. เด่นพงศ์ พัฒนเศรษฐานนท์ อาจารย์ประจำ - ยังไม่กำหนด -
95 รศ.ดร. กรรนิการ์ ฉัตรสันติประภา - - ยังไม่กำหนด -
96 ผศ.ดร. ทวีศักดิ์ ธิติเมธาโรจน์ อาจารย์ประจำ - ยังไม่กำหนด -
97 รศ. สกุลรัตน์ อุษณาวรงค์ อาจารย์ประจำ - ยังไม่กำหนด -
98 อ.ดร. สุดารัตน์ เอี่ยมตระการ อาจารย์ประจำ - ยังไม่กำหนด -
99 ผศ.ดร. หนึ่งฤทัย สุกใส อาจารย์ประจำ - ยังไม่กำหนด -
100 ผศ.ดร. ศิริลักษณ์ ใจซื่อ อาจารย์ประจำ - ยังไม่กำหนด -
101 ผศ.ดร. เพลินทิพย์ ภูทองกิ่ง อาจารย์ประจำ - ยังไม่กำหนด -
102 รศ.ดร. วงศ์วิวัฒน์ ทัศนียกุล อาจารย์ประจำ - ยังไม่กำหนด -
103 อ.ดร. เกียรติภูมิ พลตรี อาจารย์ประจำ - ยังไม่กำหนด -
104 รศ.ดร. สุณี เลิศสินอุดม - สำนักวิชาการ
105 อ. สุพล บุญเสนอ - สำนักวิชาการ
106 ผศ.ดร. รติยา คูเขตพิทักษ์วงศ์ - สำนักวิชาการ
107 ผศ.ดร. อรวรรณ มนทกานติรัตน์ อาจารย์ประจำ สำนักวิชาการ
108 รศ.ดร. เจนจิรา เรืองชยจตุพร อาจารย์ประจำ สำนักวิชาการ
109 อ.ดร. รพี จรุงศิรวัฒน์ -

ข้อมูล ณ วันที่ 14 เมษายน 2564