2009-2015 ©


ข้อมูลสรุปเกี่ยวกับอาจารย์
รายงาน :: ตำแหน่งทางวิชาการ คณะสาธารณสุขศาสตร์
ลำดับที่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา
1 ผศ.ดร. สุพจน์ คำสะอาด ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ -
2 นาย - -
3 อ.ดร. พฤกษ์ ตัญตรัยรัตน์ อาจารย์ - คณะ / ไม่ระบุภาค -
4 อ. รัฐพล ไกรกลาง อาจารย์ - คณะ / ไม่ระบุภาค -
5 รศ. วิชัย พฤกษ์ธาราธิกูล รองศาสตราจารย์ - คณะ / ไม่ระบุภาค -
6 อ.ดร. พรพิมล ชูพานิช อาจารย์ - คณะ / ไม่ระบุภาค -
7 - อรวรรณ ดีสุรกุล - - คณะ / ไม่ระบุภาค -
8 ผศ.ดร. เกศินี สราญฤทธิชัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ - คณะ / ไม่ระบุภาค -
9 อ.ดร. นาฏนภา หีบแก้ว ปัดชาสุวรรณ์ อาจารย์ - คณะ / ไม่ระบุภาค -
10 อ.ดร. กวินทร์ ถิ่นคำรพ อาจารย์ - คณะ / ไม่ระบุภาค -
11 อ.ดร. วิลัยพร ถิ่นคำรพ อาจารย์ - คณะ / ไม่ระบุภาค -
12 ผศ.ดร. อนุชนรา ตาลกุล คัสเธอร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ - คณะ / ไม่ระบุภาค -
13 ผศ.ดร. อนุชนรา ตาลกุล คัสเธอร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ - คณะ / ไม่ระบุภาค -
14 อ.ดร. นงลักษณ์ พะไกยะ อาจารย์ - คณะ / ไม่ระบุภาค -
15 อ.ดร. ประภัสรา ศิริกาญจน์ อาจารย์ - คณะ / ไม่ระบุภาค -
16 ผศ.ดร. ยุพรัตน์ หลิมมงคล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ - คณะ / ไม่ระบุภาค -
17 อ.ดร. ฤทธิรงค์ จังโกฏิ อาจารย์ - คณะ / ไม่ระบุภาค -
18 อ.ดร. ฤทธิรงค์ จังโกฏิ อาจารย์ - คณะ / ไม่ระบุภาค -
19 อ.ดร. มกราพันธุ์ จูฑะรสก อาจารย์ - คณะ / ไม่ระบุภาค -
20 อ. เกรียงศักดิ์ เวทีวุฒาจารย์ อาจารย์ - คณะ / ไม่ระบุภาค -
21 รศ.ดร. สุวิทย์ อุดมพาณิชย์ รองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ ทันตกรรมชุมชน
22 นาง วันเพ็ญ วิโรจนกูฏ - สิ่งแวดล้อม
23 รศ.ดร. วงศา เล้าหศิริวงศ์ รองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ บริหารงานสาธารณสุข
24 รศ.ดร. ชนะพล ศรีฤาชา รองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ บริหารงานสาธารณสุข
25 รศ.ดร. ชัญญา อภิปาลกุล รองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ บริหารงานสาธารณสุข
26 ผศ.ดร. ชัยยง ขามรัตน์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ บริหารงานสาธารณสุข
27 รศ. พรทิพย์ คำพอ รองศาสตราจารย์ บริหารงานสาธารณสุข
28 รศ. วิทัศน์ จันทรโพธิ์ศรี รองศาสตราจารย์ บริหารงานสาธารณสุข
29 รศ. กิ่งแก้ว เกษโกวิท รองศาสตราจารย์ บริหารงานสาธารณสุข
30 ผศ. ประเสริฐ ถาวรดุลย์สถิตย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ บริหารงานสาธารณสุข
31 ผศ. พจน์ ภาคภูมิ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม
32 ผศ. ภาณี ฤทธิ์มาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม
33 ผศ.ดร. ภารดี ช่วยบำรุง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ วิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม
34 รศ. กาญจนา นาถะพินธุ รองศาสตราจารย์ วิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม
35 อ.ดร. ชัชชาย แจ่มใส อาจารย์ วิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม
36 ผศ. ชัชวาล กีรติวรสกุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม
37 รศ.ดร. พรพรรณ สกุลคู รองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ วิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม
38 ผศ.ดร. รุจิรา ดวงสงค์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ วิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม
39 รศ.ดร. สุนิสา ชายเกลี้ยง รองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ วิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม
40 ผศ.ดร. กาญนิถา ครองธรรมชาติ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ วิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม
41 ผศ.ดร. ยรรยงค์ อินทร์ม่วง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ วิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม
42 รศ.ดร. วรางคณา สังสิทธิสวัสดิ์ รองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ วิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม
43 รศ.ดร. ดาริวรรณ เศรษฐีธรรม รองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ วิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม
44 ผศ.ดร. สมศักดิ์ พิทักษานุรัตน์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ วิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม
45 รศ.ดร. อุไรวรรณ อินทร์ม่วง รองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ วิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม
46 รศ. วิภารัตน์ โพธิ์ขี รองศาสตราจารย์ วิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม
47 อ. เฟื่องฟ้า กาญจโนภาส อาจารย์ วิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม
48 ผศ.ดร. พรนภา ศุกรเวทย์ศิริ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ ระบาดวิทยา
49 ผศ.ดร. ชนัญญา จิระพรกุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ ระบาดวิทยา
50 ศ.ดร. สุพรรณี พรหมเทศ ศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ ระบาดวิทยา
51 รศ.ดร. เลิศชัย เจริญธัญรักษ์ รองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ ระบาดวิทยา
52 ผศ. เนาวรัตน์ มณีนิล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ระบาดวิทยา
53 ผศ. วีระศักดิ์ ชายผา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ระบาดวิทยา
54 รศ. พิษณุ อุตตมะเวทิน รองศาสตราจารย์ โภชนวิทยา
55 ผศ.ดร. ภัทระ แสนไชยสุริยา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ โภชนวิทยา
56 ผศ.ดร. สุวลี โล่วิรกรณ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ โภชนวิทยา
57 รศ. เบญจา มุกตพันธุ์ รองศาสตราจารย์ โภชนวิทยา
58 ผศ.ดร. ณิตชาธร ภาโนมัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ โภชนวิทยา
59 รศ. เกียรติรัตน์ คุณารัตนพฤกษ์ รองศาสตราจารย์ โภชนวิทยา
60 รศ.ดร. พรรณี บัญชรหัตถกิจ รองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ สุขศึกษา
61 รศ. สมชาย นาถะพินธุ รองศาสตราจารย์ สุขศึกษา
62 รศ. ปาริชา นิพพานนทน์ รองศาสตราจารย์ สุขศึกษา
63 ผศ. นิคม ถนอมเสียง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชีวสถิติและประชากรศาสตร์
64 รศ. ยุพา ถาวรพิทักษ์ รองศาสตราจารย์ ชีวสถิติและประชากรศาสตร์
65 รศ. อรุณ จิรวัฒน์กุล รองศาสตราจารย์ ชีวสถิติและประชากรศาสตร์
66 รศ.ดร. จิราพร เขียวอยู่ รองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ ชีวสถิติและประชากรศาสตร์
67 รศ.ดร. บัณฑิต ถิ่นคำรพ รองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ ชีวสถิติและประชากรศาสตร์
68 ศ.ดร. มาลินี เหล่าไพบูลย์ ศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ ชีวสถิติและประชากรศาสตร์
69 รศ.ดร. พงษ์เดช สารการ รองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ ชีวสถิติและประชากรศาสตร์
70 รศ. เพียงใจ-สาตรักษ์ อึ้งสกุล รองศาสตราจารย์ ชีวสถิติและประชากรศาสตร์
71 ผศ. จารุวรรณ โชคคณาพิทักษ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชีวสถิติและประชากรศาสตร์
72 ผศ. เจตต์นภิศ ระยับกุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชีวสถิติและประชากรศาสตร์
73 รศ.ดร. นิรมล เมืองโสม รองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ -
74 รศ. ธวัชชัย เนียรวิฑูรย์ รองศาสตราจารย์ -
75 ผศ. อนุสรณ์ สุนทรพงศ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ -
76 นาย มาโนช ภูต้องใจ - กองแผนงาน
77 อ.ดร. สุรชัย พิมหา อาจารย์
78 อ.ดร. กิตติพงษ์ สอนล้อม อาจารย์

ข้อมูล ณ วันที่ 19 เมษายน 2564